Меню

ЗДДС

Заглавие
Промени, свързани с някои основания за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 07
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 06
Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 21.03.2017 г.
Промени в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки
Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал
Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи
Данъци и счетоводство - Пролет 2017
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Семинар по данък върху добавената стойност през 2016 г.
Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК