Sidebar

Меню

ЗДДС

Заглавие
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 06
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 07
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 06
Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори
Данъци и счетоводство - Пролет 2017
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 и 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Новите административнонаказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.
Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Новият Закон за счетовоството. Промените в Националните счетоводни стандарти. Промените в данъчните закони за 2016 г.
Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи
Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал
Промени в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки
Промени, свързани с някои основания за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.
Промените в данъчните закони за 2016 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

Книги