Sidebar

Меню

ЗДДФЛ

Заглавие
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2019 г.
Подоходното облагане във въпроси и отговори
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г.
Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ
Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви
Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 05
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

Книги

  • Актуални

  • Очаквани