Sidebar

Меню

Закон за платежните услуги и платежните системи

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 04

  Рубрика: Счетоводство и одит

  Провеждане на инвентаризация в бюджетните организации
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Цветанова
  стр. 5

  Указание относно прилагането на Глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството
  авторски материал
  Автор / източник: МФ
  стр. 21


  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Възможности за коригиране на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г. и правото на допълнителна еднократна корекция до 30.09.2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Евгения Попова
  стр. 30


  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  Новите административнонаказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Милена Кирилова
  стр. 38


  Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

  За някои принципи при определянето и събирането на публични вземания
  авторски материал
  Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
  стр. 43


  Рубрика: Застраховане

  Актуални промени в застрахователното законодателство
  авторски материал
  Автор / източник: Невена Радлова
  стр. 48

  Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
  стр. 57


  Рубрика: Финансово управление и контрол

  Европейска перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите
  авторски материал
  Автор / източник: Силвана Ангеловска
  стр. 65


  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Новият Закон за платежните услуги и платежните системи
  авторски материал
  Автор / източник: Велко Джилизов


   

  Делова информация
  стр. 72

  Информация в преглед
  стр. 78

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 04

  Рубрика: Търговци

  Нов Закон за платежните услуги и платежните системи
  авторски материал
  Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
  стр. 5

  Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 1
  авторски материал
  Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
  стр. 15


  Рубрика: Търговски сделки

  Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
  стр. 28

  Решение № 194 от 01.02. 2018 г. по т. д. № 84/2017 г. на ВКС, II т. о., ТК
  Имайки предвид безспорните последици от непредявените в сроковете по чл. 685, ал. 1 и по чл. 688, ал. 1 ТЗ вземания, а именно - погасяване на процесуалното право за реализиране и удовлетворяване на такива непредявени вземания, а не погасяване на самото вземане, не би могло да се приеме, че предявяването и приемането само на обезпеченото вземане по каузалното правоотношение в производството по несъстоятелност на длъжника - издател на записа на заповед, съставлява недобросъвестност или злоупотреба с право от страна на кредитора, който е и поемател по ефекта. Такава недобросъвестност на приносителя би била налице само в хипотеза на погасено (в производството по несъстоятелност на издателя на записа на заповед) задължение на кредитополучателя по каузалното правоотношение, създаващо реална възможност за двойно плащане на приносителя на ефекта, който впоследствие е предявил правата си по него и срещу солидарно задължените лица - авалисти.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 36


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Може ли физическо лице да бъде страна по договор за финансово обезпечение?
  авторски материал
  Автор / източник: Крум Тодоров
  стр. 41


  Рубрика: Несъстоятелност

  Несъстоятелност на физически лица
  авторски материал
  Автор / източник: Николай Островски
  стр. 51


  Рубрика: Обществени поръчки

  Нови моменти в законодателството по обществени поръчки и методическата дейност на АОП през февруари и март 2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Полина Цокова
  стр. 64


  Рубрика: Легалните дефиниции

  Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“
  авторски материал
  Автор / източник: Невин Фети, д-р
  стр. 80


  Рубрика: Информация в плюс

 • Новите положения при платежните услуги. Коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи

Книги