Меню

Закон за обществените поръчки

Заглавие
Учебен уебинар в Zoom – Промените в правната уредба на обществените поръчки. Основни въпроси на електронното възлагане
Учебен уебинар в Zoom – Абсолютна давност. Актуални промени в Закона за задълженията и договорите
Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки
Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
Промените в Закона за обществените поръчки. Практически аспекти по прилагането на централизираната електронна платформа. Решения на КЗК и ВАС
Новите положения при обществените поръчки
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки
Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 16 юни 2018 г.
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 03
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 01
Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.
Новите процедури в Закона за обществените поръчки
Лично състояние на кандидатите и участниците съгласно новия Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица
Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016 г.
Обществени поръчки 2016 г.
Новите положения в подзаконовата уредба на обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г.
Новият закон за обществените поръчки
Актуални въпроси на обществените поръчки. Последни изменения в Закона за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
Новата правна уредба на обществените поръчки