Меню

Закон за обществените поръчки

Заглавие
Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки
Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
Новите положения при обществените поръчки
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки
Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 16 юни 2018 г.
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 03
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 01
Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.
Новите процедури в Закона за обществените поръчки
Лично състояние на кандидатите и участниците съгласно новия Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица
Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016 г.
Обществени поръчки 2016 г.
Новите положения в подзаконовата уредба на обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г.
Новият закон за обществените поръчки
Актуални въпроси на обществените поръчки. Последни изменения в Закона за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
Новата правна уредба на обществените поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки

Книги

  • Актуални

  • Очаквани