Меню

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Заглавие
За някои трудовоправни въпроси след края на извънредното положение
Становище № 20-00-54 на НАП от 27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
Действието на ЗМДВИП спрямо забавени плащания по договори за кредит, лизинг и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)
Вещноправни аспекти на правилата, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Промени в някои от сроковете, въведени посредством Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Ред и условия за изплащане на компенсации на работодателите, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение (схемата 60/40 за периода на извънредното положение)