Меню

уебинар пролет 2021

Заглавие
Закон и практика – Пролет 2021
Учебен уебинар в Zoom – Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Учебен уебинар в Zoom – Практически въпроси по изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове
Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника по прилагането му от 2021 г. Създаване на поръчка и работа на комисията в ЦАИС ЕОП
Промените в ЗДДС и ППЗДДС относно новите правила за електронна търговия в ЕС, в сила от 01.07.2021 г.
Учебен уебинар в Zoom – Отговорност на държавата и общините за вреди. Актуални проблеми. Съдебна практика
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК. Перемпция. Несъразмерност на обезпеченията. Търгове при публична продан
Учебен уебинар в Zoom – Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на производствата по вписвания. Вписване на актове за прехвърляне на вещни права, искови молби, възбрани, ипотеки. Заличавания и отбелязвания
Учебен уебинар в Zoom – Практически въпроси на електронната търговия
Учебен уебинар в Zoom – Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори
Учебен уебинар в Zoom – Отражение на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка върху изпълнението на договорни задължения
Учебен уебинар в Zoom – Промените в правната уредба на обществените поръчки. Основни въпроси на електронното възлагане
Учебен уебинар в Zoom – Абсолютна давност. Актуални промени в Закона за задълженията и договорите
Учебен уебинар в Zoom – Електронно правосъдие. Последни изменения в процесуалните закони. Процесуални действия на съда и страните чрез електронни комуникационни средства