Меню

семинар

Заглавие
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Актуални въпроси на административния процес
Актуални проблеми на изпълнителния процес
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.
Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.
Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.
Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите
Актуални въпроси на облигационното и търговското право
Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд
Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.