Sidebar

Меню

семинар

Заглавие
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите
Актуални проблеми на изпълнителния процес
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Съдебна практика
Актуални въпроси на устройството на територията, кадастъра и имотния регистър. Промените в Закона за устройство на територията. Практически въпроси по кадастралните карти и регистри
Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд
Актуални въпроси на търговското право
Актуални въпроси на търговското право
Актуални въпроси на обществените поръчки. Последни изменения в Закона за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
Актуални въпроси на облигационното право
Актуални въпроси на облигационното право
Актуални въпроси на облигационното и търговското право
Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.
Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.
Актуални въпроси на административния процес
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. - Испания, Португалия
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване

Книги

  • Актуални

  • Очаквани