Меню

семинар

Заглавие
Семинар по годишно счетоводно приключване на 2016 г. за бюджетните организации. Начисляване на амортизации
Семинар по граждански процес
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по търговско право
Семинар по облигационно право
Семинар по Международни счетоводни стандарти
Семинар по обществени поръчки
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. - Испания, Португалия
Семинар по устройство на територията и кадастъра
Семинар по вещно право
Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.