Меню

семинар

Заглавие
Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Данъци и счетоводство - Пролет 2017
Закон и практика - Пролет 2017
Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното законодателство
Семинар по промените в кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му. Практически въпроси по уредбата на трудовите отношения. Новата уредба на командироването при предоставяне на услуги
Семинар по актуални въпроси на облигационното право
Семинар по административен процес
Семинар по граждански процес
Семинар по актуални въпроси на търговското право
Семинар по актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Кадастър и имотен регистър. Актуална практика на върховния административен съд
Семинар по Закон за наследството. Проблеми на правоприлагането
Семинар по практически въпроси по обществените поръчки
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по промените в търговския закон и закона за особените залози
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК