Sidebar

Меню

семинар

Заглавие
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. - Испания, Португалия
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Актуални въпроси на административния процес
Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.
Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.
Актуални въпроси на облигационното и търговското право
Актуални въпроси на облигационното право
Актуални въпроси на облигационното право
Актуални въпроси на обществените поръчки. Последни изменения в Закона за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
Актуални въпроси на търговското право
Актуални въпроси на търговското право
Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд
Актуални въпроси на устройството на територията, кадастъра и имотния регистър. Промените в Закона за устройство на територията. Практически въпроси по кадастралните карти и регистри
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Съдебна практика
Актуални проблеми на изпълнителния процес
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите
Годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия
Граждански процес. Изпълнително производство. Въззивно производство. Касационно обжалване. Промените в Гражданския процесуален кодекс

Книги