Sidebar

Меню

семейно право

  • Практически въпроси на собствеността

    Проблеми на гражданския и търговския оборот
    Трето преработено и допълнено издание

  • Собственост и право

    Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
    Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Книги