Sidebar

Меню

прилагане на ЗДДФЛ

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 08

  Рубрика: Счетоводство и одит

  За някои особености при отчитането на автотранспортната дейност
  авторски материал
  Автор / източник: Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.
  стр. 5

  Отчитане изграждането на нов строеж в нает имот и данъчно третиране по ЗДДС при връщане на имота поради прекратяване на договора за наем
  авторски материал
  Автор / източник: Евгени Рангелов
  стр. 11


  Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

  За някои въпроси и проблеми, свързани с прякото данъчно облагане на личното ползване на фирмени активи
  авторски материал
  Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
  стр. 21


  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
  авторски материал
  Автор / източник: Лорета Цветкова
  стр. 33


  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  Прихващане на ДДС за възстановяване и определяне на лихви при наличие на насрещно изискуемо задължение на регистрираното лице
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Кондарев
  стр. 44

  Становище № 26-Б-26 от 01.08.2017 г. на НАП
  Относно приложение на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ПЗР на ЗИДЗАДС) по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие.
  административна практика

  Автор / източник: НАП
  стр. 48


  Рубрика: Местни данъци и такси

  Освобождаване от данък върху превозните средства на повече от един автомобил на основание чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 53


  Рубрика:Данъчно-осигурителен процес

  Преглед на последните изменения и допълнения в ДОПК, в сила от 4 август 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Биляна Гецова
  стр. 55


  Рубрика: Финансово управление

  Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  авторски материал
  Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
  стр. 73


  Рубрика: Делова информация

  Рубрика: Информационен преглед

   

Книги