Sidebar

Меню

поземлени имоти

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 06

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец
  авторски материал
  Автор / източник: Ирина Богданова
  стр. 5

  Демонстриране на промяната в намерението на държателя да свои вещта
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 18


  Рубрика:Държавна и общинска собственост

  Продажба на общински жилищни имоти
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 27


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Разминаване между описанието по площ и по скица на поземлени имоти в документите за собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 32


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения.

  Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС, по отношение на договора за продажба на наследство
  авторски материал
  Автор / източник: Делян Недев
  стр. 35

  Решение № 264 от 21.03.2017 г. по гр. д. № 2060/ 2016 г. на ВКС, ІV г. о.
  При разглеждането на спора съдът е обвързан от посочените от страните факти, твърдения и правни доводи и трябва да се произнесе само в очертаните от тях рамки, като не може да се произнася по такива въпроси, които не са въведени от страните в производството по определения ред. По сега действащия Семеен кодекс паричните влогове са изключени от режима на съпружеската имуществена общност и се считат лична собственост на съпруга, на чието име са придобити, независимо от това, дали са придобити по време на брака и в резултат на съвместен принос на двамата съпрузи. На основание § 4, ал. 1 ПЗРСК, след влизането на действащия СК в сила паричните влогове стават лична собственост на съпруга, на чието име са придобити, независимо от това, дали преди това режимът на съпружеската имуществена общност се е разпростирал и по отношение на тях по силата на чл. 19, ал. 1 СК (отм.). Затова по отношение на паричните влогове са неприложими установените в чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 3 СК правила относно съпружеската имуществена общност. Съпругът, който не е титуляр на влога, но е допринесъл за набирането на наличните по него средства, разполага с възможността да защити правата си по реда на чл. 30 СК. Сумите, получени от единия от съпрузите, в качеството му на земеделски производител като безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, са вземания и не се включват в съпружеската имуществена общност, а представляват лична собственост на получилия ги съпруг.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 46

  Специални правила за фамилното име има и при брак, и при развод
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 50


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Колко екземпляра на нотариалния акт трябва да бъдат подписани за неговата действителност
  авторски материал
  Автор / източник: Мариела Павлова
  стр. 52

  Определение № 1361 от 29.11.2012 г. по гр. д. № 725/ 2012 г. на ВКС, ІІІ г. о.
  Изискването за съставяне на проект за нотариален акт в два или повече еднообразни екземпляра, установено с нормата на чл. 474, ал. 1 ГПК (отм.), при действието на който е извършено нотариалното удостоверяване, е изискване за редовност на производството по издаването му, а не условие за валидност на акта. Наличието на един валидно издаден нотариален акт е достатъчно, за да настъпят неговите правни последици.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 58


  Рубрика:Устройство на територията и строителствтото

  Продажба на обекти в незавършено строителство
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 61


  Рубрика: Интелектуална собственост

  Обезпечителни мерки по отношение на домейн
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 69

  ПРИЛОЖЕНИЕ:
  Модели за управление на етажната собственост при една от формите за нейното управление - общо събрание на собствениците и сдружение на собствениците
  авторски материал
  Автор / източник: Галя Георгиева

  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 07

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот
  авторски материал
  Автор / източник: Ирина Богданова
  стр. 5

  Още за трансформиране на държането във владение
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 19

  Решение № 216 от 28.10.2016 г. по гр. д. № 2182/2016 г. на ВКС, І г .о.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 26

  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Ревандикационният иск като средство за защита правото на частна общинска собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 30

  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Кои земеделски земи се наричат „бели петна“ и каква е правната им уредба
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 38

  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Решение № 196 от 6.02.2017 г. по гр. д. № 2151/ 2016 г. на ВКС, І г.о.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 46

  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Специфични хипотези при обявяването на отсъствие и смърт и установяване на действителния кръг от наследници
  авторски материал
  Автор / източник: Патриция Черкезова
  стр. 50

  При делене на съпружеска имуществена общност трудно се получава по-голям дял
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 56


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Отдаване на съсобствен имот под аренда или наем
  авторски материал
  Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
  стр. 59

  Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

  Обжалване на виза за проектиране
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Гаджанова
  стр. 66

  Улесняване достъпа до информация относно електронни съобщителни мрежи и инфраструктура
  авторски материал
  Автор / източник: Бояна Милчева, Павлина Иванова
  стр. 71

  Рубрика:Авторско право

  Задължение на интернет- посредниците за защита на правата върху интелектуална собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Петров
  стр. 76

  Рубрика: Важно за Вас

Книги