Sidebar

Меню

определяне на концесионер

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 08

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Недействителността на решенията на общото събрание на етажната собственост в правната доктрина и съдебната практика
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 5

  Практика по приложението на чл. 37 от Закона за собствеността относно съдържанието на понятието за етажна собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 13

  Договорите могат да бъдат атакувани заради недействителност
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 21

  Решение № 105 от 6.01.2017 г. по гр. д. № 1091/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
  Законодателят не е придал обратно действие на отпадане на изпълнителното основание, поради което, ако към момента на влизане в сила на постановлението за възлагане, длъжникът е собственик, последващата отмяна на основанието не засяга правата на купувача и неговите частни правоприемници.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 24


  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Някои особености при определянето на концесионер по реда на Закона за концесиите
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Ковачев
  стр. 28


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Проблеми при създаването на имотен регистър
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 36

  Въпроси и отговори по кадастъра
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 45

  Решение № 20 от 20.02.2017 г. по гр. д. № 6179/ 2015 г. на ВКС, І г. о.
  Силата на пресъдено нещо на влязло в сила решение, с което е отхвърлен иск за собственост за площ на границата между двата съседни имота на спорещите страни, за която се твърди, че е неправилно заснета, включва, че имотът е на ответниците, ако и останалата част е негова, защото тази площ не може да е ничия собственост.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 47


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Необходимото другарство в светлината на Тълкувателно решение № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС
  авторски материал
  Автор / източник: Деян Драгиев
  стр. 50


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Съгласуване на устройствените планове по реда на екологичното законодателство
  авторски материалл
  Автор / източник: Валентина Бакалова
  стр. 60


  Рубрика: Интелектуална собственост

  Възстановяване на срокове в производствата пред Патентното ведомство
  авторски материал
  Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова, д-р
  стр. 69


  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 06

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Понятието „увреждане“ по чл. 135, ал. 1 ЗЗД и колизията в съдебната практика относно наличието му
  авторски материал
  Автор / източник: Крум Тодоров
  стр. 5

  Вещен статут на павилиона със сглобяема метална конструкция върху бетонна основа
  авторски материал
  Автор / източник: Нейко Димитров
  стр. 16

  Решение № 18 от 11.04.2018 г. по гр. д. № 1011/2017 г. на ВКС , ІІ г. о.
  Когато ипотеката е учредена върху имот, състоящ се от дворно място и построените в него сгради, ипотекарният кредитор има право да се удовлетвори от цената на целия ипотекиран имот, включително и от новопостроената сграда в същия имот, изградена на мястото на ипотекираната и разрушена такава, тъй като ипотеката се разпростира и върху нея. съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 28


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Ковачев
  стр. 31


  Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

  Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
  стр. 39

  Някои разсъждения относно договора за арендата в земеделието (във връзка с тълк. д. № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС)
  авторски материал
  Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова, д-р
  стр. 53


  Рубрика: Съсобственост, делба

  Решение № 23 от 24.04.2018 г. по гр. д. № 1093/2017 г. на ВКС, ІІ г. о.
  Когато делбата е извършена чрез изнасяне на имота на публична продан, докато не приключи проданта, съсобствеността не е прекратена, поради което и в тази хипотеза ще са приложими разясненията на Тълкувателно решение № 1 от 06.08.2012 г. на ОСГК на ВКС - при съсобственост, независимо от юридическия факт, от който произтича, е възможно този от съсобствениците, който упражнява фактическа власт върху чуждите идеални части, да превърне с едностранни действия държането им във владение. Ако се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част, той трябва да докаже, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици намерението да владее техните идеални части за себе си.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 58


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Практика по прилагане на Закона за устройство на територията след изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 62


  Рубрика: Индустриална собственост

  Големите битки на големите марки
  авторски материал
  Автор / източник: Патриция Черкезова
  стр. 75

  ПРИЛОЖЕНИЕ:
  Допустимост на касационното обжалване с оглед новите основания за допускане на касационната жалба, приети със ЗИДГПК (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Иванов, д-р


  Важно за вас
  стр. 78

  Скаутски командир
  стр. 79

Книги