Sidebar

Меню

обучение

Заглавие
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2016 г. Практически въпроси по ДДС
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новият Закон за счетоводството. Промените в Националните счетоводни стандарти
Новият закон за счетоводството. Промените в Националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Новият закон за счетоводството. Промените в националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Новият закон за счетоводството. Промените в националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Новият Закон за счетовоството. Промените в Националните счетоводни стандарти. Промените в данъчните закони за 2016 г.
Правен семинар Закон и практика - Пролет 2016
Практически въпроси по прилагане на Закона за обществените поръчки
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти в българия за 2017 г.
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.
Промените в данъчните закони за 2016 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

Книги