Sidebar

Меню

МТСП

 • Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05

  Рубрика: Трудови отношения

  Практически проблеми на трудовото право, свързани с дисциплинарната и имуществената отговорност на работника или служителя
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 5

  Видове отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, регламентирани в Кодекса на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 13

  Кога работодателят уволнява задължително с предизвестие
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 22


  Рубрика: Човешки ресурси

  Ученето през целия живот и джендър различията
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Иванова
  стр. 24


  Рубрика: Заплащане и обезщетения

  Обезщетения за незаконно недопускане или отстраняване от работа, дължими от работодателя
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 32


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка
  авторски материал
  Автор / източник: Веселин Цоневски
  стр. 42


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Новият Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Колчаков
  стр. 47


  Рубрика: Социална интеграция

  Още за промените в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на КСО
  авторски материал
  Автор / източник: Снежана Малакова
  стр. 57

  Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 60


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Ново решение на Надзорния съвет на НЗОК в полза на пациентите
  авторски материал
  Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
  стр. 69


  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
  административна практика
  Автор / източник: МТСП


  Приложение
  Работата от разстояние – законова уредба, обща характеристика и особености
  авторски материал
  Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.


  Рубрика: Социална фактология
  стр. 79

  "Важно е да знаете!"

 • Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 07

  Рубрика: Трудови отношения

  Практически проблеми на трудовото право, свързани с трудовото възнаграждение
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 5

  Работодателят може да въвежда непълно работно време
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 14

  Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работниците и служителите в системата на народната просвета
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Банова
  стр. 16


  Рубрика: Държавна служба

  За заплатите на служителите в държавната администрация
  авторски материал
  Автор / източник: Невяна Кънева, доц. д-р
  стр. 22


  Рубрика: Човешки ресурси

  Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала
  авторски материалл
  Автор / източник: Томчо Томов
  стр. 31


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Легитимност на комитетите и групите по условия на труд
  авторски материал
  Автор / източник: Веселин Цоневски
  стр. 44

  Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа
  авторски материал
  Автор / източник: Кооперация "Експерт консулт" Габрово
  стр. 51


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Промени в Закона за признаване на професионални квалификации
  авторски материал
  Автор / източник: Невин Фети, д-р
  стр. 58

  Контрол и административнонаказателна отговорност във връзка с правилата за трудова заетост на чужди граждани в Република България
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 67


  Рубрика: Социално осигуряване

  За правата и отговорностите в осигуряването
  авторски материал
  Автор / източник: Ася Гонева
  стр. 76

  Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство
  авторски материал
  Автор / източник: Нели Вангелова
  стр. 82


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Не забравяйте здравноосигурителната си книжка по време на летния отпуск
  административна практика
  Автор / източник: НЗОК
  стр. 88


  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 36/2016
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
   

  Рубрика: Социална фактология
  стр. 91

  "Важно е да знаете!"

 • Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване

  19 - 21 октомври 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова, Даниела Асенова
  Цена: 300.00 лв.

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 11

  Рубрика: Трудови отношения

  Изявление на вицепремиера Ивайло Калфин, във връзка с определяне на размерите на минималните осигурителни прагове за 2016 г.
  стр. 5

  Основни правила на колективното трудово договаряне - сключване, действие и разпростиране на колективните трудови договори
  авторски материал
  Автор / източник: Смела Нинева
  стр. 7

  Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст
  авторски материал
  Автор / източник: Смела Нинева
  стр. 10

  Писмо № 12-231 от 28.08.2015 г. на МТСП
  Заплащане на извънреден труд на работници и служители на ненормиран работен ден
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 12

  Писмо № 94-2533 от 28.08.2015 г. на МТСП
  Условия за изплащане на парично обезщетение за безработица
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 14

  Писмо № 26-576 от 05.10.2015 г. на МТСП
  Задължение на работодателя да вписва данни в трудовата книжка на работника или служителя
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 16


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Постановление № 296 от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г.
  нормативен акт
  Автор / източник: МС
  стр. 18

  Как се определя линията на бедност
  авторски материал
  Автор / източник: Десислава Димитрова
  стр. 19


  Рубрика:Условия на труд

  Главна инспекция по труда изгради успешно нова информационна система чрез проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
  авторски материал
  Автор / източник: Дина Христова
  стр. 24

  Провеждане на инструктаж на учениците по здравословни и безопасни условия в училище
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 30

  Изисква ли се пожарогасител при експлоатация на електрокари и мотокари?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 31

  Какви медицински документи се представят при сключване на трудовия договор със служител на длъжност “шофьор”?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 32

  Ако в Центъра за трансфузионна хематология е установен режим на непрекъсваем процес на работа, работещите имат право на безплатна храна
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 34

  Преценката за необходимостта от нови измервания на микроклимата в административни сгради е на работодателя
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 35

  При нарушение на нормите по здравословни и безопасни условия на труд, следва да се обърнете към териториалната дирекция “Инспекция по труда”
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 36

  Използването на Книгите за инструктаж е задължително и не може да се замени с друг вид документация
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 37

  Служителите в социалната услуга “Дневен център” имат право на работно облекло
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 38


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Новите моменти в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци в Република България
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Колчаков
  стр. 39

  Постановление № 280 от 15.10.2015 г. за определяне условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
  нормативен акт
  Автор / източник: МС
  стр. 18


  Рубрика: Социалноподпомагане и услуги

  Какви са условията за получаване на еднократна социална помощ от майка студентка?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 61

  Правила за получаване на детски надбавки
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 62

  Какви детски надбавки се полагат на родители на близнаци?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 62

  При промяна на адреса, приемните семейства запазват статута си, ако уведомят за промяната дирекция “Социално подпомагане”, в която са регистрирани
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 64

  Майка студентка, която работи по трудово правоотношение, няма право на помощ на основание чл. 8а, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 65

  Отпускането на семейните помощи за деца с трайни увреждания не зависи от вида на увреждането, а от степента на увреждане
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 66


  Рубрика: Социално осигуряване

  “Коледни добавки” ще получат пенсионерите, чиито пенсии или сбор от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към тях са до 300 лв.
  авторски материал
  Автор / източник: Петя Малакова
  стр. 67

  Изчисляване на прогнозна пенсия с помощта на електронните услуги на Националния осигурителен институт
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 68

  Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ от осигурените лица
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 69

  Избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 70

  Писмо № 94-2385 от 15.09.2015 г. на МТСП
  Независимо от категорията труд, 10 години трудов и осигурителен стаж не са достатъчни за пенсиониране
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 72

  Писмо № 94-2571 от 18.09.2015 г. на МТСП
  Предвидена е промяна по отношение на вече отпуснатите пенсии, която е свързана с тяхното преизчисляване.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 74

  Писмо № 94-2509 от 18.09.2015 г. на МТСП
  Отпадна възможността социалната пенсия за инвалидност да се получава заедно с друг вид пенсия.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 75

  Писмо № 94-2627 от 06.10.2015 г. на МТСП
  Право на парично обезщетение поради общо заболяване имат всички осигурени за този риск най-малко 6 месеца
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 76

  Писмо № 94-2256 от 15.09.2015 г. на МТСП
  Надвнесени суми за осигурителен стаж не се възстановяват
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 77


  Рубрика: Европейски социални практики

  Контрол за спазването на Европейската социална харта
  авторски материал
  Автор / източник: Красимира Средкова, проф. д-р
  стр. 79
   

  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 октомври до 10 ноември 2015 г.
  стр. 83

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 12

  Рубрика: Трудови отношения

  Промени в Кодекса на труда във връзка с правото на обезщетение при придобиване на пенсия в намален размер
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 5

  Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 година
  нормативен акт
  Автор / източник: МС
  стр. 7

  Писмо № 94-2808 от 18.09.2015 г. на МТСП
  Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работника или служителя
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 8

  Писмо № 26-605 от 05.11.2015 г. на МТСП
  Ползване, отлагане и погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 9

  Писмо № 25-76 от 09.11.2015 г. на МТСП
  Зачитане на стаж при определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 14

  Писмо № 94-3418 от 11.11.2015 г. на МТСП
  Изчисляване на обезщетение при прекратяване на трудовия договор от работодателя
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 15


  Рубрика: Условия на труд

  Застраховането на работещите е задължително при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната
  авторски материал
  Автор / източник: Калина Петкова
  стр. 17

  Заповед № РД-01-898 от 9 ноември 2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.
  нормативен акт
  Автор / източник: МТСП
  стр. 19

  Какво ще проверява ИА “Главна инспекция по труда” в инспекционната кампания във връзка с масовото саниране на сгради
  административна практика
  Автор / източник: ИА "ГИТ"
  стр. 22


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Обява за кампания-2016 на проект “Красива България”
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 26

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” на МТСП и Агенцията по заетостта отличиха 19 работодатели на форума “Работодател на годината – 2015”
  Автор / източник: МТСП и АЗ
  стр. 38


  Рубрика: Социално осигуряване

  Кога контролните органи на НОИ съставят ревизионни актове за начет на лекарите от ТЕЛК
  авторски материал
  Автор / източник: Петя Малакова
  стр. 43

  Писмо № 94-2083 от 10.07.2015 г. на МТСП
  Кога се зачита за осигурителен стаж периодът на изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 45

  Писмо № 94-2731 от 07.10.2015 г. на МТСП
  Условия за пенсиониране на учителите от 01.01.2016 г.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 47

  Писмо № 94-3220 от 18.11.2015 г. на МТСП
  Пенсиите се отпускат съобразно действащите към момента на отпускането им разпоредби
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 49


  Рубрика: Европейски социални практики

  Принцип на равно третиране на хората на пазара на труда в Европейския съюз
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Филипов
  стр. 50


  Рубрика: България в международния трудов ред

  Агенцията по заетостта посрещна Световната асоциация на обществените служби по заетостта
  административна практика
  Автор / източник: АЗ
  стр. 62


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 ноември до 10 декември 2015 г.
  стр. 83


  УКАЗАТЕЛ на публикациите в списание “Информационен бюлетин по труда” през 2015 година
  стр. 69

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 08

  Рубрика: Трудови отношения

  Социалните придобивки по чл. 294 КТ се получават на собствено правно основание, когато са налице основанията за тяхното получаване
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 8

  В Кодекса на труда е регламентирана правна възможност работодателите да прилагат и развиват социална политика в предприятията и организациите, чрез която да осигуряват и частично да задоволяват социално-битовите и културните потребности на работниците и служителите
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 9

  Социалните придобивки в чл. 294 КТ не са изчерпателно изброени
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 10

  Когато отпускът за процедура инвитро и този за бременност и раждане се застъпят и платеният годишен отпуск за съответните години не е ползван, той се запазва
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 11

  Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност (чл. 176а, ал. 1 КТ)
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 12

  Логопедите в учебни заведения имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 13

  В случай на прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 14

  Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 16


  Рубрика:Условия на труд

  Кой трябва да прецени има ли право работодателят да премести трудоустроен работник на друго работно място?
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 18

  Най-честите нарушения, установени от инспекторите по труда при проверките през първото полугодие
  административна практика
  Автор / източник: ИА "ГИТ"
  стр. 23


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
  стр. 26

  Регулираните професии в България
  авторски материал
  Автор / източник: Искра Петрова
  стр. 38


  Рубрика: Социална интеграция на хората с увреждания

  Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Харизанова
  стр. 44


  Рубрика: Социално осигуряване

  Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
  авторски материал
  Автор / източник: Петя Малакова
  стр. 62

  Писмо № 94-1383 от 06.07.2016 г. на МТСП
  Условията за зачитане на осигурителния стаж за учителски стаж административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 67

  Писмо № 94-979 от 14.04.2016 г. на МТСП
  Придобиване право на учителска пенсия и прекратяване на трудовия договор с учител административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 69

  Писмо № 94-319 от 25.03.2016 г. на МТСП
  Какви са условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия от деца административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 71


  Рубрика: България в международния трудов ред

  Ролята на международните трудови стандарти за борба с детския труд
  авторски материал
  Автор / източник: Александра Александрова
  стр. 73


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 юли до 10 август 2016 г.
  стр. 86

 • Труд и право

  Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
  Списание „Труд и право”излиза от м. юли 1992 г.

 • Трудови отношения - 2015 г.

  Книга годишник. Излиза за осемнадесета поредна година!

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика