Sidebar

Меню

месечно списание

 • Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 11

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ
  авторски материал
  Автор / източник: Делян Недев
  стр. 5

  Предварителният договор за продажба на имот силно обвързва страните
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 19


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  За някои нови положения в уредбата на поземлените отношения
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 23


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Приемане на наследство в резултат от укриване на наследствено имущество (чл. 49, ал. 1, изр. 1, предл. 2 и изр. 2 ЗН)
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 32

  Родителите имат право да претендират за месечна издръжка
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 44

  Решение № 256 от 30.10.2014 г., І г. о. на ВКС
  Когато експертното заключение е в смисъл, че саморъчното завещание вероятно е написано и подписано от лицето, посочено като негов автор, може да обоснове извод за автентичността му и спазване на формата по чл. 25, ал. 1 ЗН, респективно за действителността му, ако причините, поради които експертът е стигнал до извода, касаят особеностите на конкретния случай. Твърдението, че сравнителните образци, приети за изследване от съдебно-графологическата експертиза, не изхождат от завещателя, не е достатъчно, за да обоснове съмнение в заключението. Оспорващият сравнителния материал следва да проведе насрещно доказване, като представи други доказателства, които да бъдат изследвани от експерта, за да се разколебае изводът на вещото лице.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 47


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

  Заличаване на ипотеки и възбрани върху имоти, придобити чрез публична продан, извършена от синдик по глава 46 от Търговския закон
  авторски материал
  Автор / източник: Елена Кръшкова
  стр. 51


  Рубрика:Устройство на територията и строителството

  Оценка за съответствие на инвестиционните проекти. Най-често срещани нарушения, водещи до отмяна на разрешенията за строеж от органите на ДНСК
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 62


  Рубрика:Авторско право

  Най-често срещани пропуски при договорите на авторите на музика и продуцентите на звукозаписи
  авторски материал
  Автор / източник: Минчо Минчев
  стр. 68


  Рубрика: Индустриална собственост

  Отличителност на комбинирани марки, съдържащи описателни елементи
  авторски материал
  Автор / източник: Цонка Таушанова
  стр. 78


  Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 12

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Срок за подаване на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 5

  Решение № 207 от 19.10.2015 г., III г.о. на ВКС
  Отстраненият купувач при публична продан има право да получи внесената от него цена и законната лихва върху нея, считано от деня на внасяне на сумата по сметката на съдебния изпълнител, както и направените разноски за участие в публичната продан.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 11


  Рубрика:Административно право и административен процес

  За мълчаливото съгласие при административните производства
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 13


  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Промените от 2015 г. в разрешителния режим по Закона за водите
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Ковачев
  стр. 20


  Рубрика:Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи, гори

  Вписване на актове с издадени от СГКК скици - проект в хипотезите на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 27


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Законопроектът за физическите лица и мерките за закрила - шанс или заплаха?
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 29


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

  Ипотека върху бъдеща вещ или възможно ли е скрито учредяване на ипотека
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Танев
  стр. 38


  Рубрика:Устройство на територията и строителството

  Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура
  авторски материалл
  Автор / източник: Бояна Милчева, Павлина Иванова
  стр. 45


  Рубрика:Авторско право

  Колизията „авторски - сродни права“
  авторски материал
  Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
  стр. 53


  Рубрика: Индустриална собственост

  Общоизвестните марки и марките, които се ползват с известност (добра репутация), според тълкуванията на Съда на ЕС
  авторски материал
  Автор / източник: Патриция Черкезова
  стр. 60

  Важно за Вас

  Указател на публикациите в списание “Собственост и право” през 2015 година
  стр. 73

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 04

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Новият административен ред за осигуряване на достъп до самостоятелни обекти в етажната собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 5

  Правен статут на гаража за един автомобил
  авторски материал
  Автор / източник: Нейко Димитров
  стр. 11


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Договорът за преаренда на държавни и общински земи
  авторски материал
  Автор / източник: Галина Димитрова
  стр. 22


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  При индивидуализиране на кои недвижими имоти се издават скици - проект?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 26


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Решение № 88 от 17.07.2015 г. по гражд. д. № 6225/2014 г. на ВКС, І г.о.
  При действието на чл. 11 и чл. 12 от Примерния устав на ТКЗС от 1950 г. земеделските кооператори запазват правото си на собственост в реални граници върху земята, внесена в ТКЗС, когато тя е включена в регулационния план или в застроената част на населеното място. Такъв имот е допустим предмет на разпоредителна сделка и може да се придобива по давност, ако по отношение на него не действат други законови забрани (например чл. 29 ЗСГ). Приложими са разясненията, дадени в Тълкувателно решение № 104 от 26.06.1964 г. по гражд. д. № 87/1964 г. ОСГК на ВС.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 28


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Функции на европейското удостоверение за наследство
  авторски материал
  Автор / източник: Екатерина Матеева
  стр. 34

  Член 30, ал. 2 от Закона за наследството през призмата на Тълкувателно решение № 3 от 2013 г. на ОСГК на ВКС
  авторски материал
  Автор / източник: Светослав Йорданов
  стр. 42

  Брачен договор може да има и при отдавна сключен брак
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 48

  Решение № 201 от 19.10.2015 г. по гражд. д. № 2585 от 2015 г. на ВКС, І г.о.
  Допустима е делба на дворно място, в което са изградени самостоятелни обекти, принадлежащи в индивидуална собственост на всеки един от съделителите, ако по делото е изслушано заключение на съдебно-техническа експертиза, според което е налице възможност за обособяване на самостоятелни УПИ от съсобствения имот и е проведена процедура по чл. 201 ЗУТ. Съдът е длъжен в този случай да предприеме действията, необходими за изпълнение на процедурата по чл. 201 ЗУТ във фазата по допускане на делбата.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 50


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

  Вписване на завещания, изготвени и обявени в чужбина
  авторски материал
  Автор / източник: Елена Кръшкова
  стр. 56


  Рубрика:Устройство на територията и строителството

  Новото в правния режим на местата за паркиране след промените в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 101 от 2015 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Валентина Бакалова
  стр. 68


  Рубрика: Индустриална собственост

  Регламент (ЕС) 2015/2424 и правният режим на марката на ЕС
  авторски материал
  Автор / източник: Патриция Черкезова
  стр. 78

  Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 05

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Относно правното действие на решенията на общото събрание на етажната собственост, които излизат извън неговата компетентност
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 5

  Практика и теория по договора за посредничество при продажба на недвижим имот
  авторски материал
  Автор / източник: Крум Тодоров
  стр. 18

  По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител
  авторски материал
  Автор / източник: Румен Неков
  стр. 24

  Решение № 68 от 14.07.2015 г. по гр. д. № 7224/2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
  При спор за собственост съдът следва да съобрази и отрази в решението си и индивидуализацията на спорния имот по кадастрална карта, щом същият е заснет в нея. Посочването на тази индивидуализация в хода на процеса не съставлява изменение на иска, нито служебното й съобразяване от съда съставлява произнасяне по непредявен иск. Индивидуализацията на имота по кадастрална карта е изискване за редовност на исковата молба и за вписването й (чл. 6, ал. 3 ПВ). При спор за идентичност на недвижими имоти следва да бъдат събрани и съобразени данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на които в съвкупност с останалите доказателства да се формира извод относно това, налице ли е идентичност на имотите, описани в актовете, легитимиращи правата на всяка от страните.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 30


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Учредявяне право на преминаване през имот - частна държавна собственост, по реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 34


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Допустимо ли е искането за отстраняване на непълноти или грешки в КККР при влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 40


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Решение № 118 от 27.07.2015 г. по т. д. № 2137/2014 г. на ВКС, І т.о.
  Актуализация на размера на арендната вноска е допустима, когато страните по арендния договор са предвидили такава клауза при подписването му. Обвързваща е клаузата за актуализация на арендната вноска при изменение на Наредбата на общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 43


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Действие на прекратяването, развалянето и унищожаването на брачния договор
  авторски материал
  Автор / източник: Михаил Малчев, д-р
  стр. 47

  Наследството по завещание се подчинява на строги правила и редица ограничения
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 61


  Рубрика:Устройство на територията и строителството

  Развитие на уредбата относно местата за паркиране
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 65


  Рубрика: Индустриална собственост

  Триизмерна марка или промишлен дизайн?
  авторски материалл
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 73


  Приложение
  Производство по издаване на Eвропейско удостоверение за наследство
  авторски материал
  Автор / източник: Екатерина Матеева


  Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 06

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Ползване на земята от собствениците на самостоятелни обекти в сграда - етажна собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 5

  Учредяване на сдружения на собствениците на няколко сгради по чл. 25, ал. 4 ЗУЕС
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 12

  Определение № 851 от 20.11.2014 г. по ч. т. д. № 2526/2014 г. на ВКС, І т. о.
  Tрето лице помагач на ответника по предявен иск по чл. 108 ЗС e обвързано от установеното в мотивите на решението, с което този иск е уважен. Това решение е задължително на основание чл. 223, ал. 2 ГПК в отношенията между страните по иск, предявен от купувача срещу продавача за разваляне на договора на основание чл. 189, ал. 1 ЗЗД и отговорността на продавача. Затова производството по иска по чл. 189, ал. 1 ЗЗД следва да се спре до разрешаване на спора по чл. 108 ЗС.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 22


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Особености в процедурите по предоставяне на концесии за морски плажове
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Ковачев
  стр. 25


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Измененията в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 33


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Може ли да се претендира частична трансформация при одобрено от бракоразводния съд споразумение за съсобственост
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Топузов
  стр. 41

  Процедурни въпроси, относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията
  авторски материал
  Автор / източник: Росен Балтов
  стр. 48

  Парите от продажба на наследствени имоти не се облагат с данък
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 52

  Решение № 109/2015 г. от 14.01.2016 г. по гр. д. № 4981/2014 г. на ВКС, І г. о.
  Договорът за финансов лизинг няма вещно-правно действие и не съставлява придобивен способ, поради което е ирелевантен по отношение преценката, дали съответното имущество има статут на част от съпружеска имуществена общност. По отношение на такава вещ може да се установява пълна или частична трансформация на лични средства при изплащане на лизинговите вноски. При принудително изпълнение спрямо такава вещ, приложение намира разпоредбата на чл. 506 ГПК.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 54


  Рубрика:Нотариални действия. Вписвания

  Нищожността на нотариалния акт за прехвърляне на имот, придобит по чл. 35 зппдобп (отм.), като основание за ревандикация от купувача
  авторски материал
  Автор / източник: Мариела Павлова
  стр. 58


  Рубрика:Устройство на територията и строителството

  Строителство без необходимост от издаване на разрешение за строеж и издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
  авторски материал
  Автор / източник: Людмил Дамянов
  стр. 66


  Рубрика: Авторско право

  Съдът греши: Отговорността за нарушение на авторски права е безвиновна
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Петров
  стр. 75

  Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 07

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика
  авторски материал
  Автор / източник: Делян Недев
  стр. 5

  Притежаващият право на ползване на имот е данъчно задължен
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 16


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Свободно къмпингуване в имоти - държавна или общинска собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 19


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Още изменения в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 26

  Отдаване под аренда на държавни и общински земи без търг или конкурс
  авторски материал
  Автор / източник: Галина Димитрова
  стр. 33


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Исковете по чл. 30, ал. 1, чл. 37 от Закона за наследството и чл. 108 от Закона за собствеността - правни взаимодействия
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Терзиева
  стр. 41

  Наследството се дели при спазване на специални изисквания
  съдебна практика
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 55

  Решение № 109 от 14.01.2016 г. по гр. д. № 4981/2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
  Съпружеска имуществена общност е лизингова вещ, придобита на името на единия съпруг по време на брака, независимо че договорът за финансов лизинг е сключен преди сключване на брака. съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 57


  Рубрика:Устройство на територията и строителството

  Приложимост на Закона за устройство на територията при съдебна делба на урегулиран поземлен имот
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Гаджарова
  стр. 60


  Рубрика: Индустриална собственост

  Може ли търговска марка да бъде обект на запор и продажба в изпълнителния процес?
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 69

  Европейският патент с единно действие
  авторски материал
  Автор / източник: Патриция Черкезова
  стр. 78

  Важно за Вас


  Приложение
  Пасивна процесуална легитимация на наследниците на длъжника в изпълнителния процес
  авторски материал
  Автор / източник: Делян Маринов

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 08

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Подновяване на вписването на ипотеката и ново вписване на ипотеката - разграничения и особености (чл. 172, ал. 1 и 2, чл. 179, ал. 3 ЗЗД)
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 5

  За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот
  авторски материал
  Автор / източник: Валери Петков
  стр. 16

  Решение № 65 от 28.06.2016 г. по гр. д. № 5115/2015 г. на ВКС, І г.о.
  Задълженията на ползвателя да плаща данъците и другите такси за вещта, да я застрахова в полза на собственика и да плаща премиите за застраховката, ако не е постановено или уговорено друго, са облигационни, имат за източник закона, а кредитор по тях е собственикът на вещта. Предупреждението като материалноправна предпоставка за възникване на правото по чл. 61 ЗС е факт, който може да се е осъществил преди предявяването на иска или да бъде осъществен чрез исковата молба.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 25


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Свързване на концесионната територия, попадаща в земеделски земи, с републиканските и местните пътища
  авторски материал
  Автор / източник: Иван Георгиев
  стр. 30


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Допустимост на косвения съдебен контрол на съдебното решение по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ
  авторски материал
  Автор / източник: Светослав Йорданов
  стр. 39


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Преглед на измененията и допълненията в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 57 от 2016 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Валентина Бакалова
  стр. 46

  Проблем ли е разликата в площта на поземлените имоти, която е по-малка от допустимата?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 57


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 59

  Решение № 136 от 11.07.2016 г. по гр. д. № 607/2016 г. на ВКС, І г. о.
  За изменение на установеното от закона равенство на дяловете при прекратяване на съпружеската имуществена общност се вземат предвид както доходите на съпрузите, така и полаганият от тях труд в домакинството, грижите за отглеждането на децата от брака, както и всички други обстоятелства, които са от значение за благополучието на семейството, без на финансовата форма на принос да се отдава по-голяма тежест. Когато обаче съпрузите имат еднакъв нематериален принос по чл. 21, ал. 2 СК, състоящ се във влагане на труд и работа в домакинството при липса на деца от брака, многократно по-големите доходи на единия от тях с оглед особеностите на конкретния случай, биха могли да имат решаващо значение при преценката на съда за значителност на общия принос на този съпруг по чл. 29, ал. 3 СК.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 61


  Рубрика:Нотариални действия. Вписване

  Задължен ли е нотариусът при удостоверяване на правна сделка с недвижим имот да проверява и да уведомява страните за наличие на ипотека?
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Димитров, Марчела Помакова
  стр. 64


  Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

  За правото да се минава през чужд имот
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 72


  Рубрика: Авторско право

  Авторското право и правото на повторно използване на информация от обществения сектор, публикувана в отворен формат
  авторски материал
  Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова, д-р
  стр. 75

  Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 01

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Правен статут на паркомястото
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Трифонова, Христо Симеонов
  стр. 5

  Твърдението за намерение за своене в исковия процес
  авторски материал
  Автор / източник: Нейко Димитров
  стр. 14

  Кога предварителният договор става окончателен
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 23


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, с имот на физически или юридически лица
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 26


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

  За някои последици при договор за възмездно ползване на земеделска земя
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Кънев
  стр. 34


  Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Първичен способ ли е придобиването на движима вещ по чл. 24, ал. 5, изр. 1 от Семейния кодекс?
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 43

  Решение № 385 от 24.10.2012 г. по гр. д. № 968/2011 г. на ВКС, I г. о.
  Съгласието за разпореждане със семейното жилище, което е лична собственост на единия съпруг, не е елемент от фактическия състав на сключване на сделката и може да бъде дадено и по-късно. Сделката, сключена без такова съгласие, е висящо недействителна. Тази недействителност може да бъде предявена пред съд само от съпруга - несобственик.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 54


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Нови моменти в нотариалните производства и удостоверявания след промените в Търговския закон, засягащи правната уредба на ООД
  авторски материал
  Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
  стр. 57


  Рубрика:Устройство на територията и строителството

  Необходимо ли е разрешение за строеж при ремонт на покрив
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Гаджанова
  стр. 64


  Рубрика: Защита на личните данни

  Какво ще се промени с общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 70

   

  Рубрика: Важно за Вас


  ПРИЛОЖЕНИЕ
  Извънсъдебна делба
  авторски материал
  Автор / източник: Адела Кац
   

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 03

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Вертикална, хоризонтална и… „диагонална“ етажна собственост?
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 5

  Граждански процес
  Въпроси на Павловия иск и изпълнителното производство
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 19

  Извлечение от Решение № 183 от 1.03.2017 г. по гр. д. № 2011/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
  Не е налице правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост, когато ищецът не заявява самостоятелно право върху процесната площ, нито е налице конкуренция на твърдени от двете страни вещни права върху нея.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 27


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Актуване и деактуване на имоти - общинска собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 30


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  За уедреното ползване по споразумение на пасищни имоти и на трайни насаждения
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 36


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Недействителност на отказа от наследство
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 46

  Пълно или непълно е осиновяването, възникнало при действието на Закона за извънбрачните деца и осиновяването?
  авторски материал
  Автор / източник: Иван Георгиев
  стр. 55

  Всички деца - включително осиновени или от друг брак, наследяват поравно
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 58

  Извлечение от Решение № 168 от 20.01.2017 г. по гр. д. № 823/2016 г. на ВКС, І г.о.
  Когато за разрешаване на спор за собственост е необходимо да се установи произхода на едно лице, актът за раждане на което е изгубен или унищожен или не може да бъде издирен, е допустимо произходът да бъде установен за нуждите на конкретния процес с всички доказателствени средства.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 61


  Рубрика:Устройство на територията и строителствтото

  Урегулиране на земеделски земи с цел застрояване
  авторски материал
  Автор / източник: Валентина Бакалова
  стр. 64


  Рубрика: Индустриална собственост

  Административна процедура в Патентното ведомство по установяване на факта, че една търговска марка се ползва с известност или е общоизвестна на територията на Република България
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 77

  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 04

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  За тежестите върху недвижимите имоти
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 5

  Извлечение от Решение № 176/2016 от 27 февруари 2017 г. по гр. д. № 1733/2016 г., ІІ г. о. на ВКС.
  Правен интерес от предявяването на отрицателен установителен иск е налице, когато правото на собственост се оспорва, чрез снабдяването с констативен нотариален акт за собственост за част от имота, дори тази част да не представлява самостоятелен обект, но е част от обект на правото на собственост. Снабдяването на друго лице (ответника) с констативен нотариален акт за собственост върху тази част, като самостоятелен обект, представлява оспорване правото на собственост с правни действия.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 13


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Нищожност на актове на концедента поради липса на компетентност
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Ковачев
  стр. 16


  Рубрика:
  Земеделски земи, гори и горски територии

  Някои въпроси на принудителното изпълнение върху земеделски имот, оземлен по реда на чл. 20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  авторски материал
  Автор / източник: Христина Георгиева
  стр. 23


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Кои от актовете, изброени в чл. 112 от Закона за собствеността, не се регистрират в кадастралните регистри на недвижимите имоти
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 31


  Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Последици за съпрузите във връзка с имуществения режим при нищожност на брачния договор
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Топузов
  стр. 34

  Как се наследява по заместване
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 43


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Измененията в Закона за арендата в земеделието от 7 февруари 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Златимир Орсов
  стр. 45


  Рубрика:
  Устройство на територията и строителствтото

  Конституиране и участие на заинтересованите страни в производството по одобряване на подробните устройствени планове
  авторски материал
  Автор / източник: Валентина Бакалова
  стр. 54

  Извлечение от Решение № 116 от 3 ноември 2016 г. по гр. д. № 1432/2016 г., ІІ г. о. на ВКС
  Липсата на съгласие от страна на етажните собственици, респективно съсобственици, не може да бъде преодоляна с иска по чл. 109 ЗС, доколкото по съществото си същият е правно средство за защита срещу неоснователни действия, които по недопустим начин накърняват спокойното упражняване на правото на собственост.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 65


  Рубрика: Индустриална собственост

  Интелектуалната собственост и модата
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 67

  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 05

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Особености в обекта на ипотечните права
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 5

  Някои спорни въпроси на иска по чл. 61 от Закона за собствеността в новата съдебна практика
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Стоянов
  стр. 16

  Решение № 2 от 18.03.2016 г. по гр.д. № 3267/2015 г. на ВКС, І г.о.
  При наличие на сграда, изградена от един от съсобствениците въз основа на учредено право на строеж, теренът под сградата не следва да се разпределя по чл. 32, ал. 2 ЗС. На разпределяне по този ред подлежи ползването на незастроената част от съсобствения терен извън усвоената за законно построената сграда. На приспадане подлежи площта, заета от постройки, изградени и ползвани само от някой от съсобствениците, без в негова полза да е учредено право на строеж.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 27


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  За приложното поле на разпоредбата на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и приключването на поземлената реституция
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
  стр. 30


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Изменения в кадастралната карта при действието на новата Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 40

  Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Отказ от наследство. Проблеми в практиката
  авторски материал
  Автор / източник: Станислав Йордански
  стр. 47

  Определение № 4 от 9.01.2017 г. по ч. гр. д. № 3197/2016 г. на ВКС, ІV г.о.
  Съдът по висящо дело за делба във втора фаза, не е обвързан от решението на друг съд, установяващо права на собственост на трето, неучаствало в делбата лице върху наследствената маса. Производството по такова дело не е преюдициално по отношение на делбеното. Влязлото в сила решение по допускане на делбата има действие само между страните и техните частни и универсални правоприемници и не обвързва неучаствалите трети лица, независимо дали притежават права върху имотите от делбената маса и дали са съсобственици. Последните, ако не са участвали, не могат да искат отмяна на влязлото в сила решение, а могат да предяват иск за делба. В този случай делбата е нищожна и могат да предявът нов иск за делба. При висящо делбено производство във втора фаза, ако с влязло в сила решение, обвързващо съделителите, бъде установено, че трето лице е съсобственик или притежава правото на собственост върху делбенто имущество в пълен обем, това ще има значение за правния интерес от продължаване на производството за делба. Ако прецени, че няма правен интерес от продължаване на делбеното дело, съдът, който следи и служебно във всеки един момент за допустимостта на исковия процес, ще прекрати делбеното производство.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 55

  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Относно страните и участниците в нотариалното удостоверяване на договора за аренда в земеделието
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Димитров
  стр. 58


  Рубрика:Устройство на територията и строителствтото

  Процедурата по одобряване на подробни устройствени планове след последните промени в Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Савин Ковачев
  стр. 62

  Актуални въпроси, касаещи съдебните производства по оспорване на актове по Закона за устройство на територията, съгласно последните изменения (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Галина Солакова
  стр. 72

  Рубрика: Защита на личните данни

  Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизираното профилиране
  авторски материал
  Автор / източник: Мартин Захариев
  стр. 78

  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 06

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец
  авторски материал
  Автор / източник: Ирина Богданова
  стр. 5

  Демонстриране на промяната в намерението на държателя да свои вещта
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 18


  Рубрика:Държавна и общинска собственост

  Продажба на общински жилищни имоти
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 27


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Разминаване между описанието по площ и по скица на поземлени имоти в документите за собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 32


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения.

  Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС, по отношение на договора за продажба на наследство
  авторски материал
  Автор / източник: Делян Недев
  стр. 35

  Решение № 264 от 21.03.2017 г. по гр. д. № 2060/ 2016 г. на ВКС, ІV г. о.
  При разглеждането на спора съдът е обвързан от посочените от страните факти, твърдения и правни доводи и трябва да се произнесе само в очертаните от тях рамки, като не може да се произнася по такива въпроси, които не са въведени от страните в производството по определения ред. По сега действащия Семеен кодекс паричните влогове са изключени от режима на съпружеската имуществена общност и се считат лична собственост на съпруга, на чието име са придобити, независимо от това, дали са придобити по време на брака и в резултат на съвместен принос на двамата съпрузи. На основание § 4, ал. 1 ПЗРСК, след влизането на действащия СК в сила паричните влогове стават лична собственост на съпруга, на чието име са придобити, независимо от това, дали преди това режимът на съпружеската имуществена общност се е разпростирал и по отношение на тях по силата на чл. 19, ал. 1 СК (отм.). Затова по отношение на паричните влогове са неприложими установените в чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 3 СК правила относно съпружеската имуществена общност. Съпругът, който не е титуляр на влога, но е допринесъл за набирането на наличните по него средства, разполага с възможността да защити правата си по реда на чл. 30 СК. Сумите, получени от единия от съпрузите, в качеството му на земеделски производител като безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, са вземания и не се включват в съпружеската имуществена общност, а представляват лична собственост на получилия ги съпруг.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 46

  Специални правила за фамилното име има и при брак, и при развод
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 50


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Колко екземпляра на нотариалния акт трябва да бъдат подписани за неговата действителност
  авторски материал
  Автор / източник: Мариела Павлова
  стр. 52

  Определение № 1361 от 29.11.2012 г. по гр. д. № 725/ 2012 г. на ВКС, ІІІ г. о.
  Изискването за съставяне на проект за нотариален акт в два или повече еднообразни екземпляра, установено с нормата на чл. 474, ал. 1 ГПК (отм.), при действието на който е извършено нотариалното удостоверяване, е изискване за редовност на производството по издаването му, а не условие за валидност на акта. Наличието на един валидно издаден нотариален акт е достатъчно, за да настъпят неговите правни последици.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 58


  Рубрика:Устройство на територията и строителствтото

  Продажба на обекти в незавършено строителство
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 61


  Рубрика: Интелектуална собственост

  Обезпечителни мерки по отношение на домейн
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 69

  ПРИЛОЖЕНИЕ:
  Модели за управление на етажната собственост при една от формите за нейното управление - общо събрание на собствениците и сдружение на собствениците
  авторски материал
  Автор / източник: Галя Георгиева

  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 07

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот
  авторски материал
  Автор / източник: Ирина Богданова
  стр. 5

  Още за трансформиране на държането във владение
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 19

  Решение № 216 от 28.10.2016 г. по гр. д. № 2182/2016 г. на ВКС, І г .о.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 26

  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Ревандикационният иск като средство за защита правото на частна общинска собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 30

  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Кои земеделски земи се наричат „бели петна“ и каква е правната им уредба
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 38

  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Решение № 196 от 6.02.2017 г. по гр. д. № 2151/ 2016 г. на ВКС, І г.о.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 46

  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Специфични хипотези при обявяването на отсъствие и смърт и установяване на действителния кръг от наследници
  авторски материал
  Автор / източник: Патриция Черкезова
  стр. 50

  При делене на съпружеска имуществена общност трудно се получава по-голям дял
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 56


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Отдаване на съсобствен имот под аренда или наем
  авторски материал
  Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
  стр. 59

  Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

  Обжалване на виза за проектиране
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Гаджанова
  стр. 66

  Улесняване достъпа до информация относно електронни съобщителни мрежи и инфраструктура
  авторски материал
  Автор / източник: Бояна Милчева, Павлина Иванова
  стр. 71

  Рубрика:Авторско право

  Задължение на интернет- посредниците за защита на правата върху интелектуална собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Петров
  стр. 76

  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 08

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Недействителността на решенията на общото събрание на етажната собственост в правната доктрина и съдебната практика
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 5

  Практика по приложението на чл. 37 от Закона за собствеността относно съдържанието на понятието за етажна собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 13

  Договорите могат да бъдат атакувани заради недействителност
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 21

  Решение № 105 от 6.01.2017 г. по гр. д. № 1091/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
  Законодателят не е придал обратно действие на отпадане на изпълнителното основание, поради което, ако към момента на влизане в сила на постановлението за възлагане, длъжникът е собственик, последващата отмяна на основанието не засяга правата на купувача и неговите частни правоприемници.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 24


  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Някои особености при определянето на концесионер по реда на Закона за концесиите
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Ковачев
  стр. 28


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Проблеми при създаването на имотен регистър
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 36

  Въпроси и отговори по кадастъра
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 45

  Решение № 20 от 20.02.2017 г. по гр. д. № 6179/ 2015 г. на ВКС, І г. о.
  Силата на пресъдено нещо на влязло в сила решение, с което е отхвърлен иск за собственост за площ на границата между двата съседни имота на спорещите страни, за която се твърди, че е неправилно заснета, включва, че имотът е на ответниците, ако и останалата част е негова, защото тази площ не може да е ничия собственост.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 47


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Необходимото другарство в светлината на Тълкувателно решение № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС
  авторски материал
  Автор / източник: Деян Драгиев
  стр. 50


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Съгласуване на устройствените планове по реда на екологичното законодателство
  авторски материалл
  Автор / източник: Валентина Бакалова
  стр. 60


  Рубрика: Интелектуална собственост

  Възстановяване на срокове в производствата пред Патентното ведомство
  авторски материал
  Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова, д-р
  стр. 69


  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 11

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Промените в касационното обжалване със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
  авторски материал
  Автор / източник: Благовест Пунев
  стр. 5

  За правото на брокера на недвижими имоти да получи възнаграждение
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 18

  Решение № 69 от 16.08.2017 г. по гр. д. № 3903/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 25

   

  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Относно момента на преминаване на собствеността у държавата при отчуждаване на частни имоти за държавни нужди
  авторски материал
  Автор / източник: Светослав Йорданов
  стр. 30

   

  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Последните изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 38

   

  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  При запазената част от наследството първо се намаляват завещанията, а после и даренията
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 45

  Решение № 44 от 6.07.2017 г. по гр. д. № 3117/2016 г. на ВКС, І г. о.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 48

   

  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Относно процедурата за вписването на актове в различни съдебни райони
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Димитров
  стр. 53  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория
  авторски материал
  Автор / източник: Валентина Бакалова
  стр. 59

  Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 67

   

  Рубрика: Авторско право

  Нов европейски регламент, уреждащ презграничната преносимост на услугите, свързани с предаване на съдържание чрез интернет
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
  стр. 73

   

  Рубрика: Индустриална собственост

  Нови моменти в правната регламентация за марките на ЕС
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Маркова, доц. д-р
  стр. 76

   

  Рубрика: Важно за Вас

  Рубрика: Къде да застанат русалките?

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 12

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Практика по приложението на чл. 39 от Закона за собствеността за подялба между съсобствениците на общата сграда на етажи или части от етажи
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 5

  Ипотеката задължително се вписва в имотния регистър
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 13

  Решение № 77 от 03.11.2017 г. по гр. д. № 3997/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
  Наемателят е процесуално легитимиран да предявява и да отговаря по искове за защита на права, свързани с ползването на наетия имот в качество, подобно на това на процесуален субституент на собственика, във формата на процесуална суброгация - да брани чуждото право на собственост чрез предявяването на иск от свое име, с който претендира настъпване на благоприятни за себе си последици с оглед качеството му на обитател на самостоятелния обект в етажната собственост.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 16


  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Предоставяне на имоти - частна държавна собственост, за безвъзмездно управление на общините
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 19


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  За новата редакция на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието и за проблемите при старата редакция на закона
  авторски материал
  Автор / източник: Светла Димитрова
  стр. 25


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Нови моменти в предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 31


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Заместване на страна по договор за разпределение на ползването между съсобственици
  авторски материал
  Автор / източник: Крум Тодоров
  стр. 33

  Решение № 100 от 13.07.2017 г. по гр. д. № 4131/2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
  Когато теренът е собственост на едноличния търговец, но построената върху него сграда не е включена в търговското предприятие и служи за задоволяване на нужди на семейството, приложимо е разрешението, дадено с ППВС № 5 от 31.10.1972 г. на ППВС - т. ІV, доколкото разпоредбата на чл. 19, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.), респективно чл. 21, ал. 1 СК установява „друго“ по смисъла на чл. 92 ЗС. Когато имуществото е включено в търговското предприятие на съпруга - едноличен търговец, то не е предназначено за задоволяване нуждите на семейството, а служи за реализиране на търговската дейност и е извън обхвата на съпружеската имуществена общност. С чл. 22, ал. 3 СК нормативно се възприема даденото разрешение с т. 1 от ТР № 2 от 27.12.2001 г. по тълк. д. № 2/2001 г. на ОСГК на ВКС. Определящо за вещния статут е предназначението на вещта за упражняване на професия (търговска дейност) към момента на придобиването й, а не произходът на средствата, вложени за това. Когато е налице съвместен принос в придобиването, съпругът на едноличния търговец може да предяви облигационен иск по чл. 29 СК от 1985 г. (отм.), респективно по чл. 30, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 СК, ако вещите са били налице към момента на прекратяване на брака или началото на фактическата раздяла. Към този момент се определя и стойността им. При съвместния принос може да се претендира облигационно вземане, а не вещно право.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 42


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Как да се защитя от незаконно изградената ограда в имота ми?
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Гаджанова
  стр. 48

  Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 57


  Рубрика: Авторско право

  Защо пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право в България?
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 61


  Рубрика: Важно за Вас
  стр. 70

  Указател на публикациите в списание "Собственост и право" през 2017 година
  стр. 71

   

 • Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 01

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Изгубване на правото на собственост чрез „поглъщане“
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 5

  Решение № 212/2017 г. от 2.01.2018 г. по гр. д. № 4897/2016 г. на ВКС, І г.о.
  Трето лице, което претендира самостоятелни права върху недвижим имот, върху който е насочено изпълнението за парично вземане, разполага с възможността да прецени дали да предяви отрицателния установителен иск по чл. 440 ГПК, или положителен установителен иск за собственост срещу взискателя и длъжника в зависимост от вида на засегнатото право и обема на търсената защита. Ако предяви положителен установителен иск за собственост обаче, не може да иска прекратяване на изпълнителното дело.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 18


  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Основните промени, въведени с новия Закон за концесиите от 2017 година
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Ковачев
  стр. 21


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 79 от 03.10.2017 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 29


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Въпроси и отговори по кадастъра - Следва ли Службите по геодезия, картография и кадастър да прилагат разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), когато при изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), касаещо самостоятелен обект в сграда (СОС) или сграда, се констатира наличие на спор за материално право?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 40

  Въпроси и отговори по кадастъра - В кои случаи на преобразуване на търговските дружества се регистрират в КРНИ собствените им недвижими имоти?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 41


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Относно формата за действителност на брачния договор
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Топузов
  стр. 43

  Декларира се и купен, и наследен, и придобит чрез делба имот
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 52

  Решение № 130 от 19.10.2017 г. на ВКС, І г. о.
  Когато имотът - предмет на делбата, се намира в урбанизирана територия, до делба се допуска имотът, индивидуализиран чрез актуалния му териториалноустройствен статут - по граници и площ, съобразно последния приложен регулационен план на населеното място.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 54


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Правен режим на терасата
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 56

  Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 64


  Рубрика: Интелектуална собственост

  Представлява ли търговската тайна обект на интелектуална собственост?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Петров
  стр. 69


  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 02

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Практически проблеми при връчването на заповед за изпълнение
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Трионджиев
  стр. 5

  Приращението по чл. 92 от Закона за собствеността - някои дискусионни въпроси
  авторски материал
  Автор / източник: Мирослав Димитров, д-р
  стр. 20


  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Забраната за преотстъпване на общинско имущество
  авторски материал
  Автор / източник: Асен Дюлгеров
  стр. 32


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Решение № 15 от 31.01.2018 г. по гр. д. № 3563/2016 г. на ВКС, І г. о.
  Недвижимите имоти се индивидуализират със землището, в което се намират, местността, сигнатурата по регулационния план или подробния устройствен план (ПУП) - ако се намират в урбанизирана територия, идентификаторът - ако за съответната територия има изработена кадастрална карта, границите и площта. Площта на имота не е негов решаващ индивидуализиращ белег.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 41


  Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Относно формата за действителност на брачния договор
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Топузов
  стр. 43

  Мъртвороденото дете и наследяването
  авторски материал
  Автор / източник: Веселин Петров
  стр. 52

  Наследниците нямат право на развод, но могат да продължат започнато вече дело
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Дoбрев
  стр. 58

  Решение № 264 от 21.03.2017 г. по гр. д. № 2060/2016 г. на ВКС, ІV г. о.
  При разглеждането на спора съдът е обвързан от посочените от страните факти, твърдения и правни доводи и трябва да се произнесе само в очертаните от тях рамки, но не може да се произнася по такива, които не са въведени от страните в производството по определения ред, освен когато трябва да се приложи императивна материалноправна норма и когато съдът следи служебно за интереса на някоя от страните по делото или за интереса на родените от брака ненавършили пълнолетие деца. По сега действащия Семеен кодекс паричните влогове са изключени от режима на съпружеска имуществена общност и се считат лична собственост на съпруга, на чието име са придобити, независимо от това, дали са придобити по време на брака и в резултат на съвместен принос на двамата съпрузи. Това се отнася и за съпрузите по заварени бракове към 01.09.2009 г. Съпругът, който не е титуляр на влога, но е допринесъл за набирането на наличните по него средства, разполага с възможността да защити правата си по реда на чл. 30 СК. Сумите, получени от единия от съпрузите, в качеството му на земеделски производител като безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“, са парично вземане на съпруга, на когото е отпусната помощта, поради което не се включват в съпружеската имуществена общност.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 60


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Презаверяване на разрешението за строеж
  авторски материал
  Автор / източник: Валентина Бакалова
  стр. 65


  Рубрика: Интелектуална собственост

  Медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове по интелектуална собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Владя Борисова, доц. д-р
  стр. 77

  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 03

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Практически проблеми при връчването на заповед за изпълнение - 2
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Трионджиев
  стр. 5

  Възмезден ли е договорът за ипотека
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Тосков
  стр. 18

  Решение № 87 от 4.12.2017 г. по гр.д. № 4699/2016г. на ВКС, ІІ г.о.
  Ответниците по предявения иск за признаване за установено, че учредените в тяхна полза права на строеж са погасени по давност, поради неупражняването им в петгодишния срок по чл. 67 ЗС не могат да оспорват наличието на реституция на имота по реда на ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС в полза на праводателите на ищците, след като не заявяват собственически права върху имота и същевременно се позовават на валидно учредено и реализирано право на строеж от същите праводатели.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 28


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Промяна в Закона за собствеността относно придобивната давност по отношение на имоти - частна държавна или общинска собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Стефан Тодоров
  стр. 31


  Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

  Правното основание за ползването на земеделските земи и промените в Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 37


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Актуални въпроси от практиката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 46


  Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Добросъвестен владелец ли е купувачът в хипотезата на чл. 76 от Закона за наследството
  авторски материал
  Автор / източник: Калин Добрев
  стр. 49

  Роднините по сватовство не са и не могат да станат наследници
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 60

  Решение № 109 от 10.10.2016 г. по гр. д. № 740/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
  Наличието на жилищно-спестовен влог на името на единия съпруг отпреди брака е основание да се приеме последващата парична компенсация по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) за лично имущество, вложено в придобиването на имота по време на брака, и да изключи приложението на чл. 19, ал. 1 и чл. 27 СК от 1985 г. (отм.).
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 63


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Има ли право всяко лице на достъп до информация за строителните книжа на сграда - чужда собственост, по Закона за достъп до обществена информация
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Гаджанова
  стр. 66


  Рубрика: Интелектуална собственост

  Вещите и интелектуалната собственост - развитие и тенденции в европейското право по правата на човека
  авторски материал
  Автор / източник: Люба Панайотова - Чалъкова
  стр. 75

  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 04

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Отграничаване на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента, сключван по занятие, от застраховката за пенсия. Застрахователен ли е договорът за прехвърляне на право на собственост срещу пожизнена рента?
  авторски материал
  Автор / източник: Паолина Маринова
  стр. 5

  Разпореждане с недвижими имоти - собственост на кооперации или кооперативни съюзи, и вещни права върху тях
  авторски материал
  Автор / източник: Светла Димитрова
  стр. 12

  Решение № 138/2017 г. от 22.03.2018 г. по гр. д. № 4303 по описа за 2016 г., ГК на ВКС, ІІ г. о.
  Когато фактическата власт върху движима вещ е предадена на държавен орган по повод образувано наказателно производство, независимо дали това е осъществено доброволно или посредством принудително изземване, е налице прекъсване на владението по смисъла на чл. 81 от Закона за собствеността.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 18


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Учредяване на право на ползване върху имоти - частна общинска собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 22


  Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

  За измененията на Закона за опазване на земеделеските земи (ДВ, бр. 17 от 2018 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 30

  Какви са допустимите минимални размери при делба или разпореждане със земеделски имоти?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 41


  Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Относно наследствената общност
  авторски материал
  Автор / източник: Венцислав Петров, д-р
  стр. 43

  Решение № 145/2017 г. от 15.01.2018 г. по гр. д. № 5479 от 2016 г. на ВКС, І г. о.
  Поражда действие възбраната на право на строеж на длъжника за обекти в бъдеща сграда, описани според одобрен архитектурен проект и издадено разрешение за строеж, при индивидуализация на дворното място, предвидено за застрояване.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 51


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Основни промени при изграждането на електронни съобщителни мрежи, които се въвеждат с новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Обн. ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 55

  Бележки по промените в Закона за устройството и застрояването на столичната община
  авторски материал
  Автор / източник: Валентина Бакалова
  стр. 64


  Рубрика: Авторско право

  Колективното управление на авторски и сродни на тях права в България след последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
  стр. 76


  Рубрика: Важно за Вас

Книги