Меню

Кодекс на труда

Заглавие
За някои трудовоправни въпроси след края на извънредното положение
Кодекс на труда – 2020
Кодекс на труда – 2021
Кодекс на труда - 2019
Актуални промени и практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване
От 1 март 2019 г. са в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Промените в Наредба № РД 07-8 от 2015 г. за регистрирането и отчитането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда
Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя
Промените в еднодневните трудови договори и в режима за полагане на извънреден труд
Кодекс на труда - 2018
Новите правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г.
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Кодекс на труда - 2017
Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Относно ползването, прекъсването и отлагането на платения годишен отпуск през 2016 г.
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Видове отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, регламентирани в Кодекса на труда