Sidebar

Меню

кадастър и имотен регистър

 • Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 12

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Срок за подаване на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 5

  Решение № 207 от 19.10.2015 г., III г.о. на ВКС
  Отстраненият купувач при публична продан има право да получи внесената от него цена и законната лихва върху нея, считано от деня на внасяне на сумата по сметката на съдебния изпълнител, както и направените разноски за участие в публичната продан.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 11


  Рубрика:Административно право и административен процес

  За мълчаливото съгласие при административните производства
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 13


  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Промените от 2015 г. в разрешителния режим по Закона за водите
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Ковачев
  стр. 20


  Рубрика:Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи, гори

  Вписване на актове с издадени от СГКК скици - проект в хипотезите на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 27


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Законопроектът за физическите лица и мерките за закрила - шанс или заплаха?
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 29


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

  Ипотека върху бъдеща вещ или възможно ли е скрито учредяване на ипотека
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Танев
  стр. 38


  Рубрика:Устройство на територията и строителството

  Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура
  авторски материалл
  Автор / източник: Бояна Милчева, Павлина Иванова
  стр. 45


  Рубрика:Авторско право

  Колизията „авторски - сродни права“
  авторски материал
  Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
  стр. 53


  Рубрика: Индустриална собственост

  Общоизвестните марки и марките, които се ползват с известност (добра репутация), според тълкуванията на Съда на ЕС
  авторски материал
  Автор / източник: Патриция Черкезова
  стр. 60

  Важно за Вас

  Указател на публикациите в списание “Собственост и право” през 2015 година
  стр. 73

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 05

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Относно правното действие на решенията на общото събрание на етажната собственост, които излизат извън неговата компетентност
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 5

  Практика и теория по договора за посредничество при продажба на недвижим имот
  авторски материал
  Автор / източник: Крум Тодоров
  стр. 18

  По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител
  авторски материал
  Автор / източник: Румен Неков
  стр. 24

  Решение № 68 от 14.07.2015 г. по гр. д. № 7224/2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
  При спор за собственост съдът следва да съобрази и отрази в решението си и индивидуализацията на спорния имот по кадастрална карта, щом същият е заснет в нея. Посочването на тази индивидуализация в хода на процеса не съставлява изменение на иска, нито служебното й съобразяване от съда съставлява произнасяне по непредявен иск. Индивидуализацията на имота по кадастрална карта е изискване за редовност на исковата молба и за вписването й (чл. 6, ал. 3 ПВ). При спор за идентичност на недвижими имоти следва да бъдат събрани и съобразени данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на които в съвкупност с останалите доказателства да се формира извод относно това, налице ли е идентичност на имотите, описани в актовете, легитимиращи правата на всяка от страните.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 30


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Учредявяне право на преминаване през имот - частна държавна собственост, по реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 34


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Допустимо ли е искането за отстраняване на непълноти или грешки в КККР при влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 40


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Решение № 118 от 27.07.2015 г. по т. д. № 2137/2014 г. на ВКС, І т.о.
  Актуализация на размера на арендната вноска е допустима, когато страните по арендния договор са предвидили такава клауза при подписването му. Обвързваща е клаузата за актуализация на арендната вноска при изменение на Наредбата на общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 43


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Действие на прекратяването, развалянето и унищожаването на брачния договор
  авторски материал
  Автор / източник: Михаил Малчев, д-р
  стр. 47

  Наследството по завещание се подчинява на строги правила и редица ограничения
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 61


  Рубрика:Устройство на територията и строителството

  Развитие на уредбата относно местата за паркиране
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 65


  Рубрика: Индустриална собственост

  Триизмерна марка или промишлен дизайн?
  авторски материалл
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 73


  Приложение
  Производство по издаване на Eвропейско удостоверение за наследство
  авторски материал
  Автор / източник: Екатерина Матеева


  Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 08

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Подновяване на вписването на ипотеката и ново вписване на ипотеката - разграничения и особености (чл. 172, ал. 1 и 2, чл. 179, ал. 3 ЗЗД)
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 5

  За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот
  авторски материал
  Автор / източник: Валери Петков
  стр. 16

  Решение № 65 от 28.06.2016 г. по гр. д. № 5115/2015 г. на ВКС, І г.о.
  Задълженията на ползвателя да плаща данъците и другите такси за вещта, да я застрахова в полза на собственика и да плаща премиите за застраховката, ако не е постановено или уговорено друго, са облигационни, имат за източник закона, а кредитор по тях е собственикът на вещта. Предупреждението като материалноправна предпоставка за възникване на правото по чл. 61 ЗС е факт, който може да се е осъществил преди предявяването на иска или да бъде осъществен чрез исковата молба.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 25


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Свързване на концесионната територия, попадаща в земеделски земи, с републиканските и местните пътища
  авторски материал
  Автор / източник: Иван Георгиев
  стр. 30


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Допустимост на косвения съдебен контрол на съдебното решение по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ
  авторски материал
  Автор / източник: Светослав Йорданов
  стр. 39


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Преглед на измененията и допълненията в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 57 от 2016 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Валентина Бакалова
  стр. 46

  Проблем ли е разликата в площта на поземлените имоти, която е по-малка от допустимата?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 57


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 59

  Решение № 136 от 11.07.2016 г. по гр. д. № 607/2016 г. на ВКС, І г. о.
  За изменение на установеното от закона равенство на дяловете при прекратяване на съпружеската имуществена общност се вземат предвид както доходите на съпрузите, така и полаганият от тях труд в домакинството, грижите за отглеждането на децата от брака, както и всички други обстоятелства, които са от значение за благополучието на семейството, без на финансовата форма на принос да се отдава по-голяма тежест. Когато обаче съпрузите имат еднакъв нематериален принос по чл. 21, ал. 2 СК, състоящ се във влагане на труд и работа в домакинството при липса на деца от брака, многократно по-големите доходи на единия от тях с оглед особеностите на конкретния случай, биха могли да имат решаващо значение при преценката на съда за значителност на общия принос на този съпруг по чл. 29, ал. 3 СК.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 61


  Рубрика:Нотариални действия. Вписване

  Задължен ли е нотариусът при удостоверяване на правна сделка с недвижим имот да проверява и да уведомява страните за наличие на ипотека?
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Димитров, Марчела Помакова
  стр. 64


  Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

  За правото да се минава през чужд имот
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 72


  Рубрика: Авторско право

  Авторското право и правото на повторно използване на информация от обществения сектор, публикувана в отворен формат
  авторски материал
  Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова, д-р
  стр. 75

  Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 06

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец
  авторски материал
  Автор / източник: Ирина Богданова
  стр. 5

  Демонстриране на промяната в намерението на държателя да свои вещта
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 18


  Рубрика:Държавна и общинска собственост

  Продажба на общински жилищни имоти
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 27


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Разминаване между описанието по площ и по скица на поземлени имоти в документите за собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 32


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения.

  Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС, по отношение на договора за продажба на наследство
  авторски материал
  Автор / източник: Делян Недев
  стр. 35

  Решение № 264 от 21.03.2017 г. по гр. д. № 2060/ 2016 г. на ВКС, ІV г. о.
  При разглеждането на спора съдът е обвързан от посочените от страните факти, твърдения и правни доводи и трябва да се произнесе само в очертаните от тях рамки, като не може да се произнася по такива въпроси, които не са въведени от страните в производството по определения ред. По сега действащия Семеен кодекс паричните влогове са изключени от режима на съпружеската имуществена общност и се считат лична собственост на съпруга, на чието име са придобити, независимо от това, дали са придобити по време на брака и в резултат на съвместен принос на двамата съпрузи. На основание § 4, ал. 1 ПЗРСК, след влизането на действащия СК в сила паричните влогове стават лична собственост на съпруга, на чието име са придобити, независимо от това, дали преди това режимът на съпружеската имуществена общност се е разпростирал и по отношение на тях по силата на чл. 19, ал. 1 СК (отм.). Затова по отношение на паричните влогове са неприложими установените в чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 3 СК правила относно съпружеската имуществена общност. Съпругът, който не е титуляр на влога, но е допринесъл за набирането на наличните по него средства, разполага с възможността да защити правата си по реда на чл. 30 СК. Сумите, получени от единия от съпрузите, в качеството му на земеделски производител като безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, са вземания и не се включват в съпружеската имуществена общност, а представляват лична собственост на получилия ги съпруг.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 46

  Специални правила за фамилното име има и при брак, и при развод
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 50


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Колко екземпляра на нотариалния акт трябва да бъдат подписани за неговата действителност
  авторски материал
  Автор / източник: Мариела Павлова
  стр. 52

  Определение № 1361 от 29.11.2012 г. по гр. д. № 725/ 2012 г. на ВКС, ІІІ г. о.
  Изискването за съставяне на проект за нотариален акт в два или повече еднообразни екземпляра, установено с нормата на чл. 474, ал. 1 ГПК (отм.), при действието на който е извършено нотариалното удостоверяване, е изискване за редовност на производството по издаването му, а не условие за валидност на акта. Наличието на един валидно издаден нотариален акт е достатъчно, за да настъпят неговите правни последици.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 58


  Рубрика:Устройство на територията и строителствтото

  Продажба на обекти в незавършено строителство
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 61


  Рубрика: Интелектуална собственост

  Обезпечителни мерки по отношение на домейн
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 69

  ПРИЛОЖЕНИЕ:
  Модели за управление на етажната собственост при една от формите за нейното управление - общо събрание на собствениците и сдружение на собствениците
  авторски материал
  Автор / източник: Галя Георгиева

  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 07

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот
  авторски материал
  Автор / източник: Ирина Богданова
  стр. 5

  Още за трансформиране на държането във владение
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
  стр. 19

  Решение № 216 от 28.10.2016 г. по гр. д. № 2182/2016 г. на ВКС, І г .о.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 26

  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Ревандикационният иск като средство за защита правото на частна общинска собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 30

  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Кои земеделски земи се наричат „бели петна“ и каква е правната им уредба
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 38

  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Решение № 196 от 6.02.2017 г. по гр. д. № 2151/ 2016 г. на ВКС, І г.о.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 46

  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Специфични хипотези при обявяването на отсъствие и смърт и установяване на действителния кръг от наследници
  авторски материал
  Автор / източник: Патриция Черкезова
  стр. 50

  При делене на съпружеска имуществена общност трудно се получава по-голям дял
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 56


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Отдаване на съсобствен имот под аренда или наем
  авторски материал
  Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
  стр. 59

  Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

  Обжалване на виза за проектиране
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Гаджанова
  стр. 66

  Улесняване достъпа до информация относно електронни съобщителни мрежи и инфраструктура
  авторски материал
  Автор / източник: Бояна Милчева, Павлина Иванова
  стр. 71

  Рубрика:Авторско право

  Задължение на интернет- посредниците за защита на правата върху интелектуална собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Петров
  стр. 76

  Рубрика: Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 12

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Практика по приложението на чл. 39 от Закона за собствеността за подялба между съсобствениците на общата сграда на етажи или части от етажи
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 5

  Ипотеката задължително се вписва в имотния регистър
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 13

  Решение № 77 от 03.11.2017 г. по гр. д. № 3997/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
  Наемателят е процесуално легитимиран да предявява и да отговаря по искове за защита на права, свързани с ползването на наетия имот в качество, подобно на това на процесуален субституент на собственика, във формата на процесуална суброгация - да брани чуждото право на собственост чрез предявяването на иск от свое име, с който претендира настъпване на благоприятни за себе си последици с оглед качеството му на обитател на самостоятелния обект в етажната собственост.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 16


  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Предоставяне на имоти - частна държавна собственост, за безвъзмездно управление на общините
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 19


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  За новата редакция на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието и за проблемите при старата редакция на закона
  авторски материал
  Автор / източник: Светла Димитрова
  стр. 25


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Нови моменти в предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 31


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Заместване на страна по договор за разпределение на ползването между съсобственици
  авторски материал
  Автор / източник: Крум Тодоров
  стр. 33

  Решение № 100 от 13.07.2017 г. по гр. д. № 4131/2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
  Когато теренът е собственост на едноличния търговец, но построената върху него сграда не е включена в търговското предприятие и служи за задоволяване на нужди на семейството, приложимо е разрешението, дадено с ППВС № 5 от 31.10.1972 г. на ППВС - т. ІV, доколкото разпоредбата на чл. 19, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.), респективно чл. 21, ал. 1 СК установява „друго“ по смисъла на чл. 92 ЗС. Когато имуществото е включено в търговското предприятие на съпруга - едноличен търговец, то не е предназначено за задоволяване нуждите на семейството, а служи за реализиране на търговската дейност и е извън обхвата на съпружеската имуществена общност. С чл. 22, ал. 3 СК нормативно се възприема даденото разрешение с т. 1 от ТР № 2 от 27.12.2001 г. по тълк. д. № 2/2001 г. на ОСГК на ВКС. Определящо за вещния статут е предназначението на вещта за упражняване на професия (търговска дейност) към момента на придобиването й, а не произходът на средствата, вложени за това. Когато е налице съвместен принос в придобиването, съпругът на едноличния търговец може да предяви облигационен иск по чл. 29 СК от 1985 г. (отм.), респективно по чл. 30, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 СК, ако вещите са били налице към момента на прекратяване на брака или началото на фактическата раздяла. Към този момент се определя и стойността им. При съвместния принос може да се претендира облигационно вземане, а не вещно право.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 42


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Как да се защитя от незаконно изградената ограда в имота ми?
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Гаджанова
  стр. 48

  Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 57


  Рубрика: Авторско право

  Защо пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право в България?
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 61


  Рубрика: Важно за Вас
  стр. 70

  Указател на публикациите в списание "Собственост и право" през 2017 година
  стр. 71

   

Книги