Sidebar

Меню

кадастър

 • Актуални въпроси на устройството на територията, кадастъра и имотния регистър. Промените в Закона за устройство на територията. Практически въпроси по кадастралните карти и регистри

  16 - 18 март 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Асен Дюлгеров
  Цена: 300.00 лв.

 • Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Съдебна практика

  11 – 13 октомври 2017 г.
  София,пл. Позитано № 2,Перформ Бизнес Център (www.performre.com), Конферентна зала от към ул. „Три уши”
  Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Бонка Дечева, Милка Гечева
  Цена с ДДС: 300.00 лв.

 • Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 01

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Изгубване на правото на собственост чрез „поглъщане“
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 5

  Решение № 212/2017 г. от 2.01.2018 г. по гр. д. № 4897/2016 г. на ВКС, І г.о.
  Трето лице, което претендира самостоятелни права върху недвижим имот, върху който е насочено изпълнението за парично вземане, разполага с възможността да прецени дали да предяви отрицателния установителен иск по чл. 440 ГПК, или положителен установителен иск за собственост срещу взискателя и длъжника в зависимост от вида на засегнатото право и обема на търсената защита. Ако предяви положителен установителен иск за собственост обаче, не може да иска прекратяване на изпълнителното дело.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 18


  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Основните промени, въведени с новия Закон за концесиите от 2017 година
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Ковачев
  стр. 21


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 79 от 03.10.2017 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 29


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Въпроси и отговори по кадастъра - Следва ли Службите по геодезия, картография и кадастър да прилагат разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), когато при изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), касаещо самостоятелен обект в сграда (СОС) или сграда, се констатира наличие на спор за материално право?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 40

  Въпроси и отговори по кадастъра - В кои случаи на преобразуване на търговските дружества се регистрират в КРНИ собствените им недвижими имоти?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 41


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Относно формата за действителност на брачния договор
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Топузов
  стр. 43

  Декларира се и купен, и наследен, и придобит чрез делба имот
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 52

  Решение № 130 от 19.10.2017 г. на ВКС, І г. о.
  Когато имотът - предмет на делбата, се намира в урбанизирана територия, до делба се допуска имотът, индивидуализиран чрез актуалния му териториалноустройствен статут - по граници и площ, съобразно последния приложен регулационен план на населеното място.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 54


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Правен режим на терасата
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 56

  Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 64


  Рубрика: Интелектуална собственост

  Представлява ли търговската тайна обект на интелектуална собственост?
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Петров
  стр. 69


  Рубрика: Важно за Вас

 • Семинар по актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Кадастър и имотен регистър. Актуална практика на върховния административен съд

  22 - 24 март 2017 г.
  София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
  Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Милка Гечева и Галина Солакова
  Цена: 300.00 лв.

 • Семинар по устройство на територията и кадастъра

  12 – 14 октомври 2016 г.
  София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа“
  Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Галина Солакова
  Цена: 300.00 лв.

 • Семинар по устройство на територията, кадастъра и имотния регистър

  12 - 14 април 2016 г.
  Правец, Хотел РИУ Правец Ризорт Голф & СПА ****
  Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова
  Цена: 300.00 лв.

 • Собственост и право

  Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
  Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Книги