Меню

избрани материали

Заглавие
Новите административнонаказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.
Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“
Новите правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г.
Защитата срещу „кражба на фирма” в Търговския закон
Недействителност на решенията на общото събрание на етажната собственост в правната доктрина и съдебната практика
Съдържание, попълване и доказване на обстоятелствата, посочени в Единния европейски документ за обществени поръчки
Отдаване на съсобствен имот под аренда или наем
Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ
Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите
Продажба на обекти в незавършено строителство
Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви
Актуални промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските