Меню

ГПК

Заглавие
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Длъжностно лице по защита на данните в общините, областните администрации и общинските предприятия
Актуални въпроси на облигационното и търговското право. Несъстоятелност. Потребителски кредити. Особени залози. Обезпечаване с дружествени дялове, акции и търговски ценни книги
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Промените в Гражданския процесуален кодекс
Актуални проблеми на изпълнителния процес. Практика на Върховния касационен съд
Практически въпроси на Гражданския процес. Проблеми на правоприлагането. Нова тълкувателна дейност на Върховния касационен съд
Продължаване на индивидуалното принудително изпълнение при открито производство по несъстоятелност
Промените в касационното обжалване със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
Актуални въпроси на облигационното и търговското право
Граждански процесуален кодекс
Семинар по граждански процес
Граждански процес. Изпълнително производство. Въззивно производство. Касационно обжалване. Промените в Гражданския процесуален кодекс
Семинар по граждански процес

Книги

  • Актуални

  • Очаквани