Sidebar

Меню

дълготрайни активи

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 12

  Рубрика: Счетоводство и одит

  Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
  стр. 5

  Някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации
  авторски материал
  Автор / източник: Венцислав Вечев
  стр. 13


  Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

  Данъчно третиране по реда на ЗКПО на вливане на дружество от страна извън Европейския съюз в българско дружество
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 18


  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
  авторски материал
  Автор / източник: Евгения Попова
  стр. 23


  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  Третиране по ЗДДС на личното потребление на дълготрайни активи
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Кондарев
  стр. 29


  Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

  НАП информира
  От началото на декември са достъпни две нови електронни услуги за подаване на отчети по чл. 143ф ДОПК и на уведомления по чл. 143ш от кодекса
  Автор / източник: НАП
  стр. 40

  Заповед № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г. на НАП
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 41


  Рубрика: Мита. Акцизи

  Условия и ред за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор
  авторски материал
  Автор / източник: Цветан Мадански, Ирена Ставрева
  стр. 48


  Рубрика: Застраховане

  Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Калина Петкова
  стр. 58

  Заповед № РД 01-883 от 03.11.2017 г. на МТСП за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейност за прилагане през 2018 г.
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 61


  Рубрика: Финансово управление

  Преглед на последните промени в Закона за публичните финанси
  авторски материал
  Автор / източник: Веселка Донкова
  стр. 64

  Указател на публикациите в дайджест "Счетоводство, данъци и право" през 2017 година
  стр. 71

Книги