Sidebar

Меню

Данъчни облекчения

 • Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

  На 02.05.2017 г. изтича срокът за подаване на годишните данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, придобити през предходната 2016 г.*1

  Много често, след подаване на формуляра се установяват пропуски или грешки в декларираните данни и в тази връзка възникват различни въпроси, свързани с отстраняването им. Тези въпроси са особено актуални сега, тъй като със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) бяха въведени някои нови правила за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, които ще се прилагат включително и за 2016 г.

  Настоящата статия разглежда действащата нормативна уредба и дава основни насоки за коректното й прилагане в практиката, като в тази връзка процедурните правила условно са разграничени в зависимост от това дали корекциите се извършват преди, или след изтичането на крайния срок за подаване на формуляра.

  1. Извършване на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ в рамките на срока за подаването й

  Данъчният закон не съдържа специални правила относно извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация, преди да е изтекъл срокът за подаването й. Ето защо в тези случаи е необходимо да се прилагат общите разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). На основание чл. 104, ал. 1 и 2 ДОПК след подаването на декларацията, но преди изтичането на законово установения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения, като промените се извършват с подаване на нова декларация. Това означава, че ако физическото лице вече е подало годишна данъчна декларация за 2016 г., но впоследствие установи, че е допуснало грешка, това лице може да подаде нова декларация, в която се съдържат всички данни за годината, а не само тези които се променят.

  Видно от цитираните разпоредби, няма ограничение по отношение броя на декларациите, които могат да бъдат подадени с цел отстраняването на грешки в декларираните данни, в рамките на законово установения срок за подаване на формуляра. В тази връзка следва да се уточни, че когато едно физическо лице е подало повече от една годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, за действителна се смята тази, която е била подадена последна по време. Подадените преди това данъчни декларации нямат правна стойност и съответно не пораждат права и задължения за подателя им.

  ПРИМЕР:

  На 06.03.2017 г. физическо лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, в която е декларирало придобитите през 2016 г. доходи и е определило дължимия по декларацията данък.

  Впоследствие установява, че е пропуснало да декларира 100 лв., получени на 28.01.2016 г. по извънтрудово правоотношение, поради което подава нова данъчна декларация на 15.04.2017 г.

  Няколко дни по-късно лицето констатира, че е допуснало грешка при описването на данните за платеца на доходите по извънтрудовото правоотношение, и на 19.04.2017 г. отново подава годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2016 г., в която въпросната грешка е отстранена.

  В конкретния случай за действителна се смята декларацията, подадена от лицето на 19.04.2017 г.

  Когато физическо лице желае да ползва отстъпката от 5 на сто върху дължимия по декларацията данък, е необходимо да има предвид следното:

  Правото на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация се ползва, когато едновременно са изпълнени следните условия:

  • годишната данъчна декларация е подадена по електронен път в срок до 31 март на следващата година (за 2016 г. срокът е 31.03.2017 г.);
  • към момента на подаване на декларацията физическото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
  • данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен до 30 април на следващата година (за 2016 г. срокът за внасянето на дължимия по декларацията данък също е 02.05.2017 г., тъй като 30 април е неприсъствен ден).

  Следователно, ако физическото лице извърши корекция в подадената годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2016 г., като подаде нова декларация след 31.03.2017 г., това лице не може да ползва отстъпка от 5 на сто, тъй като няма да е изпълнено поне едно от условията, регламентирани в чл. 53, ал. 6 ЗДДФЛ, а именно подаване на формуляра в срок до 31.03.2017 г. Иначе казано, в тези случаи липсва правна възможност лицата да ползват отстъпката от 5 на сто, ако такава е била изчислена в първоначално подадената декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2016 г.

  2. Извършване на корекции в подадена годишна данъчна декларация след законово установения срок за подаването й

  В общия случай, предвид цитираните по-горе правила на чл. 104, ал. 1 и 2 ДОПК, корекции в подадена данъчна декларация се извършват в рамките на законово установения срок за подаване на съответната декларация. Нещо повече, в ДОПК изрично е уточнено, че при подаване на нова декларация след този сроктя ще се смята за неподадена и няма да породи правни последици за целите на данъчното облагане (чл. 104, ал. 3 ДОПК). С промените в ЗДДФЛ, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), беше въведено изключение от това правило по отношение на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

  На основание чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ (в редакцията на закона, действаща от 01.01.2017 г.), при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, данъчно задължените лица имат право, еднократно, в срок до 30 септември на същата година, да правят промени чрез подаване на нова декларация. С разпоредбата на § 52 от ПЗР на ЗИДЗАДС е предвидено специално правило за реализирането на тази възможност и при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2016 г. На това основание при откриване през 2017 г. на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения за 2016 г. данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30.09.2017 г. да направи промени чрез подаване на нова декларация за 2016 г.

  Следва да се подчертае, че цитираното правило представлява самостоятелно правно основание за извършването на корекции и се прилага независимо от разпоредбите на ДОПК. Инициативата за отстраняването на грешки по реда на чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ е на данъчно задълженото лице, поради което е предвидено това обстоятелство изрично да се отбелязва в общата част на формуляра (образец 2001).

  Във връзка с прилагането на новото правило е необходимо да се има предвид следното:

  1. При подаване на нова данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2016 г. на основание чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ физическото лице не може да ползва отстъпка от 5 на сто, тъй като няма да е изпълнено изискването формулярът да е подаден от лицето в срок до 31.03.2017 г. В тази връзка, ако е изчислена отстъпка от 5 на сто в първоначално подадената годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2016 г., ,при извършването на корекция, на основание 53, ал. 2 ЗДДФЛ лицето ще загуби правото си.

  2. Разпоредбата дава правна възможност за извършването на еднократна корекция в дължимия по декларацията данък, но не и за удължаване на срока за неговото внасяне. Следователно, ако в резултат от прилагането на чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ се установи по-голям размер на дължимия по декларацията данък, сумата, която не е внесена в законово установения срок, ще се дължи с лихва, определена по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

  Грешки в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ могат да се отстраняват и от органите по приходите. В случай че те установят несъответствие между съдържанието на декларацията и изискванията за попълването й или несъответствие между данните в декларацията и данните, получени от трети лица или администрации, се прилага процедурата по чл. 103 ДОПК, а именно:

  • подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаване на съобщението;
  • отстраняването на несъответствията и в този случай се извършва с подаване на нова декларация. Когато подаването на новата декларация е извършено в посочения по-горе 14-дневен срок, ползва подателя, независимо от разпоредбата на чл. 104, ал. 3 ДОПК. Иначе казано, в тези случаи декларацията за 2016 г. ще се счита за валидна, независимо дали е подадена преди или след законово установения срок (02.05.2017 г.);
  • отстраняването на грешки по реда на чл. 103 ДОПК, т.е. чрез подаване на декларация по инициатива на орган по приходите, не отнема правото на физическото лице да приложи разпоредбата на чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ, дори ако въпросната декларация е подадена след законово установения срок.

  ПРИМЕР:

  На 20.04.2017 г. физическо лице подава годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2016 г., в която е посочен данък за довнасяне в размер на 25,40 лв.

  При обработка на декларацията органът по приходите е установил, че данъкът за довнасяне, съгласно данните, описани във формуляра и приложенията към него, се разминава с посочения от лицето. В тази връзка е изпратено съобщение до физическото лице да отстрани констатираното несъответствие.

  Съобщението е получено от лицето на 28.04.2017 и на 11.05.2017 г. лицето подава нова декларация, в която коригира размера на данъка.

  Впоследствие лицето установява, че е пропуснало да декларира получена от него сума по извънтрудово правоотношение в размер на 50 лв.

  Това лице има право, на основание чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ, да подаде нова декларация в срок до 30.09.2017 г.

  Следва да се има предвид, че ако физическото лице е допуснало техническа грешка, която се отнася до данни, съдържащи се в регистъра на НАП (например наименование или идентификационен номер, постоянен адрес или адрес за кореспонденция и т.н.), същата се отстранява от служител на съответната териториална дирекция, за което на лицето се изпраща уведомление в 14-дневен срок от отстраняване на несъответствието (вж. чл. 103, ал. 3 ДОПК).

  Не на последно място, корекции в подадена годишна данъчна декларация след изтичане на законово установения срок за подаването й могат да бъдат извършвани и служебно от органите по приходите, на основание и по реда на чл. 106, ал. 1 ДОПК. Според посочената правна норма, ако в подадената декларация се установят несъответствия, които засягат основата за данъчното облагане или за изчисляването на задължителните осигурителни вноски, или размера на задължението, които не са отстранени по реда на чл. 103 ДОПК, органът по приходите издава акт за установяване на задължението, с който се коригира декларацията.

  Актът се съобщава на задълженото лице в срока по чл. 109 ДОПК (5 години от изтичането на годината, в която е подадена или е следвало да бъде подадена декларацията). Същият може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред териториалния директор.

  Важно е да се уточни, че независимо от издаването на посочения акт, включително когато същият е обжалван, задълженията за данъка или за задължителните осигурителни вноски подлежат на установяване чрез извършване на ревизия.

  Лорета ЦВЕТКОВА, данъчен експерт
  __________
  1* Съгласно чл. 53, ал. 1 ЗДДФЛ крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация е 30 април, но тъй като през тази година това е неприсъствен ден, срокът изтича на следващия след него присъствен ден, а именно - на 02.05.2017 г.

 • Ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ с годишната данъчна декларация за 2016 г.

  Данъчните облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които физическите лица могат да ползват, са: за лица с намалена работоспособност; за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане; за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; за дарения; за млади семейства; за деца и за деца с увреждания.

  Физическите лица могат да ползват данъчните облекчения по ЗДДФЛ, като ги приспадат от сумата от годишните данъчни основи (до размера на тази сума). Сумата от годишните данъчни основи се изчислява като сбор от годишните данъчни основи за доходите от трудови правоотношения; от друга стопанска дейност; от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; от прехвърляне на права или имущество и от други източници.

  Лицата, извършващи дейност като еднолични търговци, могат да ползват данъчните облекчения от годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ за доходите си от стопанска дейност. Тези лица нямат възможност да ползват данъчно облекчение за млади семейства, а по отношение на данъчното облекчение за дарения, за тях се прилагат разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане.

  Важно е да се има предвид, че данъчните облекчения не могат да се ползват за доходи, които се облагат с окончателен данък (например доходи от лихви по банкови сметки, дивиденти и т.н.), или с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

  Данъчните облекчения се ползват от физическите лица с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, като за целта се попълва Приложение № 10 на декларацията (образец 2010). Данъчният закон е предвидил облекченията, с изключение на данъчното облекчение за млади семейства, да могат да се ползват и чрез работодателя, като данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност и за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане се ползват и месечно. И в случаите, в които облекченията са ползвани при работодателя, но физическото лице е задължено да подава годишна данъчна декларация, Приложение № 10 на декларацията задължително следва да бъде попълнено.

  ВАЖНО! Налице е нов момент при ползване на данъчните облекчения с годишната данъчна декларация за 2016 г., когато същите са ползвани в пълен размер чрез работодателя.

  Преди детайлно да бъдат разгледани всичките видове данъчни облекчения, бих искала да обърна специално внимание на новия момент при ползването на данъчните облекчения, който е валиден и по отношение на облекченията, които ще се посочват в годишната данъчна декларация за 2016 г., а именно: необходимите документи за ползване на данъчните облекчения за намалена работоспособност, за закупуване на осигурителен стаж, за дарения, за деца и за деца с увреждания, вече няма да се прилагат към годишната данъчна декларация, когато са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение и данъчните облекчения са ползвани в пълен размер при определянето на годишния размер на данъка за доходите от трудови правоотношения.

  В тези случаи в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация не следва да се попълва частта за съответното облекчение, а размерът на ползваното при работодателя облекчение се посочва само в част VІІІ на приложението, като данните се вземат от издадената от работодателя по основното трудово правоотношение служебна бележка (образец № 1).

  Пример:

  Физическо лице е ползвало данъчно облекчение за деца в размер на 600 лв. при работодателя по основното трудово правоотношение, на който е представило декларация по чл. 22в, ал. 8 ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца и декларация от другия родител, че същият няма да ползва облекчението за 2016 г.

  При подаването на годишната си данъчна декларация физическото лице няма отново да прилага тези декларации. За целта в първата таблица на Приложение № 10 ще се направи отметка, че данъчното облекчение е ползвано в пълен размер чрез работодателя, и размерът на ползваното облекчение - 600 лв., ще бъде попълнен на ред 7 в колони 3 и/или 4 в част VІІІ от приложението.

  В случаите, в които данъчното облекчение не е ползвано в пълен размер при работодателя, физическото лице не е освободено от задължението за представяне на съответните документи към годишната си данъчна декларация.

  Пример:

  През 2016 г. физическо лице с намалена работоспособност над 50 на сто има годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения 2000 лв. При годишното преизчисляване на практика това лице е ползвало облекчението за намалена работоспособност в размер на 2000 лв. Лицето има и други доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, и подава годишна данъчна декларация, като декларира сума от годишните данъчни основи в размер на 10 000 лв.

  В този случай лицето ще ползва пълния размер на данъчното облекчение за намалена работоспособност с подаване на годишната данъчна декларация и към нея задължително трябва да приложи копие на решението на ТЕЛК, като задължително ще попълни и част І от Приложение № 10.

  1. Данъчни облекчения за физическите лица и условия за тяхното ползване
  2. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

  Характерно за това данъчно облекчение е, че то може да се ползва от лица, които са с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган. Годишният размер на облекчението е 7920 лв., като изцяло може да се ползва както за годината на настъпване на неработоспособността, така и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението. Например, ако физическо лице има издадено решение на ТЕЛК, с което е определена намалена работоспособност 65 на сто, в сила от 29.12.2016 г., то независимо че това лице е било с намалена работоспособност само 2 дни през годината, в годишен аспект облекчението ще може да се ползва в пълен размер.

  Едно от условията за ползване на облекчението е към годишната данъчна декларация да се приложи копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, т.е. решението да не е с изтекъл срок, което да удостоверява степента на намалената работоспособност.

  Изключение:Следва да се обърне особено внимание, че лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (за момента 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете), както и лицата, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, имат право да ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, независимо от определения в експертното решение срок, т.е. пожизнено. В тези случаи е възможно срокът в решението да е изтекъл, но независимо от това лицето да има право на ползване на данъчно облекчение.

  Пример:

  Физическо лице навършва съответната възраст и придобива право на пенсия на 24.01.2017 г. Лицето притежава експертно решение на ТЕЛК от 12.05.2014 г. със срок до 12.05.2017 г., с което му е определена намалена работоспособност 55 на сто. След изтичането на срока на решението за физическото лице това ще е валидно решение, тъй като е навършило възрастта за пенсия, преди да изтече неговият срок.

  Пример:

  През 2016 г. физическо лице е ползвало данъчното облекчение за намалената работоспособност, като е имало намалена работоспособност от 55 на сто. Решението на ТЕЛК е обжалвано, при което на 10.01.2017 г. е издадено ново решение, с което е удостоверена степен на намалена работоспособност 40 на сто със задна дата, включително за 2016 г. В този случай лицето вече няма да има право на данъчно облекчение за 2016 г. и съответно данъкът е дължим.

  Пример:

  На физическо лице през юни 2016 г. е изплатено обезщетение за незаконно уволнение за период от шест месеца през 2015 г. От май 2016 г. лицето е с 60 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила експертно решение на ТЕЛК. В тази връзка лицето ще може да ползва данъчно облекчение за намалена работоспособност върху изплатеното през 2016 г. обезщетение, тъй като доходът е придобит 2016 г. и вече е налице намалената работоспособност, независимо че през годината, за която се отнася обезщетението, лицето не е имало намалена работоспособност.

  За ползване на данъчното облекчение се попълва част І от Приложение № 10 на декларацията. Задължително условие за ползване на облекчението е към декларацията да се приложи копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и задължително да се направи съответната отметка, че такова решение се прилага.

  На ред 1 в част І от Приложение № 10 се посочва размерът на облекчението - 7920 лв. Ако сумата от годишните данъчни основи е в по-нисък размер, на този ред следва да се посочи размерът на облекчението, който лицето реално може да ползва. Например, ако лицето има сума от годишните данъчни основи - 5000 лв., реално то ще ползва данъчно облекчение за намалена работоспособност в размер на 5000 лв. и това е сумата, която следва да се посочи на ред 1 в част І от Приложение № 10.

  1. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

  При това облекчение сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от размера й и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“, в общ размер до 10 на сто от този размер. Важно е, че данъчното облекчение се ползва, когато съгласно сключения със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице - носител на задължението за данъка, е застраховано/осигурено лице, както и в случаите, когато по споразумение с лицето се промени застрахователното/осигурителното дружество и прехвърлянето на набраните до този момент средства се извърши по банков път.

  Следва да се има предвид, че допълнително доброволно осигуряване е осигуряването по Кодекса за социално осигуряване, както и доброволното осигуряване, осъществявано съгласно законодателството на държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, от институция, която извършва дейности, пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица. Доброволно здравно осигуряване е осигуряването по Закона за здравното осигуряване, както и дейността по доброволно здравно застраховане, осъществявана съгласно законодателството на държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, от институция, която извършва дейност по доброволно (допълнително) здравно застраховане.

  По отношение на застраховките „Живот“ специфичното е, че само за 2016 г. се прилага по-разширен обхват на застраховки „Живот“, за които може да се ползва данъчното облекчение, а именно застраховките „Живот“ по Приложение № 1, т. 1 и 3 от Кодекса за застраховането, където попадат и застраховка „Живот“ с връщане на премии и допълнителни застраховки, сключени като допълнение към животозастраховането.*1

  При попълването на годишната данъчна декларация това облекчение се посочва в част ІІ от Приложение № 10, като по принцип не се изисква да се прилагат документи към декларацията - като например договор със застрахователното или осигурително дружество, вносни бележки и т.н. Освен това не се посочват и данни за застрахователя и/или осигурителя. Въпреки че не се прилагат към декларацията, добре е документите, с които физическите лица разполагат, да бъдат съхранявани от тях, тъй като на последващ етап информацията може да бъде необходима във връзка с осъществяването на контрола.

  Пример:

  Физическо лице през 2016 г. е направило лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер на 3000 лв. Сумата от годишните данъчни основи на това лице за същата година е в размер на 20 000 лв. В този случай като данъчно облекчение лицето ще може да приспадне само 2000 лв. (20 000 х 10%), тъй като размерът на направените през годината вноски превишава допустимия размер на данъчното облекчение.

  1. Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

  Сумата от годишните данъчни основи може да се намали с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване. Това са вноските за закупуване на осигурителен стаж за времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност, както и за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“. Тук попадат и вноските на лицата, навършили възрастта за пенсиониране, на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия.

  При това данъчно облекчение няма ограничение по отношение на размера, който може да се ползва, стига размерът на сумата от годишните данъчни основи да дава възможност да се приспадне цялата внесена сума за осигурителни вноски по чл. 9а КСО.

  Внасянето на тези осигурителни вноски се извършва само по банков път и за да може да се ползва данъчното облекчение, задължително условие е към декларацията да се приложи копие/копия на платежни документи, удостоверяващи направените вноски. За ползването на облекчението се попълва част ІІІ от Приложение № 10, като задължително условие е да се направи съответната отметка, че се прилагат копия на съответните документи, удостоверяващи направените вноски.

  1. Данъчно облекчение за дарения

  Сумата от годишните данъчни основи може да се намали с направени през годината дарения, като в зависимост от статута на надарените лица се определя и максималният размер на облекчението както следва:

  • До 5 на сто, когато дарението е в полза на:
  • здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето. Такива са националните центрове по проблемите на общественото здраве, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и здравните кабинети;
  • лечебни заведения;
  • специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;
  • специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа:
  • детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
  • бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
  • регистрирани в страната вероизповедания;
  • специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
  • Българския Червен кръст;
  • културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
  • юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
  • фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
  • комуни за лечение на наркозависими;
  • детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
  • До 15 на сто, когато дарението е за културата, което представлява безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството, и
  • До 50 на сто, когато дарението е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център за асистирана репродукция.

  Внимание: Общият размер на данъчното облекчение за дарения може да бъде максимум до 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

  При попълването на годишната данъчна декларация това облекчение се посочва в част ІV от Приложение № 10. Необходимите документи, които се прилагат към декларацията, са:

  • копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в закона, и
  • копия на документи, удостоверяващи, че предметът на дарението е получен.

  Важно е да се има предвид, че данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на гореизброените лица, установени в друга държава членка на ЕС, или държава страна по Споразумението за ЕИП. В тези случаи към годишната данъчна декларация задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

  Пример:

  Физическо лице през 2016 г. е направило следните дарения:

  • 10 000 лв. - дарение на Център за асистирана репродукция;
  • 2000 лв. - дарение за културата;
  • 2000 лв. - дарение в полза на детска градина в Гърция.

  Сумата от годишните данъчни основи на лицето е в размер на 30 000 лв. и то ще може да ползва данъчно облекчение в размер на 13 500 лв.

  В случая лицето няма да може да ползва пълния размер на направеното дарение в полза на детската градина, тъй като максималният размер за ползването му е до 5 на сто от
  30 000 лв. - 1500 лв., поради което ще приспадне само тази сума, а не 2000 лв.

  1. Данъчно облекчение за деца

  Размерът на данъчното облекчение зависи от броя на децата в семейството, като една от посочените суми се приспада от сумата от годишните данъчни основи:

  • двеста лева - при едно ненавършило пълнолетие дете;
  • четиристотин лева - при две ненавършили пълнолетие деца;
  • шестстотин лева - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

  Данъчното облекчение може да се ползва от местно физическо лице или чуждестранно лице, установено за данъчни цели в държава членка на ЕС, или в друга държава страна по Споразумението за ЕИП, което към 31.12.2016 г. има едно от качествата:

  • родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
  • настойник или попечител - в случаите, когато е учредено настойничество или попечителство, или
  • член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
  • приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

  Пример:

  Физическо лице е родител на едно непълнолетно дете и приемен родител на друго непълнолетно дете, като отговаря на всички необходими условия за ползване на данъчното облекчение за деца. В този случай лицето ще има право да ползва данъчно облекчение в размер на 400 лв.

  Условията, които трябва да са налице към 31 декември 2016 г. по отношение на децата, са следните:

  • да са местни лица на държава членка на ЕС, или на друга държава страна по ЕИП;
  • да не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
  • да не са навършили пълнолетие, като се допуска облекчението да се ползва и за годината, в която детето е навършило пълнолетие или е родено.

  При това данъчно облекчение е необходимо лицето, което ще го ползва, да представи писмена декларация от другия родител (приемен родител, близък или роднина), че той няма да ползва облекчението за съответната година. Важно е да се има предвид, че такава декларация се прилага и в случаите, когато родителите нямат сключен брак. Това може да бъде декларация в свободен текст, или да се попълни декларацията в образец 2005. Например родител на две деца от други двама различни родители трябва да приложи две допълнителни декларации.

  Изключения: Декларация от другия родител (приемен родител, близък или роднина) не се представя, когато същият е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, както и когато същият не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ (за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Например през 2016 г. единият родител е получавал доходи, подлежащи на облагане с патентен данък, и в този случай той на практика не би могъл да ползва данъчно облекчение за деца за придобитите от него доходи.

  По изключение данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия и когато представи писмена декларация от другия родител.

  Облекчението се ползва годишно с подаване на годишна данъчна декларация, като всички необходими условия и обстоятелства се декларират в декларацията по чл. 22в, ал. 8 ЗДДФЛ (образец 2005). Тази декларация, както и декларацията от другия родител, когато това е необходимо, се прилага към годишната данъчна декларация. ЗДДФЛ не се изисква прилагането на други документи, доказващи наличието на необходимите условия и обстоятелства. При попълването на годишната данъчна декларация това облекчение се посочва в част VІ от Приложение № 10.

  Изключение: Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, към декларацията по чл. 22в, ал. 8 ЗДДФЛ се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца (например акт за раждане, удостоверение за местно лице на детето и т.н.), както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

  1. Данъчно облекчение за деца с увреждания

  Размерът на облекчението е 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като данъчното облекчение може да се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, както и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението. Това е размерът за едно дете с увреждания, който се приспада от сумата от годишните данъчни основи, и не е фиксиран максимален брой на децата, за които това облекчение може да се ползва. Условията и обстоятелствата за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания са много сходни с тези за данъчното облекчение за деца.

  Облекчението може да се ползва от местно физическо лице или от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава членка на ЕС, или в друга държава страна по Споразумението за ЕИП, което към 31.12.2016 г. е:

  • родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, когато детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или
  • настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на настойничество или попечителство, или
  • член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
  • приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

  Данъчното облекчение може да се ползва, ако детето с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане към 31.12.2016 г. е местно лице на държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, и не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца, и към 01.01.2016 г. не е навършило пълнолетие. Изискването детето да не е навършило пълнолетие към 1 януари на данъчната година е ново, но ще се прилага при ползване на данъчното облекчение за 2016 г. Така на практика, ако се издаде решение на ТЕЛК на дете, след навършването му на пълнолетие, за това дете ще може да се ползва данъчното облекчение. Важно е да се има предвид, че за дете с над с 50 на сто вид и степен на увреждане могат да се ползват и двете данъчни облекчения за деца. Например за две деца, едното от които е с увреждания, сумата от годишните данъчни основи може да се намали с 2400 лв. (400 лв. размер на данъчното облекчение за деца и 2000 лв. размер данъчното облекчение за деца с увреждания).

  Условията за представяне на писмена декларация от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), че същият няма да ползва облекчението, както и случаите, при които не се предоставя такава декларация, са сходни с тези за данъчното облекчение за деца, които вече бяха описани.

  За ползването на това облекчение към годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ задължително се прилага декларацията по чл. 22г, ал. 7 ЗДДФЛ (образец 2006) за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания, както и писмената декларация от другия родител (съответно приемен родител, близък или роднина), които се прилагат към годишната данъчна декларация. Освен това се прилага и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, за което ще се ползва облекчението. При попълването на годишната данъчна декларация това облекчение се посочва в част VІІ от Приложение № 10.

  И по отношение на това данъчно облекчение, други документи могат да се прилагат към годишната данъчна декларация, когато облекчението се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, а именно това са копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение, преведени на български език от заклет преводач.

  1. Данъчно облекчение за млади семейства

  Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва от местни физически лица или от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на ЕС, или в друга държава страна по Споразумението за ЕИП, като сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, при едновременното наличие на следните условия:

  • договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
  • данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
  • ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

  Данъчното облекчение може да се ползва само от единия съпруг, като се представи писмена декларация от другия съпруг/а, че той няма да ползва данъчното облекчение за 2016 г. Всички обстоятелства и условия се декларират от лицето в годишната данъчна декларация, като за целта се попълва част V от Приложение № 10. Към декларацията се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания.

  Ако размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв.,
  данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

  Пример:

  През 2015 г. физическо лице, което е на 36 години, сключва договор за ипотечен кредит заедно със съпругата си, която е на 32 години, като закупеното имущество е единствено за семейството. Размерът на кредита е 120 000 лв., като от него 90 000 лв. са за закупуване на жилището и 30 000 лв. за довършителни дейности. В този случай облекчението ще може да се ползва за лихвените плащания за главницата от 90 000 лв., тъй като за лихвите по останалата част от кредита не може да се ползва данъчно облекчение.

  1. Ползване на данъчните облекчения за доходи от дейност като едноличен търговец

  Всички изброени данъчни облекчения, освен данъчното облекчение за млади семейства и за дарения, което се ползва по реда и при условията на ЗКПО, могат да се ползват и за доходи от дейност като едноличен търговец с подаване на годишната данъчна декларация. Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се намалява със:

  • данъчно облекчение за доброволно осигуряване и застраховане - направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа, както и за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа;
  • данъчно облекчение за намалена работоспособност - разликата между 7920 лв. и размера на ползваното облекчение от сумата от годишните данъчни основи;
  • данъчно облекчение за закупуване на осигурителен стаж - разликата между направените през годината осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж и размера на ползваното облекчение от сумата от годишните данъчни основи;
  • данъчно облекчение за деца - разликата между допустимия размер на данъчното облекчение и размера на ползваното облекчение от сумата от годишните данъчни основи;
  • данъчно облекчение за деца с увреждания - разликата между 2000 лв. и размера на ползваното облекчение от сумата от годишните данъчни основи.

  Когато физическото лице има само доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, има възможност да приспада от годишната данъчна основа пълните размери на облекченията. Ако обаче има и доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, придобити в качеството му на физическо лице, данъчните облекчения могат да се ползват на първо място от сумата от годишните данъчни основи (за доходите от трудови правоотношения, от друга стопанска дейност, от наем, от продажба на имущество и други източници) и едва след това от годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

  Пример:

  Едноличен търговец с намалена работоспособност 58 на сто формира годишна данъчна основа за доходите си от стопанска дейност в размер на 6000 лв., като има придобити и доходи от наем като физическо лице, за които сумата от годишните данъчни основи е в размер на 4000 лв. В този случай лицето ще приспадне 4000 лв. от сумата от годишните данъчни основи и 3920 лв. от годишна данъчна основа за доходите си от стопанска дейност като едноличен търговец.

  III. Нови моменти при данъчните облекчения, в сила от 01.01.2017 г.

  Въведени са ново данъчно облекчение и допълнително условие за ползване на данъчните облекчения, които ще се прилагат по отношение на доходи, придобити през 2017 г.,с подаване на годишната данъчна декларация през 2018 г.

  1. Новото данъчно облекчение е за извършени безкасови плащания и може да се ползва от физически лица за извършени от тях през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
  • да са придобити през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
  • сто на сто от паричните доходи по т. 1 да са получени по банков път;
  • извършените безкасови плащания от лицето да са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.

  Всички доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, трябва да са придобити от физическото лице по банков път и равностойността на 80 на сто от общата им сума да е изразходена безкасово - чрез кредитни, дебитни карти, по банков път и т.н.

  Размерът на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания е 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Облекчението може да се ползва годишно, само с подаване на годишна данъчна декларация, в която ще се декларират обстоятелствата и условията за ползване на облекчението, като не е налице изискване към декларацията да се прилагат документи, доказващи наличието на необходимите условия и обстоятелства. Облекчението не може да се ползва за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.

  Пример:

  Физическо лице през 2017 г. придобива доходи от трудови правоотношения в размер на 10 000 лв., доходи от наем в размер на 2000 лв. и доходи от дивиденти в размер на 5000 лв. Общият размер на получените по банков път доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, е 12 000 лв. За да може да ползва данъчното облекчение, лицето следва да направи безкасови плащания през годината в размер на 9600 лв. (12 000 х 80%). Доходите от дивиденти не се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и не участват при изчисляване на размера на облекчението.

  1. Според нововъведеното изискване, при ползването на всички данъчни облекчения, данъчно задълженото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

  Евгения ПОПОВА,главен експерт по приходите в НАП
  ______
  1* По въпроса съществува и друга гледна точка, съгласно която данъчните облекчения са преференция, която се дава с определена цел - стимулиране на определен тип поведение, или икономическо и социално подпомагане.
  Целта на данъчното облекчение, свързано със застраховки „Живот“, от момента на въвеждането му, е насърчаване на спестовността, което изисква много по-ограничен обхват на застраховките от тези, които се включват в Приложение № 1, раздел I, т. 1 и 3 на новия КЗ, и не може по аргумент за по-благоприятната норма, която се прилага единствено при административнонаказателното и при наказателното производство, да се допусне, че законодателят е имал волята да предостави облекчения извън стимулиране на спестовността, с неясна цел и насоченост.
  Напротив - направените промени, в сила от 01.01.2017 г., много ясно показват каква е законодателната воля и какъв тип поведение се цели да се стимулира чрез облекчението, свързано със застраховки „Живот”.
  Затова намаляване на данъчната основа със суми по договори за застраховки „Живот”, които нямат връзка с целта на данъчното облекчение - насърчаване на спестовността, е незаконосъобразно (бел. ред.).

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

11 - 12 май 2017 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Америка”
Лектори: Инж. Димо Иванов, Инж. Любомир Владимиров
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика - Пролет 2017

12 - 16 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Мариана Кацарова, Диана Митева, Красимир Машев
Цена: 300.00 лв.

Данъци и счетоводство - Пролет 2017

19 - 23 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена: 300.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Коментар на промените
Актуализиран нормативен текст

Трудови отношения 2017

Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика