Sidebar

Меню

трудови отношения

 • Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения

  Въпроси и отговори по прилагането на трудовото законодателство

 • Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 04

  Рубрика: Трудови отношения

  Практически проблеми на трудовото право, свързани с работното време, почивките и отпуските
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 5

  Задължения на работодателя по трудовото правоотношение
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 13

  Различният размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Банова
  стр. 20


  Рубрика: Държавна служба

  Нарушения на дисциплината, дисциплинарна отговорност, наказания и изисквания за налагането им по Закона за държавния служител
  авторски материал
  Автор / източник: Чавдар Христов
  стр. 23


  Рубрика: Човешки ресурси

  Подходи за стимулиране на споделянето и управлението на знанията в организацията
  авторски материал
  Автор / източник: Анета Бенкова
  стр. 32


  Рубрика: Заплащане и обезщетения

  Прекратяване на трудовия договор от работник или служител без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото му възнаграждение
  авторски материал
  Автор / източник: Стойна Сербезова
  стр. 38

  Въпроси и отговори по заплащането на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 42


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Оценка на работното място, на работните помещения и на работното оборудване
  авторски материал
  Автор / източник: Бойка Савова
  стр. 48


  Рубрика: Социално осигуряване

  Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица,и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
  авторски материал
  Автор / източник: Вержиния Заркова
  стр. 59

  Последици от промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО
  авторски материалл
  Автор / източник: Зорница Димитрова
  стр. 73

  Кога може да бъде намален индивидуалният коефициент при пенсиониране
  авторски материал
  Автор / източник: Ася Гонева
  стр. 777


  Рубрика: Социална интеграция

  Започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2016 г.
  Автор / източник: НОИ
  стр. 79

  Право на помощ при раждане от майка-студентка
  авторски материал
  Автор / източник: Михаела Тодорова
  стр. 80


  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
  административна практика
  Автор / източник: МТСП


  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Надомната работа – законова уредба, обща характеристика и особености
  авторски материал
  Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.

   

  Рубрика: Социална фактология
  стр. 83

  "Важно е да знаете!"

   

 • Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05

  Рубрика: Трудови отношения

  Практически проблеми на трудовото право, свързани с дисциплинарната и имуществената отговорност на работника или служителя
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 5

  Видове отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, регламентирани в Кодекса на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 13

  Кога работодателят уволнява задължително с предизвестие
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 22


  Рубрика: Човешки ресурси

  Ученето през целия живот и джендър различията
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Иванова
  стр. 24


  Рубрика: Заплащане и обезщетения

  Обезщетения за незаконно недопускане или отстраняване от работа, дължими от работодателя
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 32


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка
  авторски материал
  Автор / източник: Веселин Цоневски
  стр. 42


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Новият Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Колчаков
  стр. 47


  Рубрика: Социална интеграция

  Още за промените в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на КСО
  авторски материал
  Автор / източник: Снежана Малакова
  стр. 57

  Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 60


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Ново решение на Надзорния съвет на НЗОК в полза на пациентите
  авторски материал
  Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
  стр. 69


  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
  административна практика
  Автор / източник: МТСП


  Приложение
  Работата от разстояние – законова уредба, обща характеристика и особености
  авторски материал
  Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.


  Рубрика: Социална фактология
  стр. 79

  "Важно е да знаете!"

 • Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 06

  Рубрика: Трудови отношения

  Общото събрание и Събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи
  авторски материал
  Автор / източник: Чавдар Христов
  стр. 5

  Практически проблеми на трудовото право, свързани с професионалната квалификация
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 9

  Трудовите правоотношения се запазват при промяна на работодателя
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 19

  Относно ползването, прекъсването и отлагането на платения годишен отпуск през 2016 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Йорданов
  стр. 22

  Относно размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
  стр. 30


  Рубрика: Държавна служба

  Допълнителни условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба, и необходими документи за заемане на съответната длъжност
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 35


  Рубрика: Човешки ресурси

  Правни проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития
  авторски материал
  Автор / източник: Мартин Захариев, Пламена Георгиева
  стр. 42


  Рубрика: Заплащане и обезщетения

  Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 48


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа
  авторски материал
  Автор / източник: Кооперация "Експерт консулт" Габрово
  стр. 50


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Процедури за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда в Република България
  авторски материал
  Автор / източник: Михаил Илиев
  стр. 57


  Рубрика: Социална интеграция

  За правата и частната собственост в осигуряването, и за отговорностите на държавата
  авторски материал
  Автор / източник: Ася Гонева
  стр. 74

  Относно увеличението на пенсиите от 1 юли 2016 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Атанасова
  стр. 82


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Възстановяване на здравноосигурителни права
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 85


  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
  административна практика
  Автор / източник: МТСП


  Рубрика: Социалн
  а фактология
  стр. 87

  "Важно е да знаете!"

 • Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 07

  Рубрика: Трудови отношения

  Практически проблеми на трудовото право, свързани с трудовото възнаграждение
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 5

  Работодателят може да въвежда непълно работно време
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 14

  Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работниците и служителите в системата на народната просвета
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Банова
  стр. 16


  Рубрика: Държавна служба

  За заплатите на служителите в държавната администрация
  авторски материал
  Автор / източник: Невяна Кънева, доц. д-р
  стр. 22


  Рубрика: Човешки ресурси

  Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала
  авторски материалл
  Автор / източник: Томчо Томов
  стр. 31


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Легитимност на комитетите и групите по условия на труд
  авторски материал
  Автор / източник: Веселин Цоневски
  стр. 44

  Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа
  авторски материал
  Автор / източник: Кооперация "Експерт консулт" Габрово
  стр. 51


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Промени в Закона за признаване на професионални квалификации
  авторски материал
  Автор / източник: Невин Фети, д-р
  стр. 58

  Контрол и административнонаказателна отговорност във връзка с правилата за трудова заетост на чужди граждани в Република България
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 67


  Рубрика: Социално осигуряване

  За правата и отговорностите в осигуряването
  авторски материал
  Автор / източник: Ася Гонева
  стр. 76

  Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство
  авторски материал
  Автор / източник: Нели Вангелова
  стр. 82


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Не забравяйте здравноосигурителната си книжка по време на летния отпуск
  административна практика
  Автор / източник: НЗОК
  стр. 88


  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 36/2016
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
   

  Рубрика: Социална фактология
  стр. 91

  "Важно е да знаете!"

 • Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 08

  Рубрика: Трудови отношения

  Недействителност на трудовия договор
  авторски материал
  Автор / източник: Кругер Милованов
  стр. 5

  Определяне размера на средствата за социално-битово и културно обслужване в бюджетната сфера
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Маркова
  стр. 16

  Колко време мога да получавам обезщетение за временна неработоспособност след уволнението ми?
  авторски материал
  Автор / източник: Стойна Сербезова
  стр. 18

  Правилата на Кодекса на труда може да се налагат и принудително
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 22


  Рубрика: Държавна служба

  Преглед на промените в Закона за държавния служител - 1
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 25


  Рубрика: Човешки ресурси

  Какво им липсва на моите работници и/или служители, за да работят по-добре
  авторски материал
  Автор / източник: Вяра Гюрова
  стр. 38


  Рубрика: Заплащане и обезщетения

  Минималната заплата в България след 1999 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Любомир Стефанов, проф. д-р
  стр. 48


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа
  авторски материал
  Автор / източник: Кооперация "Експерт консулт" Габрово
  стр. 63


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
  стр. 68


  Рубрика: Социално осигуряване

  Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 81


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в България
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 87


  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
  административна практика
  Автор / източник: МТСП


  Рубрика: Социалн
  а фактология
  стр. 91

  "Важно е да знаете!"

 • Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 06

  Рубрика: Трудови отношения

  Актуални промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 5

  Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 21

  Митове и факти в трудовото право - За изпитателния срок
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 39

  Въпроси и отговори от практиката на МТСП
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 43


  Рубрика: Държавна служба

  Промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, в сила от 6 юни 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 49


  Рубрика: Човешки ресурси

  Въвеждaне на компетентнoстен мoдел в упpавлението на човeшките pесурси
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Иванова
  стр. 55


  Рубрика: Бизнес етикет и протокол

  Бизнес кореспонденция
  авторски материал
  Автор / източник: Кристина Крънчева
  стр. 65


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
  стр. 71


  Рубрика: Социално осигуряване

  Oще за промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и предвижданите нови размери на минималните пенсии от 1 юли 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Атанасова
  стр. 74

  НОИ стартира изпращането на уведомителни писма във връзка с условията за пенсиониране на лицата през 2018 г.
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 81


  Рубрика: Социална интерграция

  Приети са важни промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, свързани с изплащането на помощи за деца с трайни увреждания
  авторски материал
  Автор / източник: Михаела Тодорова
  стр. 83


  Рубрика: Здравно осигуряване

  Здравно осигуряване на лице за сметка на държавния бюджет
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 86

 • Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 07

  Рубрика: Трудови отношения

  За представителството на общите интереси на работниците и служителите
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 5

  Заплащане и отчитане на извънредния труд
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 15

  Митове и факти в трудовото право - За сумираното изчисляване на работното време
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 26

  При промяна на работодателя не се сключва допълнително споразумение по чл. 119 КТ
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Банова
  стр. 31

  Въпроси и отговори от практиката на МТСП
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 34

  Рубрика: Човешки ресурси

  Oценяване на ефективността на обучението
  авторски материал
  Автор / източник: Ваня Божилова
  стр. 40

  Рубрика: Бизнес етикет и протокол

  Бизнес пътувания
  авторски материал
  Автор / източник: Кристина Крънчева
  стр. 49

  Рубрика: Заплащане и обещетения

  Работодателят е длъжен при поискване от работника или служителя да му издава извлечение от ведомостите за заплати
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 54

  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Oценка на резултатите от въвеждане на система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа
  авторски материал
  Автор / източник: Веселин Цоневски
  стр. 56

  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Oблекчаване на процедурата за достъп на чужди работници до българския трудов пазар
  авторски материал
  Автор / източник: Атанаска Тодорова
  стр. 66

  Рубрика: Социално осигуряване

  Oт 1 юли 2017 година заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица се подават и по електронен път
  авторски материал
  Автор / източник: Красимира Атанасова
  стр. 70

  Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 77


  Професионални празници през август
  стр. 86

  Социална фактология
  стр. 87

  Важно е да знаете
  стр. 90

  Поучителна история
  стр. 91

 • Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

  24 ноември 2017 г.
  Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
  Лектор: Мина Янкова
  Цена: 108.00 лв.

 • Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

  23 февруари 2018 г.
  Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
  Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
  Цена: 108.00 лв.

 • Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

  20 февруари 2018 г.
  Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
  Лектор: Теодора Дичева
  Цена: 108.00 лв.

 • Промените в кодекса на труда и кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване

  30 септември 2015 г.
  Хасково, СОУ „Васил Левски”, Конферентна зала на 2-ри етаж
  Лектори: Лариса Тодорова, Красимир Енчев
  Цена: 96.00 лв.

 • Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.

  16 февруари 2017 г.
  Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
  Лектор: Теодора Дичева
  Цена: 96.00 лв.

 • Семинар по промените в кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му. Практически въпроси по уредбата на трудовите отношения. Новата уредба на командироването при предоставяне на услуги

  19 - 21 април 2017 г.
  София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
  Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Д-р Михаил Илиев
  Цена: 300.00 лв.

 • Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване

  19 - 21 октомври 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова, Даниела Асенова
  Цена: 300.00 лв.

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 03

  Рубрика: Трудови отношения

  Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
  Работодателят е задължен да води трудово досие на работника или служителя
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 5

  Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
  Работодателят създава трудово досие на новопостъпил работник/служител още преди реалното му постъпване на работа
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 6

  Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
  В трудовото досие се съхраняват документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 7

  Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
  Няма забрана трудовата книжка да се съхранява и от работодателя в трудовото досие при писмено искане от работника/служителя
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 9

  Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
  При промяна на работодателя в определените от закона случаи, се предават и трудовите досиета на съответните работници и служители
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 9

  Писмо № 94-1002 от 10.02.2016 г. на МТСП
  Заплащане за работа през дните на официалните празници, в случаите, когато представлява извънреден труд и когато не представлява такъв
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 11

  Писмо № 26-231 от 08.03.2016 г. на МТСП
  Командироване на работник или служител
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 13

  Писмо № 94-787 от 11.03.2016 г. на МТСП
  Разпределяне на средствата от фонд СБКО
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 14

  Писмо № 94-628 от 15.03.2016 г. на МТСП
  Не може да се сключва трудов договор “сам със себе си”
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 15


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Тодорова
  стр. 17


  Рубрика:Условия на труд

  Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  Задължения в областта на здравословните и безопасни условия на труд на работодател, който ще приеме на работа работници, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 20

  Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  Документация по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предприятието и/или правната му форма
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 26

  Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  Обслужване от служба по трудова медицина в дружество с ограничена отговорност с двама съдружници
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 28

  Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  Задължения на работодателя, когато получи Експертно решение на ТЕЛК, касаещо негов работник или служител
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 29

  ИА “Главна инспекция по труда” напомня:
  Срокът за подаване на годишните декларации по чл. 15 ЗЗБУТ е до 30.04.2016 г.
  Автор / източник: ИА "ГИТ"
  стр. 36


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Проектите, включени в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. и реализирани съвместно със социалните партньори - инструмент за справяне с предизвикателствата на пазара на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Ивета Михайлова-Джекова
  стр. 38

  Проект “Нови хоризонти”
  авторски материал
  Автор / източник: Вилислава Станчева-Иванова
  стр. 45

  Проект “Качествена работна сила - стабилен пазар на труда”
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Найденов
  стр. 47

  Проект “Шанс за работа - 2016”
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Найденов
  стр. 51

  Стартира Схема “Обучения и заетост” за безработни над 29 години по ОП “Развитие на човешките ресурси”.
  Автор / източник: АЗ
  стр. 53

  Близо 30 000 по-малко безработни този януари в сравнение с януари 2015 г.
  стр. 56


  Рубрика: Социално осигуряване

  Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване
  авторски материал
  Автор / източник: Красена Стоименова
  стр. 58


  Рубрика: Европейски социални практики

  Минимални ставки на заплащане и командировъчни пари при командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги в страните от ЕС
  авторски материал
  Автор / източник: Михаил Илиев
  стр. 69


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 февруари до 10 март 2016 г.
  стр. 81

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 04

  Рубрика: Трудови отношения

  Хипотези, при които съдът отхвърля иска за възстановяване на работа. Особености във връзка със зачитане на стажа и някои видове обезщетения
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 5

  Бременна работничка или служителка ползва права след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 15

  Писмо № 94-3781 от 05.01.2016 г. на МТСП
  Право на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати при получаване на пенсия в намален размер след 01.01.2016 г.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 17

  Писмо № 94-104 от 09.02.2016 г. на МТСП
  Заплащане на труда на официален празник
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 18

  Писмо № 94-3576 от 13.02.2016 г. на МТСП
  Обезщетението при пенсиониране се дължи, независимо от правното основание за придобиване право на пенсия
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 19

  Писмо № 26-722 от 25.02.2016 г. на МТСП
  Допълнително споразумение за съгласие по промяна на длъжността и на срока за изпитване
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 20

  Писмо № 94-546 от 08.03.2016 г. на МТСП
  Неплатеният отпуск не е основание за отказ от изплащане на 6 брутни заплати, ако са спазени всички други изисквания
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 22


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Пети европейски форум за социално предприемачество 31 март - 3 април 2016 г.Пловдив, България
  авторски материал
  Автор / източник: Илия Гаралиев
  стр. 24


  Рубрика:Условия на труд

  Психосоциални рискове и стрес на работното място
  авторски материал
  Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
  стр. 29

  Инспекцията по труда предоставя редица електронни услуги за гражданите, които са част от извършваните административни услуги в полза на гражданите, работодателите и работниците. Добре е те да се познават, за да може да бъдат ефективно използвани
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 32


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Задължения на предприятието, което осигурява временна работа към работника или служителя
  авторски материал
  Автор / източник: Ненко Салчев
  стр. 40

  Нови 1100 работни места се откриват по схема “Младежка заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
  Автор / източник: АЗ
  стр. 53

  На трудовите борси, организирани от Агенцията по заетостта през втората половина на март, бяха обявени повече от 5400 свободни работни места
  Автор / източник: АЗ
  стр. 55


  Рубрика: Социално осигуряване

  България и Черна гора подписаха двустранна спогодба за социална сигурност
  авторски материал
  Автор / източник: Николай Алексиев
  стр. 59

  От 31 март започва програмата за профилактика и рехабилитация за 2016 г.
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 64


  Рубрика: Европейски социални практики

  Европейската практика при определяне на минималната работна заплата
  авторски материал
  Автор / източник: EurWORK Мрежа на европейските кореспонденти
  стр. 68


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 март до 10 април 2016 г.
  стр. 81

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 05

  Рубрика: Трудови отношения

  Когато в резултат на трудова злополука или професионална болест е настъпила смърт на работника или служителя, за работодателя възниква имуществена отговорност за вредите
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 5

  Дисциплинарните наказания не могат да се налагат от длъжностно лице, което няма ръководни функции
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 8

  Обясненията на работника или служителя следва да бъдат поискани по повод на извършено от него дисциплинарно нарушение
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 9

  Писмо № 94-739 от 12.04.2016 г. на МТСП
  Право на обезщетение на държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение, когато отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване Ако лицето е работило като държавен служител по служебно правоотношение и отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО, то има право на обезщетение по чл. 106а, ал. 3а от Закона за държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 11

  Писмо № 94-673 от 12.03.2016 г. на МТСП
  Ежегодно оценяване на държавния служител за изпълнение на заеманата от него длъжност На оценяване подлежи всеки държавен служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца за една календарна година.
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 12

  Писмо № 94-625 от 08.03.2016 г. на МТСП
  Обезщетение при пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО При прекратяване на трудовото правоотношение работникът/служителят има право на обезщетение от 6 брутни заплати, независимо че право на пенсия е придобил при условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, щом като то е придобито преди прекратяване на трудовия му договор.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 13

  Писмо № 26-659 от 23.12.2015 г. на МТСП
  Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се полага, след като трудовият договор бъде прекратен, дори да не е на датата на придобиване право на пенсия Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда не изисква трудовият договор на работника/служителя да бъде прекратен на датата, на която придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да има право на посоченото обезщетение.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 14


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Анализ на регистрираните от Националния институт за помирение и арбитраж случаи на колективни трудови спорове и стачни действия през 2015 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Жасмина Саръиванова, Искрена Йорданова, Камелия Стоянова
  стр. 16


  Рубрика:Условия на труд

  Европейската агенция за безопасност и здраве при работа стартира кампанията “Здравословни работни места за всички възрасти” 2016-2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
  стр. 30

  Стартира нова схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” “Добри и безопасни условия на труд”
  Автор / източник: МТСП
  стр. 39


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Колчаков
  стр. 41


  Рубрика: Социално осигуряване

  Осигуряване за трудова злополука и професионална болест
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 61

  Процедура за установяване на трудовите злополуки
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 64


  Рубрика: Европейски социални практики

  Социални помощи в държавите - членки на Европейския съюз. Кога е налице законосъобразен отказ за отпускането им съгласно съдебната практика на Съда на ЕС
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 74

  Вашите права в Европа Какви помощи и обезщетения може да получите в Испания
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 81


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 април до 10 май 2016 г.
  стр. 83

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 06

  Рубрика: Трудови отношения

  Преглед на практиката на европейския и на българския съд относно времето на дежурство
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 5

  Работата в лечебни заведения, свързана с обслужване на болни, почистване на помещения и изпиране на бельо, е забранена за лица, ненавършили 18 години
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 12

  Липсата на отговор от страна на Инспекцията по труда не ограничава възможността на работниците и служителите за оспорване на уволнение
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 13


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори
  авторски материал
  Автор / източник: Данаил Димитров, Искрена Йорданова, Иваел Лозев
  стр. 16


  Рубрика:Условия на труд

  Правила за безопасна товаро-разтоварна дейност
  авторски материал
  Автор / източник: Веселин Цоневски
  стр. 25

  Инструкция за безопасна работа на електротехник
  авторски материал
  Автор / източник: Веселин Цоневски
  стр. 34


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Нови схеми на ЕС в подкрепа на бизнеса и гражданите
  стр. 37

  Над 1500 свободни работни места на трудовите борси през май
  Автор / източник: АЗ
  стр. 39

  На всяко длъжностно наименование съответства само един код от НКПД-2011
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 41

  Работилите в страна - членка на ЕС имат право на регистрация на трудовата борса в България
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 42

  Ако не сте получавали обезщетение за безработица през целия период, определен от бюрото по труда, имате право да ползвате остатъка след изтичането на трудовия Ви договор, с който е прекъснато ползването на обезщетението
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 43

  Студентите, които искат да работят през свободното си време, нямат право на обезщетение за безработица
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 44

  Безработните над 50-годишна възраст могат да се включат в НП ”Помощ за пенсиониране”
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 45

  Студентите могат да получават обезщетение за безработица, само ако имат внесени или дължими вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 и регистрация като безработни в Агенцията по заетостта
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 46

  В Националната класификация на професиите от 1996 г. няма Изчерпателен списък на длъжностните наименования
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 47

  Кой е кодът за длъжността “Главен счетоводител” според действащата НКПД-2011?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 47

  Как мога да си намеря подходяща работа?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 48


  Рубрика: Социално осигуряване

  Постановление № 136 от 8 юни 2016 година за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
  нормативен акт
  Автор / източник: МС
  стр. 49

  Процедура за признаване на професионалните болести
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 50

  Промяната на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” или фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” може да бъде извършена преди отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
  авторски материал
  Автор / източник: Гергана Янкова
  стр. 58

  Лицата, осигурявали се в България и Бразилия ще ползват осигурителни права след влизане в сила на Спогодбата за социална сигурност между двете страни
  авторски материал
  Автор / източник: Ева Стефанова-Тошева
  стр. 59


  Рубрика: Европейски социални практики

  “Brexit” в контекста на социалната политика на Европейския съюз*
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Герганова, Георги Филипов
  стр. 62

  Европейският индекс за социалния прогрес: Къде сме ние
  административна практика
  Автор / източник: Европейска комисия
  стр. 68

  Вашите права в Европа. Европейските формуляри за социалноосигурителни права
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 69


  Рубрика: България в международния трудов ред

  Mеждународна министерска конференция “Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа”
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Войнова
  стр. 72

  Съвместна декларация на министрите на труда и социалните политики на страните-участнички в ПСЮИЕ, приета по време на международната конференция на тема “Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички
  в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа” 12-13 май 2016 г., гр. София
  стр. 74


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 май до 10 юни 2016 г.
  стр. 83

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 07

  Рубрика: Трудови отношения

  Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 5


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Националният институт за помирение и арбитраж успешно завърши изпълнението на проект “Разрешаване на спорове”
  авторски материал
  Автор / източник: Жасмина Саръиванова
  стр. 15


  Рубрика:Условия на труд

  Инструкция за безопасна работа в химическа лаборатория
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Хасъмска
  стр. 23

  Инструкция за безопасна работа с механичен трион
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Хасъмска
  стр. 29

  Инструкция за безопасност при огневи работи
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Хасъмска
  стр. 33

  Инструкция за безопасно съхранение на пестициди
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Хасъмска
  стр. 36


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Задълженията на предприятието ползвател към наетите работници или служители
  авторски материал
  Автор / източник: Недко Салчев
  стр. 39


  Рубрика: Социално осигуряване

  Парично обезщетение за временна неработоспособност
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 54


  Рубрика: Европейски социални практики

  Политика на Европейския съюз в областта на убежището
  авторски материалл
  Автор / източник: Каролина Димитрова
  стр. 61


  Рубрика: България в международния трудов ред

  Годишната сесия на Международната конференция на труда и нашето учстие - основни теми на дискусиите, резолюции и дневния ред на МОТ до 2030 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Станимира Парапунова
  стр. 73
   

  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 юни до 10 юли 2016 г.
  стр. 87

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

17 - 24 октомври 2017 г.
ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА, МАГАЛУФ, Hotel Spa Flamboyan-Caribe 4*
Лектор: Д-р Антон Свраков, Регистриран одитор и счетоводен консултант
Цена: 1 720.00 лв.
Остават 2 свободни места!

Практически въпроси по прилагане на Закона за обществените поръчки

18 – 20 октомври 2017 г.
София, пл. "Позитано" № 2, Бизнес Перформ Център
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС

18 – 20 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Теодора Дичева, Д-р Михаил Илиев, Марио Първанов, Елка Атанасова, Даниела Асенова
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти в българия за 2017 г.

25 - 27 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Д-р Антон Свраков
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Граждански и търговски обезпечения

1 – 3 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Проф. д.ю.н. Иван Русчев, Проф. д-р Поля Голева, Проф. д-р Камелия Касабова, Проф. д.ю.н. Методи Марков, Костадинка Недкова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Актуални въпроси на търговското право

8 - 10 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Бистра Николова, Валентина Гигова, Диана Митева, Костадинка Недкова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

16 - 17 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните предприятия. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

9 ноември 2017 г.
Добрич, ул. България 3, ет. 2, Висше училище по мениджмънт (Международен колеж срещу Община Добрич)
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

10 ноември 2017 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 ноември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!