Sidebar

Меню

2019

Заглавие
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 01
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 01
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 01
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 01
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Новото данъчно законодателство през 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Новото данъчно законодателство през 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Новото данъчно законодателство през 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г.
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.

Книги