Sidebar

Меню

ЗДДС

 • Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори

 • Данъци и счетоводство - Пролет 2017

  19 - 23 юни 2017 г.
  Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
  Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
  Цена: 300.00 лв.

 • Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 г.

 • Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК

  18 - 20 ноември 2015 г.
  София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Велин Филипов, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Валентина Василева, Росен Иванов
  Цена: 300.00 лв.
  Местата за семинара за запълнени!
  Заповядайте на семинара в хотел "Света София" със същите лектори (Доц. д-р Бойка Брезоева вместо Велин Филипов) в дните 25 - 27 ноември 2015 г.

 • Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК

  25 - 27 ноември 2015 г.
  София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Велин Филипов, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Росен Иванов
  Цена: 300.00 лв.
  Местата за семинара за запълнени!
  Заповядайте на паралелния семинар в хотел "Света София" в същите дни25 - 27 ноември 2015 г. със същите лектори
  (Доц. д-р Бойка Брезоева вместо Велин Филипов).

 • Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК

  25 – 27 ноември 2015 г.
  София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София“
  Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Росен Иванов
  Цена: 300.00 лв.

 • Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Новият Закон за счетовоството. Промените в Националните счетоводни стандарти. Промените в данъчните закони за 2016 г.

  23 - 25 март 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Валентина Василева
  Цена: 300.00 лв.

 • Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи

  ВЪПРОС: Моля да поясните в кои случаи едно регистрирано по ЗДДС търговско дружество, закупило стока (автомобил), която ще бъде негов дълготраен актив, ще трябва да начислява ДДС за предоставянето на актива за лично ползване от служител на дружеството, което ще е изцяло за сметка на регистрираното лице.

  ОТГОВОР: По правило безвъзмездните доставки на стоки и услуги са извън предметния обхват на Закона за данък върху добавената стойност (чл. 2, т. 1 ЗДДС). Въпреки това в ЗДДС съществуват хипотези на безвъмездни доставки на стоки и услуги, които са приравнени на възмездни и за тях в общия случай трябва да се начислява ДДС. Доставките на стоки, приравнени на възмездни, са посочени в чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 ЗДДС, а тези на услуги, приравнени на възмездни - в чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от същия закон. Въпросът се отнася до най-често срещаната хипотеза на лично потребление - доставките на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона.

  Причината законодателят да третира като възмездни и да облага с данък подобни доставки, въпреки липсата на насрещна престация, е ясно указана в практиката на Съда на ЕС. Целта е да се гарантира равно третиране между данъчно задължено лице, което има поведението на краен потребител (извеждайки от своето предприятие стоки или услуги, за които е ползвало право на данъчен кредит, за лични нужди или за личните нужди на персонала), и крайния потребител, придобиващ стока или услуга от същия вид.

  Ще посочим няколко принципни положения, от които трябва да се изхожда при определянето на това дали е налице лично потребление, което подлежи на облагане с ДДС, а именно:

  • личното потребление предполага отделяне или използване на фирмен актив или на получена от данъчно задължено лице услуга за цели, различни от независимата икономическа дейност;
  • за придобития и заведен в счетоводството актив или за получената услуга, предоставяни от данъчно задълженото лице (ДЗЛ) за личните нужди на собственика или персонала (или на самото ДЗЛ - ако е физическо лице), трябва да е бил начислен ДДС, който лицето да е ползвало като данъчен кредит (изцяло или частично). Ако за самия актив не е приспаднат ДДС, но във връзка с неговото ползване - за консумативи, материали, услуги или съставни части, право на данъчен кредит е било упражнено, отново ще е налице облагаемо с ДДС лично потребление;
  • ползването на актива за нестопански нужди трябва да е безвъзмездно. При наличие на насрещна престация от страна на собственика, работника или служителя (дори и под себестойността на стоката/услугата) облагането трябва да протича като при „нормални“ доставки (между свързани лица), а не по реда на личното потребление. Тук трябва да се има предвид, че когато стойността на насрещната престация е многократно по-ниска от (себе)-стойността на предоставената стока или услуга, доставката също се смята за безвъзмездна (§ 1, т. 8 от ДР на ЗДДС);
  • данъчната основа се формира на база себестойността на услугата - преките разходи за извършването й. Изхожда се обаче само от направени разходи, за които е ползвано право на данъчен кредит, и се взема предвид изхабяването на дълготрайните активи, предоставени за лично ползване.В закона ни изхабяването се определя по линеен метод и на база конкретни срокове - 20 години за недвижимите вещи и 5 години за всички останали активи. Сроковете се броят, считано от началото на месеца, през който е упражнено правото на данъчен кредит за актива;
  • след изтичането на упоменатите 20-годишни и 5-годишни срокове евентуалното ползване за лични нужди на фирмените активи вече не се облага с ДДС. Ако обаче то се съпътства от потребление на материални запаси и услуги, за които е упражнено право на данъчен кредит, облагане ще има, но само съразмерно с данъчните основи при придобиването на въпросните запаси и услуги (или тук в данъчната основа няма да се включва разход за изхабяване на актива);
  • макар да прилича на корекция на ползван данъчен кредит, начисляването на ДДС по повод личното потребление всъщност е породено от наличието на доставка (облагаема) на услуга (или стока), извършена от регистрираното лице към неговия собственик или член на персонала. По тази причина, когато в нормативната уредба на ДДС няма специални правила, регламентиращи въпросното лично потребление, за него ще се прилагат правилата за доставките на услуги (или на стоки), а не тези за корекциите на упражнено право на данъчен кредит;
  • за да е облагаема с ДДС (от 9 на сто или 20 на сто), доставката на стока/услуга, предоставена безвъзмездно за лично потребление на собственика или персонала на предприятието, трябва да е с място на изпълнение в България.

  Ивайло КОНДАРЕВ,данъчен консултант

 • Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал

  В „Държавен вестник“, бр. 75 от 27.09.2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), като приетите промени в основната си част са свързани с данъчното третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи.

  Дискусии по темата за данъчното третиране в аспекта на прякото данъчно облагане започнаха непосредствено след обсъждане на промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в края на миналата година и публикуване на Становище изх. № 20-00-15 от 22.01.2016 г. на Националната агенция за приходите (НАП)1.

  В отговор на обществените очаквания както за облекчен ред за данъчно третиране, който не води до допълнителна данъчна тежест и за физическите лица, и за бизнеса, така и за неговото максимално бързо въвеждане, в ЗИДЗКПО е предвидено, че в голямата си част промените, свързани с данъчното третиране на разходите за лично ползване, влизат в сила от 01.01.2016 г.

  Новите постановки за данъчно третиране на личното ползване, в аспекта на прякото данъчно облагане и по-конкретно през призмата на ЗКПО, са следните:

  1.С направените промени в ЗКПО и ЗДДФЛ не се въвежда нов вид данък, а се създава облекчен ред за данъчно третиране на разходите за фирмени активи и персонал, използвани както за дейността, така и за лични цели от определен кръг физически лица.

  Облекченият ред за данъчно третиране се прилага за доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО.

  Съгласно § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО „разходи в натура“, за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4, е частта, съответстваща на личното ползване на активите и/или персонала, от счетоводните разходи, които не попадат в чл. 204, ал. 1, т. 1-2 и са свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации. Не са разходи в натура за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 разходите, извършени в полза на физически лица, които представляват придобит доход по смисъла на чл. 11, ал. 3 ЗДДФЛ. Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.

  2.Новият облекчен ред за данъчно третиране на доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО, се състои в предоставеното право на избор на ред за облагане, а именно:

  С разпоредбата на чл. 24, ал. 3 ЗДДФЛ е предвидено право на работодателите да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО.

  Правото на избор на ред за облагане не може да се прилага за отделни физически лица.

  Съгласно ал. 4 на чл. 24 ЗДДФЛ доходите в натура, обложени по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО, не се включват в облагаемия доход по ал. 1 на чл. 24 ЗДДФЛ.

  От цитираните разпоредби на ЗДДФЛ произтича, че работодателите следва да изберат:

  • или да третират посочените разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО като доходи в натура на физическите лица със съответстващото на това третиране облагане на доходите по реда на ЗДДФЛ и прилагане на правилата за задължително обществено и здравно осигуряване за тези доходи, или
  • да облагат разходите в натура по реда на ЗКПО с данък върху разходите, който е окончателен.

  В мотивите към ЗИДЗКПО е посочено, че при направен избор за облагане на доходите в натура с данък върху разходите по реда на ЗКПО, те няма да са обект на задължително обществено и здравно осигуряване, като за целта е поет ангажимент да бъдат направени необходимите промени в съответните подзаконови нормативни актове след приемането и обнародването на
  ЗИДЗКПО.

  Редът за упражняване на правото на избор е уреден в чл. 217, ал. 3 ЗКПО. Работодателите могат да избират как да облагат доходите в натура, представляващи разходи в натура, ежегодно, като упражняват този избор еднократно с годишната данъчна декларация по ЗКПО за предходната година. Направеният избор ще важи за цялата календарна година и за всички физически лица, които ползват фирмени активи за лични цели (чл. 217, ал. 3 ЗКПО). Това правило е важно, защото основният режим на облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура, всъщност е по реда на ЗДДФЛ и ако данъчно задължените лица решат да се възползват от правото си на избор за облагане по реда на ЗКПО, те задължително трябва да упражнят този избор в годишната си данъчна декларация по ЗКПО за предходната година, като трябва да правят такъв избор за всяка една година. Ако пропуснат да направят избор за някоя от годините, се прилага общият ред, предвиден в ЗДДФЛ, както и редът, предвиден в осигурителното законодателство.

  Във връзка с упражняването на правото на избор е необходимо да се имат предвид и предвидените преходни режими за 2016 г. (§ 13 от ПЗР на ЗИДЗКПО):

  • Изборът за 2016 г. се декларира със съответния вид годишна данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице за 2016 г. - това означава, че в образците на предвидените в ЗКПО годишни данъчни декларации за 2016 г. трябва да се създаде възможност да се направи избор както за 2017 г., така и за 2016 г.
  • За данъчно задължените лица, които до обнародването на промените са облагали разглежданите доходи в натура по реда на ЗДДФЛ, е предложен избор:

  а) да продължат да прилагат този ред до края на 2016 г., или

  б) да обложат с данък върху разходите по реда на ЗКПО разходите, свързани с лично ползване, за периода от 1-во число на месеца, следващ датата на обнародването на закона, до 31.12.2016 г.2 (от 01.10.2016 до 31.12.2016 г.).

  3. Категориите физически лица, за които е приложимо правото на избор за облагане по реда на ЗКПО на доходите в натура, представляващи разходи в натура, са:

  • работници и служители;
  • лица, наети по договори за управление и контрол;
  • лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от ДР на ЗДДФЛ (съдружници и член-кооператори, както и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, полагащи личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери).

  4.Като обект на облагане с данък върху разходите в чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО са посочени разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал от страна на лицата, посочени в предходната точка 3.

  С оглед на така определения обект на облагане е полезно да се акцентира върху някои изключения, които не попадат в обхвата на облекчения ред за данъчно третиране, като например:

  • разходи за стоки и услуги, които са предоставени в полза на съответните физически лица от трети лица, когато тези разходи не са свързани с използването на фирмени активи. Например разходи, поети от дружество, за ремонт на дома на управителя, извършен от трето лице. Ако обаче за целта е използван работник на дружеството и за тази услуга управителят не дължи на същото възнаграждение3 (т.е. ремонтът се извършва за сметка на дружеството), разходът ще попадне в обхвата на чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО;
  • разходи за активи, които са предоставени на изброените в чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО физически лица изцяло за лично ползване.

  В посочените примерни случаи е възможно разходите да се квалифицират или като възнаграждение на физическите лица, ако могат да бъдат определени като престация за положен от тях труд, като в този случай са данъчно признати, или да се третират като разходи, несвързани с дейността, включително като скрито разпределение на печалбата, ако са в полза на лицата, посочени в § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО и не могат да бъдат обвързани с престирането на труд от съответното физическо лице.

  Например свързано със съдружник лице формално е назначено по трудов договор в дружеството, но всъщност не полага труд. Ако на това лице е предоставен служебен автомобил, лаптоп, мобилен телефон или друг актив, разходите, свързани с тези активи, трябва да се разглеждат като скрито разпределение на печалбата, а не да се облагат с данък върху разходите по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО.

  Съгласно чл. 204, ал. 2 ЗКПО облагането с данък върху разходите се прилага и когато отчитането на сумите по чл. 204, ал. 1, т. 1, 2 и 4 не води до намаляване на счетоводния финансов резултатза годината на счетоводното им отчитане. Това е нова постановка, която се прилага не само за данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4, а и за останалите данъци върху разходите (данък върху представителните разходи и данък върху социалните разходи, предоставени в натура). Този подход е познат от данъчното третиране на счетоводните разходи за амортизации4.

  Подходът е изключение от принципите на ЗКПО, но като мотив за възприемането му може да бъде посочено обстоятелството, че новият ред за данъчно третиране на личното ползване на фирмени активи на практика замества облагането на доходи на физическите лица.

  5. Данъчно задължени лица за данъка върху разходите са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол, или по правоотношения за полагане на личен труд по смисъла на § 1, т. 26, б. „и“ от ДР на ЗДДФЛ (чл. 207, ал. 3 ЗКПО).

  В тази категория попадат не само лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък, а и тези, които се облагат с алтернативен на корпоративния данък (бюджетни предприятия, организатори на хазартни игри или лица, избрали да се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби). Тук попадат и лицата, които не са търговци, без оглед на това дали извършват сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), или отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество, за което се облагат с корпоративен данък, както и освободените от облагане лица.

  6.Правилата за определяне на данъчната основа се съдържат в чл. 215а ЗКПО.

  Общото правило е, че данъчната основа е сумата на разходите, свързани с фирмени активи и/или с използване на персонал за лично ползване за календарната година.

  Предвидени са специфични правила за определяне на данъчната основа по отношение на:

  • превозни средства;
  • недвижимо имущество;
  • активи, различни от посочените в първите две категории (например мобилни телефони, лаптопи и др.).

  Целта на групирането явно е да се създаде подходящ механизъм за определяне на данъчната основа, който да е едновременно лесен за прилагане и да отразява спецификата на активите. Поради тази причина в случаите, в които разпределението на разходите между дейността и личното ползване не се извършва чрез измерване на същите, е възприет подход за използване на съотношение, което за превозните средства се базира на изминати километри (чл. 215а, ал. 2, т. 1, б. „а“) или часове на използване (чл. 215, ал. 2, т. 1, б. „б“), или на фиксиран процент - 50 на сто (чл. 215а, ал. 2, т. 2), а за недвижимото имущество - на площ (чл. 215а, ал. 3, т. 1), или на часове на използване (чл. 215а, ал. 3, т. 2). Това съотношение се прилага към общия размер на разходите и по този начин се определя данъчната основа за облагане с данък върху разходите. За третата категория, която включва разнообразни видове активи, и в случаите, когато не може да бъде документално обоснован друг размер на основа, е предвидено данъчната основа да бъде 20 на сто от общия размер на разходите за съответния актив (чл. 215а, ал. 4).

  Съществена разлика в сравнение с начина на определяне на данъчната основа за останалите данъци върху разходите (например за социалните разходи, предоставени в натура) е това, че ако личното ползване е свързано с амортизируеми активи, се вземат предвид данъчните разходи за амортизации, а не счетоводните такива5(вж. § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО).

  Данъчната основа за данъка върху разходите в натура, свързани с използване на персонал, се определя съгласно общия ред на чл. 215а, ал. 1 ЗКПО, т.е. на база сумата на всички разходи, свързани с използването на персонал за лично ползване от лицата, посочени в чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО.

  По отношение на определянето на данъчната основа за лично ползване на превозни средства при прилагане на фиксирана основа в размер на 50 на сто от разходите, е предвиден облекчен ред за документиране. В този случай експлоатационните разходи, свързани с ползване на превозното средство както за служебни, така и за лични цели, няма да е необходимо да се документират с попълване на пътен лист или с друг подобен документ.

  Важно е да се има предвид, че за разлика от познатото досега документиране на разходите за експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, понастоящем за доказване на експлоатационните разходи за превозни средства, използвани както за служебни, така и за лични цели, дори и при прилагане на данъчна основа 50 на сто от общия размер на разходите, ще е необходимо наличието на първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството - например фактура за придобиване на гориво.

  Казано с други думи, ако се прилага данъчна основа за облагане на разходите за лично ползване, свързани с превозни средства, в размер на 50 на сто от всички разходи за съответното превозно средство, за да са признати за данъчни цели, разходите за експлоатация следва да са документирани по следния начин:

  • за придобиване на горивото - с първичен документ (фактура);
  • за изразходване на горивото - не е необходимо документиране нито с пътен лист, нито с друг подобен на пътния лист документ, чрез който да се доказва фактическото потребление на гориво или да се доказва времето на използване.

  Интересен въпрос възниква най-вече по отношение на разходите за лично ползване на превозни средства6, който се свежда до това дали за различни превозни средства може да се приложат различните алтернативи, предвидени в чл. 215а, ал. 2 ЗКПО, или само една от тях за всички превозни средства, предоставени за лично ползване. Казано по друг начин, допустимо ли е разходите за лично ползване на едни превозни средства да бъдат облагани при данъчна основа 50 на сто от всички разходи (чл. 215, ал. 2, т. 2 ЗКПО), на други - при данъчна основа, базирана на километри, изминати за лично ползване (чл. 215а, ал. 2, т. 1, б. „а“ ЗКПО), а на трети - при данъчна основа, базирана на часовете на лично ползване (чл. 215а, ал. 2, т. 1, б. „б“ ЗКПО).

  Отговорът на този въпрос следва да се търси във формулировката на чл. 215а, ал. 2 ЗКПО, от която е видно, че данъчната основа се определя за всяко превозно средство поотделно и доколкото са предоставени няколко възможности, то всяка една от тях е приложима за всяко от едно от превозните средства.

  7. Ставката за данъка върху разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, предоставени за лично ползване, е 10 на сто.

  8.Както и останалите данъци върху разходите, и данъкът върху разходите за лично ползване се декларира със съответния вид годишна данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице, и се внася веднъж годишно - в срок до 31 март на следващата календарна година.

  9.Във връзка с отмяната на данъка върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, в сила от 01.01.2016 г., както и с оглед промяната на чл. 10, ал. 6, която също влиза в сила от 01.01.2016 г., е предвиден следният преходен режим:

  Съгласно § 15, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО документална обоснованост на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, извършени от 01.01.2016 г. до датата на обнародване на този закон в „Държавен вестник“, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство, или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, както и ако не е издаван пътен лист.

  Това означава, че документираните по този начин разходи, извършени през периода от 01.01.2016 г. до датата на обнародване на ЗИДЗКПО, са признати за данъчни цели.

  В ал. 2 на § 15 от ПЗР на ЗИДЗКПО е регламентирано, че при определяне на данъчната основа за данъка по чл. 204, ал. 1, т. 4 за 2016 г. за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по 50 на сто, когато до обнародването на този закон в „Държавен вестник“ превозното средство е използвано и за управленска дейност и разходите за тази дейност са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, и/или не е издаван пътен лист.

  С цитираната разпоредба се създава яснота по отношение на случаите, при които до обнародването на ЗИДЗКПО превозното средство е използвано за управленска дейност при прилагане на облекчения ред за документиране (само с фискална касова бележка и/или без пътни листа) и едновременно с това то се ползва и за лични цели. В тези случаи е очевидно, че в общия случай е невъзможно със задна дата да бъдат изпълнени новите изисквания за документиране, така че да се определи данъчна основа за облагане с данък на разходите в натура, свързани с личното ползване, базирана на изминати километри или часове на използване7 (чл. 215а, ал. 2, т. 1 ЗКПО).

  Цветана ЯНКОВА,държавен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП
  ___________
  1 - Експертно обсъждане на този въпрос беше направено и по време на Четвъртата Национална експертна среща - 2016 по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, проведена на 1 и 2 юни 2016 г. в НДК.
  2 - В тази хипотеза не е налице основание за възстановяване на внесени данъци върху доходите на физическите лица и осигурителни вноски за периода от 01.01.2016 до 30.09.2016 г.
  3 - Вж. § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО, където е постановено, че не са разходи в натура разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.Тук следва да се посочи, че целта на предвиденото изключение е да се регламентира случаят, при който физическото лице заплаща за това, че ползва фирмен актив за лични цели, например физическо лице ползва за жилище фирмен имот, но заплаща наем. Въпросът е какво е данъчното третиране, ако физическото лица заплаща частично за личното ползване, а останалата част е за сметка на данъчно задълженото лице. Този въпрос не намира еднозначен отговор в закона, но следва да се отбележи, че така формулирано изключението по-скоро цели да обхване случаите, в които физическото лице дължи адекватно пазарно възнаграждение за ползването на активи или персонал. Ако между предприятието и физическото лице е договорено последното да покрие само част от разходите, то би следвало да се приеме, че е налице предвиденото в § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО изключение за частта, която се покрива. В този случай на практика са налице разходи за лично ползване в размер на разликата между общия размер на разходите за лично ползване на съответния актив и определеното възнаграждение, дължимо от физическото лице. По въпроса е налице възможност и за друг прочит на закона, според който, ако е определено частично, но не символично, възнаграждение, разликата, поета за сметка на дружеството, формално няма да попадне в обхвата на разходите за лично ползване. Следва да се отбележи обаче, че в този случай би следвало за разликата до пазарната цена на възнаграждението да бъдат приложени правилата за данъчно третиране на сделки между свързани лица, а в някои от случаите - и за отклонение от данъчно облагане, например ако определеното възнаграждение е символично.
  4 - Следва да се отбележи, че по време на обсъжданията на законопроекта беше застъпено мнение, че разпоредбата на чл. 204, ал. 2 ЗКПО води до авансово облагане на разходи, за които няма сигурност, че ще бъдат признати за данъчни цели.
  5 - И този подход беше критикуван по време на обсъжданията на законопроекта - вж. авторския коментар на Велин Филипов, д.е.с., публикуван в книгата-годишник „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.“, С., ИК „Труд и право“.
  6 - Този въпрос е относим и към другите видове служебни активи, предоставени и за лично ползване.
  7 - Дори и да не беше приета преходната разпоредба на § 15, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗКПО, данъчната основа за облагане на разходите за лично ползване на превозни средства трябваше да бъде определена по същия начин. Това е така, защото, ако превозното средство се ползва, освен за управленска дейност и за лични цели и ако експлоатационните разходи за управленска дейност са били документирани при условията на разпоредбата на чл. 10, ал. 6 ЗКПО преди промяната й (само с фискална касова бележка, и/или без издаване на пътен лист), а не по общия ред, предвиден в ЗКПО (с първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, доказващ придобиването на гориво, и с пътен лист или друг подобен документ, чрез който да се удостовери действителното му изразходване по съответното предназначение), за да се признаят тези разходи за данъчни цели при новата постановка на закона, трябва да се приложи данъчна основа за определяне на данъка върху разходите за личното ползване в размер на 50 на сто от общия размер на разходите, свързани с превозното средство.

 • Промени в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки

  В „Държавен вестник“, бр. 88 от 08.11.2016 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Той ще влезе в сила от 01.01.2017 г.
  Същината на промените, направени в нормативната уредба на ДДС с този закон, е в дадената възможност при определени обстоятелства безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки, за които е ползвано право на данъчен кредит при придобиването им, да не се третира като възмездна доставка по чл. 6, ал. 3, т. 2 ЗДДС, за която по правило се дължи данък.

  Както се знае, по силата на упоменатата разпоредба от ЗДДС, безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху стока, за която при производството или придобиването й е ползван изцяло или частично данъчен кредит, се приравнява на възмездна доставка, за която в общия случай се начислява ДДС със ставка от 20 на сто. Правилото е изведено от нормата на чл. 16, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС), според която употребата от данъчно задължено лице на стоки, представляващи част от неговите стопански активи, за лични нужди или за нуждите на персонала му, или безвъзмездното разпореждане с такива стоки, или по-общо тяхната употреба за цели извън предмета на стопанската дейност на лицето, когато дължимият ДДС за тези стоки или техни съставни части е подлежал изцяло или частично на приспадане, се третира като възмездна доставка на стоки.

  При наличието в закона на нормата на чл. 6, ал. 3, т. 2, ако производител или търговец на храни (както и на всякакви други стоки) реши да дари част от тях на нуждаещи се лица, примерно защото скоро ще изтече техният срок на годност, той трябваше да начисли ДДС от 20 на сто по тази безвъзмездна доставка, щом е ползвал изцяло или частично право на данъчен кредит за тези храни. Това положение възпираше търговците да извършват подобни дарения, тъй като, ако бракуваха и/или унищожаха стоките след изтичането на срока им на годност, те нямаше да дължат ДДС. Като правно основание за липсата на подобно задължение служи нормата на чл. 80, ал. 2, т. 5 ЗДДС (вж. Решение № 2049 от 10.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 9318/2010 г., I о.), макар приложението на тази норма в подобни случаи често да се оспорва от органите по приходите, както и тази на чл. 185, ал. 2 от Директивата за ДДС.

  За да се създадат условия да не се стига до изхвърляне на подобни хранителни стоки, а да е възможно те да се даряват на определени лица и да могат да стигат до нуждаещите се от храна, в ЗДДС бяха направени изменения и допълнения в чл. 6, ал. 4, чл. 70, ал. 3, чл. 117, ал. 1 и чл. 124.

  1.Така, по силата на новата т. 4 от чл. 6, ал. 4, няма да се смята за възмездна доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 (т. 2) ЗДДС безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка, когато към момента на предоставянето едновременно са изпълнени няколко условия. Преди да ги разгледаме, ще уточним, че по силата на § 9б от ДР на ЗДДС под „оператор на хранителна банка“ се разбира лице, получило разрешение по чл. 37п, ал. 4 от Закона за храните (ЗХ). Всъщност говорим за лица, които ще извършват дейности по хранително банкиране, а именно:

  • безвъзмездно получаване на храни от производители и търговци на храни;
  • складиране, съхранение и/или разфасоване и опаковане на дарените храни;
  • безвъзмездно предоставяне на дарените храни на нуждаещи се лица при спазване на изискванията за контрол и безопасност на храните по ЗХ.

  Съгласно чл. 37м, ал. 2 ЗХ разрешенията за оператор на хранителна банка се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Разрешение за оператор на хранителна банка може да бъде издадено на юридическо лице с нестопанска цел, което отговаря едновременно на условията, посочени в чл. 37н ЗХ.

  А ето и условията, при чието наличие предоставянето на хранителни стоки на оператор на хранителна банка няма да се смята за доставка, приравнена на възмездна, и за нея няма да се дължи ДДС от предоставилия храната (независимо че за нея той е ползвал право на данъчен кредит):

  • единичната бройка от хранителната стока е с незначителна стойност. По този повод в закона е регламентирано, че „хранителна стока с незначителна стойност“ е стока, включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от Закона за храните, и е безвъзмездно предоставена в сроковете, определени по чл. 37м, ал. 5 от същия закон (§ 9а от ДР на ЗДДС);
  • операторът на хранителна банка е вписан в регистъра по чл. 37у от Закона за храните (ЗХ). Става въпрос за публичен регистър, който се води от БАБХ и съдържа издадените разрешения за оператори на хранителни банки;
  • хранителната стока е включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 ЗХ. Това е списъкът на храните, обект на хранително банкиране, който се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните, след съгласуване с министъра на финансите, по мотивирано предложение на изпълнителния директор на БАБХ. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерство на земеделието и храните и на БАБХ;
  • не е изтекъл срокът по чл. 37м, ал. 5 ЗХ, до който може да се доставя хранителната стока. Има се предвид, че упоменатият списък по чл. 37м, ал. 4 ЗХ ще съдържа информация за сроковете, от и до които могат да се даряват храните, преди изтичане на срока на годност или трайност на съответната храна. Идеята е стоките да бъдат дарявани на хранителните банки в последните 30 дни преди изтичането на срока им на годност/трайност. Дарения преди тази дата няма да попадат в обхвата на изключението, въведено с чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС и ще се облагат по общия ред на закона;
  • хранителната стока е с маркировка „дарение, не подлежи на продажба. Тук следва да се има предвид, че съгласно чл. 37м, ал. 9 ЗХ въпросната маркировка се поставя върху потребителската опаковка на храните по начин, непозволяващ нейното отстраняване, без да се наруши целостта на опаковката и без да прикрива каквато и да е част от информацията, съдържаща се на етикета. За безвъзмездно предоставените храни, които не са опаковани в потребителска опаковка, маркировката се поставя върху транспортната опаковка;
  • общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година не надхвърля 0,5 на сто от общата стойност на извършените от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки през предходната календарна година. Това условие очевидно е въведено, за да се охранят интересите на фиска. Според разчетите на МФ, при посочения праг от половин процент потенциалните загуби за бюджета щели да бъдат около 7-8 млн. лв. Не е ясно как е достигнато този извод, при положение че без въвеждането на новата т. 4 в чл. 6, ал. 4 ЗДДС до подобно даряване на хранителни стоки най-вероятно нямаше да се стига, т.е. изобщо не бихме могли да предполагаме, че щеше да е налице начислен ДДС по чл. 6, ал. 3, т. 2 ЗДДС, който сега да пресмятаме като загуба за бюджета. Може би виждането на МФ е, че след като изтече срокът на годност на храните, ако за тях е било ползвано право на данъчен кредит, този данък е щял да бъде дължим на държавата, по силата на чл. 79, ал. 3 ЗДДС - мнение, което аз не споделям.

  Така или иначе, ако един доставчик на хранителни стоки е достигнал за дадена (текуща) календарна година сума на безвъзмездно дарените храни на оператори на хранителни банки в размер над 0,5 на сто от извършените от него облагаеми доставки на хранителни стоки за предходната календарна година, всяко следващо негово дарение на такива стоки през текущата година ще бъде приравнено на облагаема доставка и за нея ще се дължи ДДС от 20 на сто, освен ако за стоките не е ползвано право на данъчен кредит.

  Още на този ранен етап от съществуването на нормата на чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС могат да се посочат два негативни момента. Първият е свързан с факта, че ако през предходна календарна година едно лице не е извършвало доставки на хранителни стоки, но осъществява подобни сделки през текущата година и реши да направи дарение на храна от списъка по чл. 37м, ал. 4 ЗХ (и в срока по ал. 5 от чл. 37м) в полза на оператор на хранителна банка, дарението ще се смята за възмездна доставка, ако за стоките е ползвано право на данъчен кредит - нещо, което очевидно не е в духа на закона. На второ място, не е ясно дефиниран обхватът на понятието „облагаеми доставки на хранителни стоки през предходната календарна година“. Проблемът е дали тук се визират всякакви хранителни стоки, или само такива, които попадат в списъка на храните, обект на хранително банкиране, подлежащ на публикуване на интернет страниците на Министерство на земеделието и храните и на БАБХ. По този начин би могло да има и колебания дали визираното в закона съотношение от 0,5 на сто е достигнато, или не;

  • лицето, предоставило безвъзмездно хранителните стоки, няма изискуеми и неплатени публични задължения и през последните две години няма влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 180, 180а, 181, 182 и 185 ЗДДС.

  Също така, министърът на труда и социалната политика ще утвърждава със заповед списък на групите нуждаещи се лица и на лицата, оказващи социални услуги, на които операторите на хранителни банки могат да предоставят дарените храни. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика (чл. 37м, ал. 8 ЗХ).

  2.На следващо място, законодателят е възприел схващането, че регистрираното по ЗДДС лице, предоставило безвъзмездно хранителни стоки в хипотезата на чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС, трябва да издава данъчен документ - протокол по чл. 117, ал. 2 ЗДДС (чл. 117, ал. 1, т. 5 от закона). Същият следва да бъде съставян не по-късно от 5 дни от датата, на която са предоставени хранителните стоки (чл. 117, ал. 3, изречение второ). А както се знае, протоколите по чл. 117 от закона по правило се издават в 15-дневен срок от датата, на която данъкът за документираното данъчно събитие е станал изискуем.

  Въпросът тук не е толкова в сроковете, в които трябва да бъде съставен протокол за безвъзмездно предоставените хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС, а защо изобщо е нужно издаването на подобен данъчен документ, в който, така или иначе, няма да фигурира вписан ДДС на отделен ред. Явно на този протокол ще се разчита да се контролира по-лесно обемът на извършваните дарения на храни, които няма да са приравнена на възмездна доставка и съответно не ще подлежат на облагане с ДДС.

  В тази връзка в закона е посочено, че протоколът за безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС ще се отразява в дневника за продажбите, съответно в справка-декларацията за ДДС по ред, определен в ППЗДДС (чл. 124, ал. 9 от закона).

  3.В съответствие с възприетата идея за превръщането на разглежданите дарения в доставки, които са извън предметния обхват на закона и за които не трябва да се дължи данък, в ЗДДС е направено още едно допълнение. Имам предвид създадената т. 9 в чл. 70, ал. 3. С нейното наличие се указва изрично, че макар доставката по чл. 6, ал. 4, т. 4 от закона да е безвъзмездна и с нея да не се осъществява икономическа дейност, лицето, което я извършва, ще има право на данъчен кредит за стоките, които са неин предмет.

  Понеже доставката на стоки по чл. 6, ал. 3, т. 2 ЗДДС може да бъде приравнена на възмездна само ако за стоките е упражнено изцяло или частично право на данъчен кредит, то нормата на чл. 70, ал. 3, т. 9 от закона изглежда в известна степен не на мястото си. По-скоро идеята е, че лицата, даряващи хранителни стоки на оператор на хранителна банка, не следва да правят корекция на вече приспаднатия за стоките данъчен кредит, независимо че ще осъществят с тях доставки, които са извън рамките на независимата икономическа дейност.

  В крайна сметка хранителните стоки, които ще са предмет на безвъзмездни доставки по чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС в полза на оператор на хранителна банка, ще бъдат изцяло освободени от тежестта на данъка - той няма да се понася нито от доставчиците на стоките, нито от крайните им потребители.

  Ивайло КОНДАРЕВ,данъчен консултант

 • Промените в данъчните закони за 2016 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

  25 – 26 февруари 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Велин Филипов, д.е.с., Калина Златанова
  Цена: 300.00 лв.
  Местата за семинара са запълнени!
  Заповядайте на новия ни семинар по същата тематика през месец март!

 • Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

  20 – 22 януари 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Велин Филипов, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Росен Иванов, Валентина Василева
  Цена: 300.00 лв.
  Местата за семинара за запълнени!
  Заповядайте на същия семинар на същото място в дните 25 – 26 февруари 2016 г.!

 • Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

  27 – 29 януари 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Велин Филипов, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Росен Иванов, Калина Златанова
  Цена: 300.00 лв.
  Местата за семинара за запълнени!
  Заповядайте на същия семинар на същото място в дните 25 – 26 февруари 2016 г.!

 • Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

  27 – 29 януари 2016 г.
  София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София“
  Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Росен Иванов
  Цена: 300.00 лв.

 • Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива

  В бр. 60 на „Държавен вестник“ от 02.08.2016 г. бе обнародван Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДЗДДС). В него не е предвиден конкретен срок за влизането му в сила, поради което ще е приложимо общото правило - 3 дни след обнародването на нормативния акт, при което положение законът ще действа от 06.08.2016 г.
  Със ЗДЗДДС на практика е направено допълнение в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност само в една област (изключвам въведената в чл. 46, ал. 1, т. 6 ЗДДС нова хипотеза за доставка на финансова услуга). Целта е чрез него да се създадат законови предпоставки за предотвратяване на възможностите за данъчни измами и злоупотреби с ДДС при търговията с течни горива.
  Законът въвежда механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива определени категории лица трябва да предоставят пред органите по приходите обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година. Според вносителя на промените в ЗДДС механизмът представлява и предпазна мярка за коректните икономически оператори от случайни сделки с некоректни доставчици на течни горива, участващи в схеми за данъчни измами. Очаква се той също така да способства за предотвратяване на възможността за упражняване на право на данъчен кредит за доставки, по които доставчикът не се е разчел с бюджета.

  1. Условия за извършване на обезпечението и лица, които са длъжни да го предоставят

  По силата на ал. 1 от чл. 176в (озаглавен „Обезпечение при доставки на течни горива“) всяко данъчно задължено лице (ДЗЛ) е длъжно да предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална дирекция на НАП (тази по чл. 8, ал. 1 ДОПК), когато за текущия данъчен период:

  • извърши облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка от 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., или
  • общата стойност на данъчните основи на осъществени вътреобщностни придобивания (ВОП) на течни горива, които не са предназначени за потребление от лицето, осъществило вътреобщностните придобивания, надвиши 25 000 лв., или
  • получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на стойност над 25 000 лв. (ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание). Съгласно посочената разпоредба на ЗАДС, извеждането на акцизни стоки от данъчен склад (освен когато при условията и по реда на ЗАДС стоките се движат под режим отложено плащане на акциз от момента на извеждането им) се смята за освобождаване за потребление; което от своя страна поражда задължение за заплащане на акциз за стоките.

  В тази връзка ще отбележа следното:

  • задължение за упоменатото обезпечаване нямат всички търговци на горива, а само тези, които извършват доставки, ВОП или освобождават течни горива за потребление и това става в обемите, посочени в ал. 1 на чл. 176в ЗДДС; отделно в закона - ал. 8 от чл. 176в, изрично са упоменати лица, които нямат задължение за подобно обезпечение;
  • излиза, че задължението за обезпечение по чл. 176в важи не за регистрирани по ЗДДС лица, а за данъчно задължени лица по смисъла на този закон. Това са лицата, извършващи независима икономическа дейност (същата е дефинирана в чл. 3, ал. 2 ЗДДС), без значение дали имат ДДС идентификационен номер. Отделен е въпросът, че ДЗЛ, които извършват продажби и придобивания на горива в подобни месечни размери, по правило са регистрирани по ЗДДС.

  От друга страна обаче, както ще видим от казаното по-долу, в ал. 7 на чл. 176в се указва, че обезпечението се освобождава преди изтичането на едногодишния срок, когато регистрацията на лицето по ЗДДС е прекратена. Това правило в немалка степен поставя под съмнение тезата, че задължението за предоставяне на разглежданото обезпечение се отнася и до нерегистрирани за целите на ДДС данъчно задължени лица;

  • под „текущ данъчен период“ следва да се разбира календарният месец, в който са извършени доставките или са осъществени ВОП на течни горива, или е налице освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20 ЗАДС - в посочените в закона размери;
  • законът не е дал дефиниция на понятието „течни горива“. Идеята е била обезпечението да се отнася до енергийните продукти по чл. 13, ал. 1 ЗАДС, с изключение на тези с кодове по КН 2709 00, 2711 11 и 2711 21. В проекта на ЗДЗДДС имаше създадена легална дефиниция на „течни горива“ за целите на ДДС в този смисъл. Тя обаче е отпаднала в приетия от парламента текст и това може да породи спорове относно обхвата на понятието.

  Важно е също така да се каже, че в ЗДЗДДС съществува преходна разпоредба - § 4. Според нея лицата, за които към датата на влизане в сила на този закон са налице условията по чл. 176в, са длъжни да предоставят обезпечение в едномесечен срок от влизането на ЗДЗДДС в сила - 06.08.2016 г. Или този срок изтича на 06.09.2016 г. Понеже говорим за неприсъствен ден, срокът ще изтече в първия следващ работен ден.

  2. Размер на обезпечението

  По силата на чл. 176в, ал. 2 ЗДДС въпросното обезпечение е в размер не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко от 50 000 лв. Или ако за задължението за предоставяне на обезпечение бяха важни доставките, ВОП и освобождаването за потребление на течни горива за текущия данъчен период, то размерът се определя на база такива доставки и придобивания на горива, но за предходния данъчен период - календарния месец, предшестващ този, довел до задължението за предоставяне на обезпечение.

  Законодателят явно цели съответствие на обезпечението със задълженията за ДДС, които биха възникнали през данъчния период на доставките, ВОП или освобождаванията на горивата. Затова и размерът му е не по-малко от 20 на сто от данъчните основи на доставките или придобиванията, или от стойността на освободените за потребление течни горива.

  При положение че лицето не е извършвало облагаеми доставки, ВОП или не е освобождавало течни горива за потребление по смисъла на ЗАДС с обща стойност над 25 хил. лв. в предходния данъчен период, размерът на обезпечението се определя по същия ред, но върху прогнозна (средно)месечна данъчна основа на облагаеми доставки/придобивания на течни горива или стойност на освобождавани за потребление течни горива. Данъчната основа (стойността) се изчислява на базата на 12 месеца, като отново пресметнатата сума на обезпечението не може да е по-малка от 50 хил. лв. (чл. 176в, ал. 3).

  Пак според ал. 2 на чл. 176, при последващи доставки с място на изпълнение на територията на България на течни горива, които са били предмет на ВОП или са били обезпечени при освобождаването им за потребление, не се предоставя обезпечение от лицето, осъществило вътреобщностното придобиване или получило течните горива, освободени за потребление. Намирам, че тази не съвсем прецизна законова норма идва да укаже, че ако лицето е предоставило обезпечение за осъществени ВОП или освободени за потребление горива по чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗАДС и впоследствие същите станат предмет на доставка, облагаема със ставка от 20 на сто, за тях лицето не предоставя (наново) обезпечение - това би било повторно обезпечаване на едни и същи горива. Или ако едно ДЗЛ е предоставило обезпечение за течни горива по т. 2 или 3 от чл. 176в, ал. 1, лицето не предоставя обезпечение за същите горива, когато те попаднат в хипотезата на чл. 176в, ал. 1, т. 1 ЗДДС.

  3. Предоставяне на ново обезпечение

  Законът въвежда две такива хипотези.

  Първата от тях се съдържа в ал. 4 на чл. 176в. Според същата, при промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, се предоставя ново обезпечение. Изглежда се има предвид промяна в стойностите на трите групи обстоятелства, посочени в чл. 176в, ал. 1 ЗДДС - облагаеми доставки със ставка от 20 на сто на течни горива, ВОП и освобождаване за потребление на течни горива по реда на ЗАДС. Новото обезпечение е със срока на предоставеното вече обезпечение по чл. 176в, ал. 1. Това следва да означава, че за него няма да се определя нов 12-месечен срок.

  Размерът на новото обезпечение е не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки или вътреобщностните придобивания на течни горива, или от стойността на получените течни горива, освободени за потребление, с които се надхвърля размерът от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение.

  Втората хипотеза е тази на чл. 176в, ал. 6 ЗДДС. Тя определя, че когато (за друг данъчен период) отново са налице условията по ал. 1 на чл. 176в - в рамките на 12-месечния срок на обезпечението за някой календарен месец извършените от лицето облагаеми доставки със ставка от 20 на сто или осъществените ВОП на течни горива, или стойността на освободените такива горива за потребление, е над 25 000 лв., лицето е длъжно да предостави ново обезпечение. Размерът му се определя по реда на чл. 176в, ал. 2 от закона. Последното би следвало тук да изключи приложението на ал. 3 от чл. 176в.

  4. Срокове за предоставяне на обезпечението

  Обезпечението по чл. 176в, ал. 1 от закона се предоставя в 7-дневен срок преди датата на:

  • възникване на данъчното събитие на доставката, с чиято данъчна основа се надвишават 25 000 лв., или
  • възникване на данъчното събитие при ВОП, с чиято данъчна основа се надвишават 25 000 лв., или
  • освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗАДС, с чиято стойност се надвишават 25 000 лв.

  Когато става въпрос за ново (допълнително) обезпечение по ал. 4 от чл. 176в, същото се предоставя в 7-дневен срок преди промяната, която го налага. Докато новото обезпечение по ал. 6 от чл. 176в се предоставя не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходното обезпечение.

  5. Освобождаване на обезпечението

  По силата на ал. 7 от чл. 176в, обезпечението се освобождава преди изтичането на едногодишния срок, когато:

  • регистрацията на лицето по ЗДДС е прекратена; или
  • лицето няма да извършва сделки с течни горива по чл. 176в, ал. 1 и няма неуредени задължения за ДДС.

  В закона обаче не е уредена изрично една по-важна хипотеза - изтичането на едногодишния срок, за който е предоставено обезпечението. С оглед на ал. 1 и 7 от чл. 176в можем да направим заключението, че след неговото изтичане обезпечението също следва да бъде освободено, стига междувременно за лицето да не е възникнало ново задължение за предоставяне на обезпечение- съгласно чл. 176в, ал. 6 ЗДДС.

  6. Лица, които нямат задължение за предоставяне на обезпечение

  На основание чл. 176в, ал. 8 ЗДДС, освобождават се от задължението за предоставяне на обезпечение следните ДЗЛ:

  • лицензиран складодържател по смисъла на ЗАДС (вж. чл. 4, т. 2 от този закон);
  • лице, което извършва доставки по чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 ЗАДС. Става въпрос за доставки на течни горива за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, с изключение на тези, използвани за частни развлекателни полети и плаване;
  • лице, което е изпълнило изискванията на чл. 118, ал. 6 ЗДДС - само за доставките му, отчетени по реда на същата законова разпоредба. С това трето изключение се стеснява в немалка степен кръгът от лица, търгуващи с течни горива, които няма да са длъжни да предоставят разглежданото обезпечение. Става въпрос за лицата, извършващи продажби на течни горива в търговски обекти, които отчитат същите чрез електронни системи с фискална памет и са установили дистанционна връзка с НАП за предаване на данни, вкл. и такива за определяне на наличните количества горива в резервоарите за тяхното съхранение в търговските обекти.

  7. Права и задължения на органите по приходите, във връзка с обезпечението по чл. 176в от закона

  Такива се съдържат в чл. 176в, ал. 9-11.

  Така за лицата, предоставящи коментираното обезпечение, НАП трябва да създаде и да поддържа електронен публичен регистър, част от регистъра по чл. 80, ал. 1 ДОПК, в който се вписват идентификационни данни за лицата, предоставили обезпечение, размерът на обезпечението и срокът на неговото действие, както и датата на вписване и датата на заличаване на обезпечението.

  Също така компетентният орган по приходите има задължението да впише лицето в упоменатия регистър в 7-дневен срок от предоставяне на обезпечението. При освобождаване на обезпечението компетентен орган по приходите заличава лицето от регистъра в деня на освобождаването, като трябва да уведоми и лицето.

  Същевременно компетентният орган по приходите има правото да прекрати регистрацията по ЗДДС и да заличи от регистъра лице, което:

  • не е предоставило обезпечение;
  • не е предоставило обезпечение в пълен размер;
  • не е предоставило обезпечение в определения от закона срок.

  8. Санкции

  С цел да се осигури спазването на закона в частта за предлаганите обезпечения са въведена и административнонаказателни санкции - с чл. 180в. Според неговата първа алинея, лице, което, като е длъжно, не предостави в срок обезпечение по чл. 176в ЗДДС или не предостави обезпечение, или предоставеното обезпечение не е в размера по чл. 176в, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на дължимото обезпечение. При повторно нарушение глобата, съответно санкцията е в двоен размер на дължимото обезпечение.

  При такова нарушение, но когато лицето е предоставило обезпечение в 7-дневен срок, следващ изтичането на срока, в който е следвало да бъде представено обезпечението, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от дължимото обезпечение, но не по-малко от 10 000 лв. (чл. 180в, ал. 3).

  9. Неясни моменти

  Новият механизъм, за съжаление, е недостатъчно ясно разписан. Затова за прилагането му от съществено значение ще са предстоящите промени в ППЗДДС, които ще се направят във връзка с чл. 176в от закона. Такива неминуемо ще има, тъй като съгласно чл. 176в, ал. 12 ЗДДС редът за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението по чл. 176в се определя с ППЗДДС.

  По-долу ще посоча някои от основните неясноти, които ще водят до проблеми при прилагането на новия обезпечителен механизъм, ако своевременно не се появят нужните допълнения в ППЗДДС.

  Видя се, че законът изиска при определени обстоятелства размерът на обезпечението да се определя върху прогнозна (средно)месечна данъчна основа - чл. 176в, ал. 3 ЗДДС. Не се разбира дали визираните в нормата 12 месеца са бъдещи във времето, или става дума за последните 12 месеца преди текущия. Фактът, че се визира прогнозна данъчна основа/стойност, навежда на мисълта, че не става въпрос за реални обороти от последните 12 изминали месеца, а за бъдещи (предполагаеми) продажби, придобивания или освобождавания на горива. Възможно е обаче идеята да е била последните 12 месеца да се вземат за база, въз основа на която да се направи и средномесечната прогноза.

  Най-удачно би било да се прогнозира (при което ще се постигне и по-голяма точност) обемите от доставки, придобивания или освобождавания на течни горива за текущия месец - този, през който възниква задължението за предоставяне на обезпечение. А и нали заради постигнатите през него обороти от продажби, ВОП или освобождавания по чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗАДС на лицето се налага да прави обезпечение.

  На второ място, законът изисква при промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, да се предоставя ново обезпечение. Поради това, че законодателят тук ненужно е пестил думи, не е ясно за какви обстоятелства става въпрос. Най-логично е да се има предвид промяна в стойностите на трите групи събития, посочени в чл. 176в, ал. 1 ЗДДС - облагаеми доставки със ставка от 20 на сто на течни горива, ВОП и освобождаване за потребление на течни горива по реда на ЗАДС. Тъй като ал. 2 на чл. 176в изисква обезпечението да се определя на база обороти от доставки, ВОД или освобождавания за предходен данъчен период, които трудно биха могли да претърпят промяна - освен при последваща необходимост от издаване или получаване на дебитно или кредитно известие във връзка с доставките/придобиванията на течни горива, може да се мисли, че нормата на ал. 4 от чл. 176в визира основно прогнозната (средно)месечна данъчна основа на облагаемите доставки (със ставка от 20 на сто) или ВОП на течни горива, или стойността на освобождаваните за потребление течни горива, изчислявана на базата на 12 месеца (съгласно нормата на ал. 3 от чл. 176в).

  На следващо място, кои са лицата, които трябва да предоставят обезпечение в едномесечен срок от влизането в сила на ЗДЗДДС (съгласно § 4 ЗДЗДДС), е несъмнено важен въпрос, на който също е трудно да се даде точен отговор. Причината е в прекалено общата формулировка, дадена в упоменатото преходно правило. Единственото, което е ясно със сигурност, е, че не става въпрос за лица, които са посочени в чл. 176в, ал. 8 ЗДДС.

  Основният неясен момент е в рамките на какъв период от време преди влизане в сила на чл. 176в ЗДДС, ако дадено лице е извършило доставки, придобивания или освобождавания на течни горива над месечната граница от 25 000 лв., то трябва да предостави гаранцията. Дали става въпрос за натрупани обороти от тези събития за първите 6 дни на август 2016 г., за календарен месец от 2016 г. или за такъв в периода от време от 07.08.2015 до 06.08.2016 г. (предходен 12-месечен срок), е трудно да се каже. Все пак не бихме могли да допуснем, че идеята е всяко лице, което в последните няколко години има извършвани доставки, ВОП или освобождавания за потребление на течни горива в размер над 25 000 лв. за поне един календарен месец, трябва да предостави обезпечение, стига да продължава все още да извършва такива доставки, придобивания или освобождавания (не е прекратило дейността си).

  Друг важен и неясен въпрос е какъв ще е срокът на обезпечението. Законът говори за една година, но тя започва да тече още от данъчния период, в който доставките, ВОП или освобождаванията на течни горива надхвърли сумата от 25 000 лв. Така че в случая може да се мисли и че едногодишният срок започва да тече не от датата на предоставяне на обезпечението, а от тази, в която то би следвало да се предостави, ако нормите на чл. 176в ЗДДС действаха и преди 06.08.2016 г.

  В заключение ще посоча, че новият чл. 176в и § 4 ЗДЗДДС са във вид, който няма да позволи нормалното им прилагане от данъчно задължените лица, извършващи доставки, ВОП или освобождавания за потребление на течни горива.

  С оглед на това считам, че спешно трябва да бъдат приети и обнародвани промени в ППЗДДС, които да допълнят и пояснят законовите текстове.

  Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен консултант

 • Семинар по данък върху добавената стойност през 2016 г.

  22 – 27 септември 2016 г.
  Круиз „Гръцки острови и Кушадасъ”, Атина и полуостров Пелопонес
  Лектор: Валентина Василева
  Цена: 2 100.00 лв.

 • Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.

  27 януари 2017 г.
  Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
  Лектор: Валентина Василева
  Цена: 96.00 лв.

 • Семинар по новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС

  26 януари 2017 г.
  Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”
  Лектор: Мина Янкова
  Цена: 96.00 лв.

 • Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

  23 – 24 февруари 2017 г.
  София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
  Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Валентина Василева, Велин Филипов, д.е.с.
  Цена: 300.00 лв.

 • Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

  18 – 20 януари 2017 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Велин Филипов, д.е.с., Валентина Василева, Росен Иванов
  Цена: 300.00 лв.
  Местата за семинара са запълнени!

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

11 - 12 май 2017 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Америка”
Лектори: Инж. Димо Иванов, Инж. Любомир Владимиров
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика - Пролет 2017

12 - 16 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Мариана Кацарова, Диана Митева, Красимир Машев
Цена: 300.00 лв.

Данъци и счетоводство - Пролет 2017

19 - 23 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена: 300.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Коментар на промените
Актуализиран нормативен текст

Трудови отношения 2017

Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика