Sidebar

Меню

обществени поръчки

 • Актуални въпроси на обществените поръчки. Последни изменения в Закона за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд

  18 – 20 ноември 2015 г.
  София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София“
  Лектори: Мариана Кацарова, Елена Димова, Александър Александров, Кремена Хараланова
  Цена: 300.00 лв.

 • Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица

  В чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е предвидено, че възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност при строителство - от 50 000 до 270 000 лв.; при доставки и услуги, с изключение на услугите по Приложение № 2 - от 30 000 до 70 000 лв.

  Услугите по Приложение № 2 са изключени от приложното поле на разпоредбата, тъй като тези услуги, когато тяхната стойност е до 70 000 лв., могат да бъдат възлагани директно, като възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.

  Събирането на оферти с обява и поканата до определени лица не представляват процедури за възлагане на обществени поръчки, тъй като не са включени в разпоредбата на чл. 18, ал. 1 ЗОП, изчерпателно изброяваща видовете процедури. Редът за възлагане чрез посочените способи е уреден в част пета, глава двадесет и шеста от закона.

  Събиране на оферти с обява

  Възлагането на поръчката се открива с обява, която възложителят следва да публикува на профила на купувача.

  Обявата следва да бъде изготвена по образец съгласно Приложение № 20 от закона и следва да съдържа най-малко информация за: наименованието на възложителя; обект, предмет и кратко описание на поръчката; условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо; срок за подаване на офертите; срок на валидност на офертите; критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест; дата и час на отваряне на офертите; обособени позиции, когато е приложимо; друга информация, когато е приложимо.

  Заедно с обявата трябва да бъдат публикувани и техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката. Ако поръчката се възлага по реда на чл. 190, в обявата трябва да бъде посочено, че се запазва за лица, които отговарят на изискванията на чл. 190, ал. 1 и 2 ЗОП.

  В ЗОП е уредено публикуването на обявата за събиране на оферти само в профила на купувача, като възложителят има възможност, но не и задължение, да публикува обявата или кратка информация за поръчката и по друг подходящ начин.

  Проследяването обаче всеки ден на профилите на купувачите на всички възложители е невъзможно, затова в чл. 96, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) е посочено, че в деня на публикуване на обявата по чл. 187, ал. 1 ЗОП на профила на купувача възложителят публикува кратка информация за поръчката на портала и чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от Агенцията по обществени поръчки (АОП). В портала на обществените поръчки се съдържа раздел „Информации за обяви“, обхващащ информация за всички обяви за събиране на оферти на всички възложители, чрез което се осигурява възможност за участие на по-широк кръг лица.

  Кратката информация по чл. 96, ал. 1 ППЗОП се попълва по образец и съдържа данни за възложителя, кратко описание на предмета на поръчката, прогнозна стойност и срок за получаване на оферти. В информацията възложителят посочва връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка. До тази информация, съгласно чл. 96, ал. 5 ППЗОП, на портала се осигурява публичен достъп до изтичане на 3 години от датата на публикуване на информацията.

  Сроковете за получаване на оферти при възлагане чрез събиране на оферти с обява са посочени в чл. 188 ЗОП. Срокът трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни за услуги и доставки, а при строителство - не по-кратък от 15 дни и започва да тече от момента на публикуване на обявата. Това, че публикуването на информацията в портала на обществените поръчки ще се извършва чрез директно въвеждане със специализиран софтуер, означава, че обявата в профила на купувача и информацията в портала ще бъдат публикувани в един и същ ден, от който започва да тече срокът за получаване на оферти.

  Законът предвижда задължение за възложителя да удължи срока с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. В този случай съгласно чл. 96, ал. 3 ППЗОП възложителят изпраща информацията по чл. 96, ал. 1 ППЗОП, в която посочва удълженият срок за получаване на оферти. След изтичането на удължения срок възложителят разглежда и оценява получените оферти, независимо от техния брой.

  Възложителят има и задължение за предоставяне на писмени разяснения по условията на обществената поръчка. При условие че има писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят трябва най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения. Задължение да публикува писмените разяснения при информацията на портала на обществените поръчки няма.

  Събирането на оферти с обява, освен в случаите на възлагане на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП, се прилага и по отношение на запазените поръчки, чиято стойност изисква възлагане чрез публично състезание - стойностите, посочени в чл. 20, ал. 2 ЗОП, а именно: строителство - от
  270 000 до 5 000 000 лв.; при доставки и услуги, включително услугите по Приложение № 2 - от 70 000 лв. до съответния праг на чл. 20, ал. 1 в зависимост от възложителя и предмета на поръчката. За да бъде възложена по реда за събиране на оферти с обява, предметът на поръчката трябва да попада в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП и да бъде запазена и възложена на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

  Тук следва да се посочи, че не всички запазени обществени поръчки със стойности по чл. 20, ал. 2 ЗОП, изискващи възлагане чрез публично състезание, могат да се възложат чрез събиране на оферти с обява. Разпоредбата на чл. 190, ал. 1 ЗОП не посочва възможността чрез събиране на оферти с обява да се възлагат поръчки на стойности по чл. 20, ал. 2 ЗОП, свързани с програми за създаване на защитени работни места, в рамките на които възложителите имат право да запазват поръчки. Това означава, че запазените поръчки по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗОП, които са на стойност по чл. 20, ал. 2 и трябва да се възложат чрез публично състезание, не могат да се възлагат чрез събиране на оферти с обява.

  За разлика от изискванията на чл. 12, ал. 6 ЗОП, а именно че при възлагане на запазени обществени поръчки по чл. 12, ал. 1 ЗОП могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение, облекченото възлагане по чл. 190 ЗОП изисква минимум 70 на сто от персонала да се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Друга разлика с правилата относно провеждането на процедурите със запазване на поръчката на основание чл. 12, ал. 1 ЗОП е, че в процедурите доказването на изискването за персонала и за изпълнение на изискванията по чл. 12, ал. 6 ЗОП трябва да бъде извършено от участниците в процедурата, а при прилагане на реда за събиране на оферти с обява - само от участника, избран за изпълнител. Т.е. при възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 190 ЗОП възложителят не е оправомощен да изисква от участниците доказателства за персонал, състоящ се от минимум 70 на сто от хора с увреждания или такива в неравностойно положение, както и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 12, ал. 6 ЗОП. Такива доказателства се изискват само от избрания за изпълнител участник.

  Правилата за представяне и разглеждане на офертите при събирането на оферти с обява са значително по-облекчени от тези, приложими за процедурите.

  По отношение на представянето на офертата няма изрични правила, което означава прилагане на общите правила относно подаването й на адреса, посочен от възложителя в определения в обявата срок (чл. 47, ал. 1 ППЗОП), отбелязване на подаването й в регистъра по чл. 48, ал. 1 ППЗОП, отбелязване на поредния номер, датата и часът на получаването върху плика и издаването на документ на приносителя. На основание чл. 48, ал. 3 ППЗОП не могат да бъдат приети оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

  И в този случай важат правила на чл. 48, ал. 4-5 ППЗОП. Съгласно посочените разпоредби, когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. В случаите по ал. 4 не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка.

  На основание чл. 47, ал. 2 ППЗОП офертата трябва да бъде представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която да бъдат посочени: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите.

  Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, и да съответства на чл. 39, ал. 3 ППЗОП. За разлика обаче от процедурите по ЗОП, към офертата не се прилага Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), а се подава декларация по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Ако участникът се представлява само от едно лице, няма пречка да бъде подадена обща декларация, обединяваща всички обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП.

  Декларация следва да бъде представена и за подизпълнител и за трето лице, ако участникът предвижда позоваване на капацитета на трето лице или дял от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнител.

  Предвид изричния характер на разпоредбата на чл. 97, ал. 5 ППЗОП, възложителят не може да поставя изисквания относно необхванатите в нея основания за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП и да включва основанията за незадължително отстраняване по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

  При събирането на оферти с обява възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. За тези лица се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8-13 ППЗОП. Те трябва да представят на възложителя декларация за липса на конфликт на интереси с участниците и да декларират промяна на обстоятелствата, ако настъпи такава. За тях важат правилата относно задължението за самоотвод в случаите, когато по обективни причини не могат да изпълняват задълженията си или е възникнал конфликт на интереси. Възложителят има задължение да отстрани член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с кандидат или с участник и със заповед да определи нов член. Съгласно чл. 51, ал. 12 ППЗОП, когато възложителят отстрани член на комисията поради наличие на конфликт на интереси, действията на отстранения член, свързани с разглеждане на заявленията за участие и/или офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член. И при този способ за възлагане на обществени поръчки важи правилото за запазване в тайна на обстоятелствата, които членовете на комисията са узнали във връзка със своята работа в комисията.

  В ППЗОП не е посочено изрично кога трябва да бъде определен съставът на комисията, но предвид разпоредбата на чл. 195 ЗОП за субсидиарно прилагане на разпоредбите на част първа и втора за неуредените в глава двадесет и шеста въпроси, следва да се приеме, че комисията трябва да бъде назначена след изтичане на срока за подаване на оферти (чл. 51, ал. 1 ППЗОП) и да започне работата си след получаване на представените оферти (чл. 54, ал. 1 ППЗОП).

  На публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците, комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. Използваният израз „могат да присъстват представители на участниците“ следва да се тълкува в полза на участниците, а не на възложителя, което означава, че възложителят е задължен да осигури възможност на лицата да присъстват, а дали ще присъстват е въпрос на тяхна преценка.

  От разпоредбата на чл. 96, ал. 3 ППЗОП е видно, че на едно и също заседание се отварят както офертите, така и ценовите предложения на участниците.

  Следващите действия са свързани с разглеждането и оценяването на офертите в закрито заседание съобразно предварително обявените от възложителя условия и изисквания и критерий за възлагане.

  След приключване на тези действия комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

  Покана до определени лица

  Възлагането на обществена поръчка чрез покана до определени лица е уредено чл. 191 ЗОП. Този ред на възлагане също не представлява процедура по смисъла на закона.

  При възлагането по този ред възложителят не публикува обява, а изпраща покана. Използваният израз „определено лице/лица“ означава, че поканата може да бъде изпратена както до едно, така и до няколко лица.

  За да може възложителя да възложи по този начин обществената поръчка, трябва да бъде налице едно от седемте основания, посочени в чл. 191, ал. 1 ЗОП.

  Първият случай (т. 1) е този, при който след публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 ЗОП (при възлагане чрез събиране на оферти), включително след като възложителят е изпълнил задължението си да удължи срока съгласно чл. 188, ал. 2 ЗОП, не е получена нито една оферта. Възложителят може, без да променя първоначалните условия на поръчката, да премине към възлагане чрез покана до определени лица.

  Когато се възлага обществена поръчка чрез покана до определени лица на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 ЗОП, ал. 2 на същата разпоредба указва, че когато са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации.

  Втората хипотеза (т. 2) е свързана с невъзможността на възлагането на обществената поръчка на друго лице поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя. Наличието на основанията трябва да бъде обосновано от възложителя. Освен наличието на посочените условия, възложителят трябва да докаже по безспорен начин, че не съществува друг алтернативен способ за задоволяване на потребностите му, че възлагането на поръчката на друго лице би довело до получаване на резултат, който е различен от целения и не би го удовлетворил.

  Третото основание (т. 3) е случаят, в който е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазването на сроковете по чл. 188, ал. 1 (отнасящи се до събиране на оферти с обява). Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя. При преценката си дали попада в посочената хипотеза, възложителят трябва да се ръководи и от легалната дефиниция на понятието „изключителни обстоятелства“ в т. 17 от § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. При всички случаи тези изключителни обстоятелства трябва да са били непредвидими за възложителя.

  Посочени са три основания, които са идентични с основанията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление (чл. 79, ал. 1, т. 5, 6 и 7 ЗОП):

  (т. 4) стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност - наличието на всички предпоставки трябва да бъде налице, за да възникне основанието за откриване на тази процедура;

  (т. 5) необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането. Това основание намира приложение в случаите на поръчки с обект доставка, при които резултатът, преследван от възложителя, не може да бъде постигнат, без да се достави допълнително количество, което е необходимо за пълното окомплектоване или е необходима частична замяна на вече доставени, но негодни или ненужни активи. Основанието е неприложимо по отношение на активи, които могат да бъдат доставени от множество потенциални изпълнители. Например с него не може да се мотивира доставката на компютри с типични технически показатели, копирна техника и други подобни, ако те се предлагат в конкурентна среда. Основанието е приложимо, когато възложителят е обвързан от конкретни условия с определен изпълнител и доставката от други изпълнители ще повлияе негативно върху работата му. Например, ако ще изгуби правото на гаранционно обслужване при свързване на активи, доставени от различни доставчици. Основанието е приложимо и когато следва да се осигури технологична съвместимост между вече доставени активи с такива, които са необходими. В този случай следва да се аргументира невъзможността да има друг доставчик, който е способен да изпълни изискването1;

  (т. 6) предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Посоченото основание се отнася само до обществени поръчки с обект доставка на стоки. За да се приложи, е необходимо тези стоки да се търгуват на стоковата борса и да са включени в одобрен от Министерския съвет списък. В тези случаи съгласно чл. 191, ал. 3 ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната борса.

  Следващото основание за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица е посочено в чл. 191, ал. 1, т. 7 ЗОП - за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени.

  Както беше посочено по-горе, при поканата до определени лица възложителят може да не публикува обява, а да изпрати покана до определени лица.

  Съгласно разпоредбата на чл. 191, ал. 2 в случаите по ал. 1, т. 1, когато са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации. По аргумент за противното, когато се възлага чрез покана до определени лица на основания по чл. 191, ал. 1, т. 2-7 ЗОП, възложителят няма задължение да разгледа и оцени оферти от лица, различни от посочените в поканата.

  Правилата за представяне и разглеждане на офертите при възлагане чрез покана до определени лица, идентични с тези, приложими за събиране на оферти с обява.

  Прекратяване възлагането на обществената поръчка

  Прекратяването на възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или чрез покана до определени лица се извършва чрез публикуване на съобщение в профила на купувача, в което се посочват мотивите за прекратяването. Необходимо е и да бъде оттеглена информацията от портала за обществени поръчки.

  Сключване и изменение на договора

  Сключването и изменението на договора при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или чрез покана до определени лица, е уредено в чл. 194 ЗОП. Договорът се сключва в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя, а за поръчки, възложени по реда на чл. 191, ал. 1, т. 32 ЗОП - не по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на изпълнител.

  От разпоредбата на чл. 194, ал. 2 ЗОП е видно, че възложителят може да сключи договор и със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. Сключване на договор е възможно само с първия и втория класиран участник, но не и с класираните на трето и следващи места. От текста може да бъде направен и още един извод, а именно че възложителят, в рамките на сроковете, посочени в чл. 194, ал. 1 ЗОП, следва да определи срока за явяване на избрания за изпълнител участник, като го уведоми за това.

  Изрично е посочено правило за изменение на сключен договор в хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 6 ЗОП - когато се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката, стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство и след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 ЗОП.

  Съгласно чл. 230 ЗОП възложителите са длъжни да уведомяват АОП за всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7 ЗОП, като информацията се изготвя по образец и се изпраща в срок до 31 март всяка година, следваща отчетната.

  Обжалване

  Решенията, действията и бездействията на възложителите при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица не подлежат на обжалване по реда на чл. 196 и следващите от ЗОП. Въпреки че не са посочени изрично като изключение в текстовете на чл. 196 ЗОП, те не могат да бъдат отнесени нито към ал. 1, нито към ал. 5 на чл. 196 ЗОП. Посочените разпоредби уреждат обжалването на решения, действия и бездействия на възложителите в процедури за възлагане на обществени поръчки. Както беше изяснено, възлагането на поръчки по реда на част пета, глава двадесет и шеста от ЗОП е способ за възлагане на обществени поръчки, но двата способа не представляват процедури по смисъла на закона, поради това е неотносим редът за обжалване, приложим за посочените в чл. 18, ал. 1, т. 1-13 ЗОП процедури.

  Елена ДИМОВА, експерт по обществени поръчки
  Александър АЛЕКСАНДРОВ,експерт по обществени поръчки

  Б.Р. Цялостно знание по новата правна уредба на обществените поръчки, след приемането на новия ЗОП, можете да намерите в книгата на ИК „Труд и право“ „Обществени поръчки“ - 2016 г., с приложен коментар на закона и на правилника за прилагането му, процедурите за възлагане, практики и действия при прилагане на закона, нормативни актове. Изданието вече е на книжния пазар. Авторите проф. д.ю.н. Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров и Мариана Кацарова са признати експерти в областта на обществените поръчки. На вниманието на читателите предоставяме и другата ни нова книга: „Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ с автор Мария Казанджиева.
  _________
  1 Съгласно методическо указание на АОП по идентичен текст от отменения ЗОП.
  2 Необходимост от неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства.

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 11

  Рубрика: Търговци

  Забранената финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица
  авторски материал
  Автор / източник: Владимир Сотиров
  стр. 5


  Рубрика: Търговски сделки

  Особени залози - разсъждения върху някои практически проблеми, предмет на разрешаване от ВКС
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Иванов
  стр. 11

  Владение и контрол при финансовите обезпечения. Законодателства и съдебна практика на държави - членки на ЕС.Практически съвети при предоставяне на финансови обезпечения чрез договор за залог
  авторски материал
  Автор / източник: Иван Мангачев, д-р, Александър Тонев
  стр. 25


  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  Бележки по отговора на въпрос № 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Румен Неков
  стр. 41


  Рубрика: Несъстоятелност

  Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност
  авторски материал
  Автор / източник: Делян Маринов
  стр. 53


  Рубрика: Обществени поръчки

  Относно някои правни проблеми във връзка с оценяването и съпоставянето на оферти при възлагането на обществени поръчки
  авторски материал
  Автор / източник: Илонка Горанова
  стр. 68


  Рубрика:Конкуренция

  Действие на акта на органа по конкуренция и на решението на съда спрямо необжалвалия картелист
  авторски материал
  Автор / източник: Теодор Георгиев
  стр. 80


  Рубрика: Информация в плюс

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 12

  Рубрика: Търговци

  Специфични хипотези на недопустимост на иска по чл. 74 от Търговския закон
  авторски материал
  Автор / източник: Бистра Николова
  стр. 5

  Запазва ли се ипотеката при преобразуване на ипотекарния длъжник - дружество с ограничена отговорност?
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 17


  Рубрика: Търговски сделки

  Способи за прехвърляне на „владение“ или „контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение и момент, от който финансовото обезпечение се смята за предоставено
  авторски материал
  Автор / източник: Цветан Крумов
  стр. 25


  Рубрика: Облигационни отношения

  Отмяна на организирано туристическо пътуване от туроператора
  авторски материалл
  Автор / източник: Таня Йончева
  стр. 41

  Решение № 132 от 02.10. 2015 г., I т. о. на ВКС
  Отговорността на поръчителя по договор за банков кредит, обезпечен с поръчителство, се погасява, ако към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 2 ГПК е изтекъл шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 57


  Рубрика: Обществени поръчки

  Упълномощаване и заместване при обществените поръчки
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Кацарова
  стр. 61


  Рубрика: Информация в плюс

  Указател на публикациите в списание „Търговско и облигационно право“ през 2015 г.
  стр. 71

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 04

  Рубрика: Търговци

  Нередовните заявления за вписване в търговския регистър и възможностите за тяхното поправяне
  авторски материал
  Автор / източник: Нели Маданска
  стр. 5

  Прекратяване участието на длъжника в ООД от взискателя - характер и последици
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Хорозов
  стр. 13


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Преглед на съдебната практика относно банковата гаранция
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Иванов
  стр. 29

  Хипотези при изпълнение върху недвижими имоти, включени в търговско предприятие, заложено по реда на ЗОЗ
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Терзиева
  стр. 38

  Решение № 383 от 29.01.2016 г. по гражд. д. № 2225/2015 г. на ВКС, IV г. о.
  Ако и двете страни по един договор са неизправни и липсва готовност за изпълнение, всяка от тях може да развали договора.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 50

  Решение № 233 от 02.12.2015 г. по гражд. д. № 2036/2015 г. на ВКС, III г. о.
  При условията на чл. 90, ал. 1 изр. 2 ЗЗД ответникът може да направи възражение за право на задържане - искане за постановяване на диспозитив за едновременно изпълнение и от двете страни.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 55


  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  Пасивна процесуална легитимация при преобразуване на юридическо лице без ликвидация
  авторски материал
  Автор / източник: Делян Маринов
  стр. 59


  Рубрика: Обществени поръчки

  Новите положения в подзаконовата уредба на обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Полина Цокова
  стр. 59


  Рубрика:Конкуренция

  Постепенната дерегулация на телеком сектора и приложението на конкурентното право
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Сулев
  стр. 66


  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Спорни въпроси на относителната недействителност на договора по чл. 135 ЗЗД
  авторски материал
  Автор / източник: Иван Русчев, проф. д-р

   

  Рубрика: Информация в плюс

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 05

  Рубрика: Търговци

  Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон
  авторски материал
  Автор / източник: Маргарита Балабанова
  стр. 5

  Характер на иска на взискателя за прекратяване на ООД
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Хорозов
  стр. 16


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Допустимост на обезпечителната мярка запор на вземане по банкова гаранция
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Иванов
  стр. 26


  Рубрика: Облигационни отношения

  Нови моменти при предявяване на пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“
  авторски материал
  Автор / източник: Светослав Йорданов
  стр. 37

  Решение № 171 от 01.12.2015 г. по т. д. № 3028/2014 г. на ВКС, I т. о.
  Действията по поемане на менителнични задължения, извършени от представител без представителна власт, не обвързват мнимо представлявания. Потвърждаването по реда на чл. 301 от Търговския закон чрез непротивопоставяне на действия по сключване на каузалната сделка без представителна власт не може да се счита разпростряно и по отношение на обезпечаващото я менителнично задължение.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 43

  Решение № 161 от 03.02. 2016 г. по т. д. № 1934/2014 г. на ВКС, I т. о.
  Частичното плащане от длъжника по издадена от кредитора фактура самò по себе си не е равнозначно на признание на вземането.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 47


  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  Право на едностранна корекция от крайните снабдители на сметките на крайните клиенти за доставена електрическа енергия (при неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия)
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Машев
  стр. 51


  Рубрика: Несъстоятелност

  За приложимостта на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 от Търговския закон по отношение на договор за особен залог, обезпечаващ собствен дълг
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Димитров
  стр. 65


  Рубрика: Обществени поръчки

  Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица
  авторски материал
  Автор / източник: Елена Димова, Александър Александров
  стр. 74

  Проследяване действията на възложителя и участниците в процедура за обществена поръчка от независим наблюдател
  авторски материал
  Автор / източник: Полина Цокова
  стр. 86

  Рубрика: Информация в плюс

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 06

  Рубрика: Търговци

  Правни последици при публично предлагане на ценни книжа, извършено при проспект, който съдържа невярна, непълна или заблуждаваща информация
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Николов
  стр. 5

  Разграничение между хипотезата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон и иска по чл. 29 от Закона за търговския регистър
  авторски материал
  Автор / източник: Маргарита Балабанова
  стр. 18


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
  авторски материал
  Автор / източник: Михаил Нацкин
  стр. 24


  Рубрика: Търговски сделки

  Решение № 138 от 05.01.2016 г. по т. д. № 1727/2014 г. на ВКС, ІІ т. о.
  Застрахованият по застраховка „Живот“ или „Злополука“ кредитополучател, респективно неговите наследници притежават правен интерес и активна процесуалноправна легитимация да предявят косвен иск срещу застрахователя за заплащане на застрахователното обезщетение в полза на банката при наличие на процесуалните предпоставки на чл. 134 ЗЗД.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 31

  Решение № 133 от 14.01.2016 г. по т. д. № 1834/2014 г. на ВКС, ІІ т. о.
  Джирото на акции, за разлика от джирото при менителничните ефекти, има вторична обслужваща функция - винаги обслужва конкретна каузална сделка по прехвърлянето им, като придобиването на правата от джиратаря е на деривативно придобивно основание.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 36


  Рубрика: Облигационни отношения

  Обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения
  авторски материал
  Автор / източник: Невин Фети, д-р
  стр. 40


  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  Фактите, настъпили след предявяване на иска, при образувано заповедно производство
  авторски материал
  Автор / източник: Иван Георгиев
  стр. 50

  Определение № 184 от 20.04.2015 г. по ч. гражд. д. № 306/2015 г. на ВКС, І г. о.
  Когато представените доказателства не създават вероятност за основателността на иска, съдът следва да отхвърли искането с определение - чл. 239, ал. 3 ГПК, и да премине към разглеждане на делото по общия ред, като изготви доклад по делото съобразно чл. 146 ГПК и укаже на страните как се разпределя доказателствената тежест между тях и за кои обстоятелства не сочат доказателства. Съдът не може в неприсъственото решение да прави нова преценка за вероятната основателност на иска и да приеме, че той е неоснователен, защото така ще се наруши правото на защита на страната, поискала неприсъственото решение, като се постанови необжалваем съдебен акт, с който се формира сила на пресъдено нещо, при отсъствие на предпоставките на чл. 238-239 ГПК. Необжалваемостта на неприсъствено решение по искане на ищеца се основава на правилото, че в първото заседание, а не в самото решение, съдът преценява вероятната основателност на иска като гаранция, че искът ще бъде уважен, без да е необходимо ищецът да провежда пълно доказване по реда на чл. 154 ГПК.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 59


  Рубрика: Несъстоятелност

  Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство?
  авторски материал
  Автор / източник: Янка Тянкова, доц. д-р
  стр. 63


  Рубрика: Обществени поръчки

  Лично състояние на кандидатите и участниците съгласно новия Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
  авторски материал
  Автор / източник: Весела Андонова
  стр. 70


  Рубрика: Информация в плюс

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 07

  Рубрика: Търговци

  Основания за предявяване на иск за прогласяване на недействителност на новоучредено при преобразуване дружество
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Лекова
  стр. 5


  Рубрика: Търговски сделки

  Въпроси на предсрочната изискуемост на договора за паричен заем, възнаградителната и санкционната лихва
  авторски материал
  Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
  стр. 15

  За особеностите и съдържанието на търговската продажба с уговорка за изкупуване
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Хорозов
  стр. 23


  Рубрика: Облигационни отношения

  Възникване на гражданска правосубектност в полза на бюджетни организации
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 30

  Решение № 167 от 30.12.2015 г. по т. д. № 2005/2014 г. на ВКС, I т. о.
  С влязлото в сила съдебно решение по иск с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.), с което е установен фактическият състав на чл. 45 ЗЗД, се преклудира спорът за допринасяне на вредоносния резултат по смисъла на чл. 51, ал. 2 ЗЗД. В последващо производство по чл. 51, ал. 1, предл. 1 ЗЗД между същите страни или правоприемниците им за вреди от ексцес, възражение по чл. 51, ал. 2 ЗЗД е допустимо само по отношение на ексцеса.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 38


  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  За компетентността на гражданските съдилища да се произнасят по въпроси, възложени на особените юрисдикции
  авторски материал
  Автор / източник: Иван Георгиев
  стр. 40


  Рубрика: Несъстоятелност

  Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност
  авторски материал
  Автор / източник: Бистра Николова
  стр. 53


  Рубрика: Обществени поръчки

  Работа на комисията при провеждане на процедури по новия Закон за обществените поръчки
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Кацарова
  стр. 66

  Рубрика: Информация в плюс

  Приложение
  Потребителският кредит - Неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Машев

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 08

  Рубрика: Търговци

  Недействителност на новоучреденото при преобразуване дружество - съдебно производство
   авторски материал
  Автор / източник: Мария Лекова
  стр. 5

  Допустимо ли е предмет на предварителен договор по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите да бъдат поименни налични акции?
   авторски материал
  Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
  стр. 15

  Повторното използване на информация от обществения сектор за търговски и нетърговски цели - начин на употреба
   авторски материал
  Автор / източник: Невин Фети, д-р
  стр. 20


  Рубрика: Търговски сделки

  Безсилието на кредитополучателите трябва ли да разрушава основни правни институти?
   авторски материал
  Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
  стр. 29


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Прехвърлимост на вземанията и действителност на залога
   авторски материал
  Автор / източник: Мариана Терзиева
  стр. 35


  Рубрика: Облигационни отношения

  Решение № 23 от 07.07.2016 г. по т. д. № 3686/2014 г. на ВКС, I т. о.
  Първоинстанционният и въззивният съд следят служебно за наличие на неравноправни клаузи в потребителски договор. Възражението на потребителя за неравноправния характер на договорна клауза не се преклудира с изтичане на срока за отговор на исковата молба по чл. 131 или чл. 367 ГПК и може да бъде наведено за първи път и във въззивното производство, като ограниченията на чл. 266 ГПК не се прилагат.  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 47


  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  Към въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки
   авторски материал
  Автор / източник: Румен Неков
  стр. 52


  Рубрика: Несъстоятелност

  Процесуални гаранции за упражняване на правата на новоконституирани страни в производството по чл. 637, ал. 3 от Търговския закон
   авторски материал
  Автор / източник: Диана Митева
  стр. 57


  Рубрика: Обществени поръчки

  Новите процедури в Закона за обществените поръчки
   авторски материал
  Автор / източник: Полина Цокова
  стр. 69


  Рубрика: Конкуренция

  Телевизията и правилата на конкуренцията
   авторски материал
  Автор / източник: Петър Градинаров
  стр. 81

  Рубрика: Информация в плюс

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 03

  Рубрика: Търговци

  Права на притежателите на дялове в договорен фонд
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Александров
  стр. 5


  Рубрика: Търговски сделки

  Коментар на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС
  авторски материал
  Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
  стр. 16

  Решение № 51 от 04.04.2016 г. по т. д. № 504/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о.
  Уговорката в договор за кредит, предвиждаща едностранната възможност за промяна от страна на банката на размерите на договорените лихви и такси за управление въз основа на непредвидено в самия договор основание, а за сделките по чл. 143, ал. 3, т. 1 от Закона за защита на потребителите и когато такова договорено изменение не е свързано с обективни обстоятелства - колебания или изменения на борсовия курс или индекс, или с размера на лихвения процент на финансовия пазар, които са извън контрола на доставчика на услугата, е неравноправна по смисъла на общата дефиниция в чл. 143 ЗЗП.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 23


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Европейска заповед за запор на банкови сметки по Регламент (ЕС) № 655/2014 и най-новите изменения на ГПК
  авторски материал
  Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
  стр. 27


  Рубрика: Облигационни отношения

  Актуални проблеми на обезщетението за неимуществени вреди в светлината на съдебната практика
  авторски материал
  Автор / източник: Светослав Желев
  стр. 39

  Решение № 30 от 29.02.2016 г. по т. д. № 149/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о.
  Съдът тълкува договора, изхождайки не от буквалния смисъл на текста, а от смисъла, следващ от общия разум на изявлението, като отчита мястото на отделната уговорка, с оглед систематичното й място в договора и общия му смисъл.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 53


  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  Ефектът от съдебното решение по чл. 135 ЗЗД спрямо висящото принудителното изпълнение върху недвижим имот
  авторски материал
  Автор / източник: Димитър Иванов
  стр. 56


  Рубрика: Несъстоятелност

  За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
  авторски материал
  Автор / източник: Нели Маданска, Румен Неков
  стр. 66


  Рубрика: Обществени поръчки

  Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
  авторски материал
  Автор / източник: Елена Димова, Александър Александров
  стр. 73


  Рубрика: Конкуренция

  Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 79

  Рубрика: Информация в плюс

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 04

  Рубрика: Търговци

  Особености при прекратяване и възникване на членство при дружествени вливания и сливания
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Лекова
  стр. 5

  Права на притежателите на дялове върху имуществото на Договорен фонд, включително при ликвидация. Правото на доход
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Александров
  стр. 17


  Рубрика: Търговски сделки

  Заместване на комисионера
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Хорозов
  стр. 22


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Изпълнение на европейска заповед за запор на банкови сметки в България
  авторски материал
  Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
  стр. 29

  Новости при обезпечаване на бъдещи вземания с особен залог и финансово обезпечение
  авторски материал
  Автор / източник: Цветан Крумов
  стр. 35


  Рубрика: Облигационни отношения

  Решение № 45 от 31.03.2016 г. по т. д. № 1029/2015 г., II т. о., ТК на ВКС
  В производството по иска по чл. 534, ал. 1 ТЗ, за разлика от исковете за неоснователно обогатяване по чл. 55-59 ЗЗД, не подлежи на изследване степента на обедняване и обогатяване и съотношението между тях; имало ли е размяна на имуществени блага от единия патримониум в другия, като вредата се изразява в това, че имуществото на приносителя не може да се увеличи с паричната сума по ефекта, а обогатяването на издателя - че не е изплатил сумата за погасяване на задължението поради пропуск да бъдат извършени необходимите действия за запазване на преките менителнични права от ползващото се лице.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 42


  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  Относно сезирането на държавен съд със заявление за издаване на заповед за изпълнение в хипотезата, в която вземането произтича от документ, съдържащ арбитражна клауза
  авторски материал
  Автор / източник: Христина Георгиева
  стр. 46


  Рубрика: Несъстоятелност

  За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
  авторски материал
  Автор / източник: Нели Маданска, Румен Неков
  стр. 54

  Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Радослав Маринков
  стр. 62


  Рубрика: Обществени поръчки

  Въпроси и отговори по обществени поръчки
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Кацарова
  стр. 75

  Рубрика: Информация в плюс

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 05

  Рубрика: Търговци

  Относно формата на решението за учредяване на ООД
  авторски материал
  Автор / източник: Нели Маданска
  стр. 5

  Правна същност на договорния фонд
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Александров
  стр. 12


  Рубрика: Търговски сделки

  Неизпълнението на договорно задължение като основание за отказ на застрахователя за заплащане на обезщетение
  авторски материал
  Автор / източник: Светослав Йорданов
  стр. 26

  Решение № 115 от 11.01. 2016 г. по т. д. № 2427/2014 г., II т. о., ТК на ВКС
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 35


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Проблеми при допускане на обезпечителната мярка „запори върху банкови сметки“
  авторски материал
  Автор / източник: Цветелина Георгиева, Енчо Симеонов
  стр. 38


  Рубрика: Облигационни отношения

  Решение № 34 от 27.04. 2016 г. по т. д. № 516/2015 г., I т. о., ТК на ВКС
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 45

  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  Определяне на размера на иска от съда по чл. 162 ГПК
  авторски материал
  Автор / източник: Деян Драгиев
  стр. 49

  Рубрика: Несъстоятелност

  Обратно действие на закона при новоуредени фактически състави
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н., Валентина Попова, проф. д-р
  стр. 58


  Рубрика: Стабилизация на търговеца

  Действие на откритото производство по стабилизация и на утвърдения план за стабилизация спрямо изпълнението на вземанията (доброволно или по реда на ГПК, ДОПК или ЗОЗ)
  авторски материал
  Автор / източник: Костадинка Недкова
  стр. 68


  Рубрика: Обществени поръчки

  Новите стандартизирани проекти и специализирани клаузи към договори за обществени поръчки
  авторски материал
  Автор / източник: Полина Цокова
  стр. 78

  Рубрика: Информация в плюс

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 06

  Рубрика: Търговци

  За нищожността на „липсващите решения“ на общите събрания
  авторски материал
  Автор / източник: Стефан Тихолов
  стр. 5


  Рубрика: Търговски сделки

  Решение № 180 от 23.11. 2016 г. по т. д. № 2400/2015 г. на ВКС, I т. о., ТК
  При изпращане на длъжника на уведомително писмо от банката, с което кредитът се обявява за предсрочно изискуем по смисъла на чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции, връчването би могло да бъде удостоверено от пощенския оператор съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги, препращаща към Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети, приети с Решение № 581 от 27.10.10 г. от Комисията за регулиране на съобщенията. Преценката за редовността на връчването, при липса на уговорка в договора за кредит относно връчването на съобщения, се извършва според уредените в Общите правила начини на доставяне и на удостоверяване на получаването на пощенските пратки.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 20


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Относно поредността на налагане на запори по банковите сметки на ответника в обезпечителното производство
  авторски материал
  Автор / източник: Светослав Пандилов
  стр. 24


  Рубрика: Облигационни отношения

  Възражения срещу съществуването на вземането в производството по чл. 135 ЗЗД в съдебната практика
  авторски материал
  Автор / източник: Венцислав Петров, д-р
  стр. 32


  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  За силата на пресъдено нещо на решението по частичен иск
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 40


  Рубрика: Несъстоятелност

  Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите
  авторски материал
  Автор / източник: Бистра Николова
  стр. 49


  Рубрика: Стабилизация на търговеца

  Производство по стабилизация на търговец - общи положения
  авторски материал
  Автор / източник: Григор Григоров, д-р
  стр. 62


  Рубрика: Обществени поръчки

  За контрола, упражняван от Държавна агенция „Електронно управление“ в областта на обществените поръчки
  авторски материал
  Автор / източник: Анелия Цветанова-Минчева
  стр. 73

  Рубрика: Информация в плюс

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 07

  Рубрика: Търговци

  Възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на акционерното дружество
  авторски материал
  Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
  стр. 5

  Инструменти за контрол на Надзорния съвет
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Минев
  стр. 17

  Рубрика: Търговски сделки

  Цесия на менителницата
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Хорозов
  стр. 32

  Решение № 237 от 20.01.2017 г. по т. д. № 2927/2015 г. на ВКС, I т. о., ТК
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 43


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Защита на заложния кредитор при разпоредителни сделки на залогодателя по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за особените залози
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р
  стр. 47

  Рубрика: Облигационни отношения

  Особености на иска за неоснователно обогатяване по чл. 534, ал. 1 от Търговския закон въз основа на запис на заповед
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Лекова
  стр. 54

  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  Решение № 236 от 18.01.2017 г. по т. д. № 2309/2015 г. на ВКС, I т. о., ТК
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 65

  Рубрика: Стабилизация на търговеца

  Откриване на производство по стабилизация на търговец
  авторски материал
  Автор / източник: Григор Григоров, д-р
  стр. 68

  Рубрика: Обществени поръчки

  Съдържание, попълване и доказване на обстоятелствата, посочени в Единния европейски документ за обществени поръчки
  авторски материал
  Автор / източник: Полина Цокова
  стр. 81

  Рубрика: Информация в плюс

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 12

  Рубрика: Търговци

  Прекратяване на членствено правоотношение в сдружение с нестопанска цел поради отпадане вследствие невнасяне на дължим годишен членски внос
  авторски материал
  Автор / източник: Михаела Тодорова
  стр. 5


  Рубрика: Търговски сделки

  Преклузии при перемпция и общата погасителна давност относно задължения по договор, обезпечени със запис на заповед
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 13


  Рубрика: Облигационни отношения

  Привилегиите в полза на държавата по чл. 136, ал. 1, т. 2 и 6 от Закона за задълженията и договорите
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 26

  Решение № 136 от 03.08.2017 г. по т.д. № 901/2016 г. на ВКС, I г. о.
  Когато въз основа на пълномощно се изтегли сума от банковата сметка на упълномощителя, последиците от това правно действие се считат възникнали направо за него, но за пълномощника, доколкото друго не се установява относно вътрешните им отношения, възниква с получаването на сумата задължение да отчете (предаде) на упълномощителя полученото от негово име и за негова сметка.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 36


  Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

  Спиране на охранително производство
  авторски материал
  Автор / източник: Деян Драгиев
  стр. 40


  Рубрика: Несъстоятелност

  Приложимост на чл. 620, ал. 5 от Търговския закон в охранителното производство
  авторски материал
  Автор / източник: Елена Кръшкова
  стр. 51


  Рубрика: Обществени поръчки

  Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки
  авторски материал
  Автор / източник: Елена Димова
  стр. 58


  Рубрика: Конкуренция

  Имуществена отговорност за забранени споразумения, решения и съгласувани практики според Директива 2014/104 на Европейския парламент и на Съвета от 26.11.2014 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
  стр. 66


  Рубрика: Информация в плюс
  стр. 74

  Указател на публикациите в дайджест "Търговско и облигационно право" през 2017 година
  стр. 75

 • Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 04

  Рубрика: Търговци

  Нов Закон за платежните услуги и платежните системи
  авторски материал
  Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
  стр. 5

  Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 1
  авторски материал
  Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
  стр. 15


  Рубрика: Търговски сделки

  Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
  стр. 28

  Решение № 194 от 01.02. 2018 г. по т. д. № 84/2017 г. на ВКС, II т. о., ТК
  Имайки предвид безспорните последици от непредявените в сроковете по чл. 685, ал. 1 и по чл. 688, ал. 1 ТЗ вземания, а именно - погасяване на процесуалното право за реализиране и удовлетворяване на такива непредявени вземания, а не погасяване на самото вземане, не би могло да се приеме, че предявяването и приемането само на обезпеченото вземане по каузалното правоотношение в производството по несъстоятелност на длъжника - издател на записа на заповед, съставлява недобросъвестност или злоупотреба с право от страна на кредитора, който е и поемател по ефекта. Такава недобросъвестност на приносителя би била налице само в хипотеза на погасено (в производството по несъстоятелност на издателя на записа на заповед) задължение на кредитополучателя по каузалното правоотношение, създаващо реална възможност за двойно плащане на приносителя на ефекта, който впоследствие е предявил правата си по него и срещу солидарно задължените лица - авалисти.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 36


  Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

  Може ли физическо лице да бъде страна по договор за финансово обезпечение?
  авторски материал
  Автор / източник: Крум Тодоров
  стр. 41


  Рубрика: Несъстоятелност

  Несъстоятелност на физически лица
  авторски материал
  Автор / източник: Николай Островски
  стр. 51


  Рубрика: Обществени поръчки

  Нови моменти в законодателството по обществени поръчки и методическата дейност на АОП през февруари и март 2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Полина Цокова
  стр. 64


  Рубрика: Легалните дефиниции

  Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“
  авторски материал
  Автор / източник: Невин Фети, д-р
  стр. 80


  Рубрика: Информация в плюс

 • Закон и практика - Пролет 2017

  12 - 16 юни 2017 г.
  Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Лагуна Маре” и „Сенди Бийч”
  Лектори: Мариана Кацарова, Диана Митева, Красимир Машев
  Цена: 300.00 лв.

 • Закон и практика – Пролет 2018

  18 – 21 юни 2018 г.
  Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
  Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Кацарова
  Цена: 690.00 лв.

 • Новата правна уредба на обществените поръчки

  9 - 11 март 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Елена Димова, Александър Александров, Антоанета Първанова, Цветан Стоевски, Мария Казанджиева
  Цена: 300.00 лв.

 • Обществените поръчки и противодействието на корупцията. Нови моменти в законодателството

  На 20.12.2017 г. парламентът прие на второ четене новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Със закона се създава единен антикорупционен орган - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество1, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности. Ръководството на комисията ще бъде избирано от Народното събрание. Тя няма да разглежда анонимни сигнали. Предвижда се членовете на комисията да преминават проверка за почтеност, която ще има за цел да установи, че проверяваното лице изпълнява правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото2. В резултат на ново обсъждане текстът на първоначално приетия от Народното събрание закон3 е прегласуван на 12.01.2018 г.4 Новият закон отменя три досега действащи закона: Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Обнародван е в „Държавен вестник“, бр. 7 от 19.01.2018 г.,
  и влиза в сила три дни след обнародването му.

  Какво е новото в сферата на обществените поръчки, което произтича от приемането на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество?

  • На първо място, в обхвата на термина „лица, заемащи висши публични длъжности“, попадат лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите5.

  Това е изцяло нова категория лица, която е „добавена“ в сравнение със списъка от лица по вече отменената предходна регламентация. Причината за възприемането на разбирането, че тези лица трябва да се третират като „лица, заемащи висши публични длъжности“, е изведена като следствие от предоставените им правомощия да разходват публични средства6.

  Цитираната формулировка е записана в чл. 6, т. 4 от новия закон. Какви са специфичните задължения на описаната категория лица? Една от целите на нормативния акт е създаването на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите (чл. 2, т. 1 от закона). Що се отнася до понятието „противодействието на корупцията“, специфичното е, че не е въведена ясна дефиниция. Набелязани са обаче дейностите, чрез които това противодействие се осъществява. Една от мерките за противодействие на корупцията е деклариране на имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности, и свързаните с тях лица. Такова задължение ще имат занапред и лицата по чл. 6, т. 44 от новоприетия закон, тъй като на тях именно са делегирани правомощия7 по ЗОП от дадения публичен възложител8.

  В ЗОП делегирането на правомощия е уредено в чл. 7. Определянето на длъжностно лице, което да организира и/или възлага обществената поръчка, е регламентирано в чл. 7, ал. 1 от същия закон. Съответната заповед трябва да е издадена на посоченото правно основание от ЗОП, за да е налице надлежно упълномощаване; в противен случай ще е налице недействителност на всички последващи действия и актове в дадената процедура. Както е известно от практиката, няма правна пречка упълномощаването по чл. 7, ал. 1 ЗОП да се отнася само до отделни решения по ЗОП, които да бъдат издадени от упълномощеното лице, а същевременно други решения да бъдат издадени от възложителя9.

  Задължението за деклариране на определени обстоятелства (по чл. 35, ал. 1 ЗПКОНПИ) обхваща подаването пред органа по назначаването на декларация за несъвместимост, а пред Комисията, предвидена в новия закон, и декларация за имущество и интереси. При необходимост се подготвят и подписват и съответните декларации за промяна в декларирани обстоятелства. По отношение на лицата, заемащи висши публични длъжности, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се явява орган за противодействие на корупцията. Тя би следвало да се намеси при данни за прояви на корупция на лицата, заемащи висши публични длъжности, а също и да проверява декларациите за имущество и интереси на тези лица. В нейните правомощия попада установяването на конфликт на интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности. Също така тази комисия е компетентният орган, който има право да проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, респективно да сезира органа по избора или назначаването за предприемане на съответни действия.

  • Лицата, за които с новия закон за първи път възниква задължение за деклариране, подават встъпителни декларации в едномесечен срок от утвърждаването на образците на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 (§ 4, т. 1 ЗПКОНПИ). Видно от § 67, т. 8, тези образци се очаква да бъдат утвърдени в тримесечен срок от конституирането на Комисията.

  Може да се очаква, че в повечето случаи на практика новото задължение ще важи за упълномощените от възложителя лица, но няма да настъпи значима промяна в положението на публичните възложители, които на основание заеманата от тях длъжност и до момента са били обект на контрол по отменения правен ред. Припомняме, че понятието „публични възложители“ е регламентирано в чл. 5, ал. 2 ЗОП10. От сравнението му с обхвата на понятието „лица, заемащи висши публични длъжности“ по чл. 44 (извън цитираната по-горе т. 6), се вижда, че по-голяма част от публичните възложители са включени във въведената със ЗПКОНПИ категория, но без да се открояват отделни техни функции, в частност такива по ЗОП. Така например в чл. 44 е предвидено качеството „лице, заемащо висша публична длъжност“ по отношение на президента, министър-председателя и министрите, председателя на Конституционния съд, управителя на Българската народна банка и др. Всъщност публичните възложители и до момента са били задължени да подават декларации с определено съдържание, но по силата на вече отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси11. Второ, по силата на една от Преходните разпоредби на закона е редактиран и основният текст на Закона за обществените поръчки, с цел съответствието му с новата терминология в областта на борбата с корупцията.

  След влизането в сила на новия закон навсякъде в текста на ЗОП изразът „чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ следва да се чете: „чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. Става дума за съдържанието, което се влага в термина „облага“. Най-общо казано, за облага ще се счита „всеки доход в пари или в имущество“. В тази категория попадат например събития като: придобиване на дялове или акции; предоставяне, прехвърляне или отказ от права; получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните; получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие. В настоящата редакция на ЗОП понятието „облага“ се среща в две разпоредби: чл. 64, ал. 2 и § 2, т. 21 ЗОП. Разпоредбата на чл. 64, ал. 2 е диспозитивна. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Легалната дефиниция за конфликт на интереси в ЗОП също е засегната от законодателната промяна. De lege lata дефиницията е следната: Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка“.Тук е мястото да се отбележи, че съгласно чл. 103, ал. 2 ЗОП по отношение на членовете на комисията - помощен орган на възложителя, не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.

  Декларацията по чл. 103, ал. 2 се представя на възложителя от всеки от членовете на комисията (чл. 51, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗОП). Подаването й невинаги е еднократен акт. Декларацията се подписва от назначените в комисията лица както непосредствено след назначаването им и по-точно - след получаване на списъка на кандидатите или участниците, но и през цялото време до разформироването поради изчерпването на дейността на този орган, т. е. на всеки етап от процедурата при настъпила промяна в декларираните данни. В същия раздел VII от Правилника за прилагане на ЗОП със заглавие „Комисия за извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог“, се въвежда и друго изискване, чието непосредствено предназначение е превенция на корупционни рискове. То е свързано с осигуряването на обективност и безпристрастност в работата на членовете на комисията на възложителя за провеждане на процедура за обществена поръчка. Затова всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че е възникнал конфликт на интереси (чл. 51, ал. 9, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП).

  В контекста на казаното следва да разграничим последиците от подаването на декларации спрямо лицата от комисията, от една страна, и от друга - последиците за възложителя. В чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП не е въведено изискването в доклада на комисията да се посочи фактът на попълване на необходимите декларации, предхождащи разглеждането и оценката на офертите от определения от възложителя състав. Отговорността за спазване текстовете на декларациите по чл. 103, ал. 2 ЗОП е лична. Но доколкото декларациите се представят на възложителя, а не на участниците, то смисълът на нормата е в това, че възложителят трябва да извърши замяната на този от членовете, за когото са налице съответните обстоятелства по смисъла на ЗОП. Предложението за замяна се прави от председателя на оценителната комисия (чл. 51, ал. 4, т. 4 от Правилника за прилагането на ЗОП).

  • Какви са последиците от получаването на материална облага?

  Принципното положение е, че когато бъде установено, че в резултат на конфликт на интереси лице, заемащо висша публична длъжност, или свързано с него лице е получило материална облага, нейната равностойност се отнема в полза на държавата(чл. 81, ал. 2 ЗПКОНПИ)12.

  Информация в аванс или по какъв начин задълженията по ЗПКОНПИ не важат за договори за доставки, услуги или строителство? Разширяването на обхвата на лицата, чието имущество и зависимости са обхванати от контрола за превенцията на корупцията, е само една от тенденциите, които се наблюдават в развитието на българското законодателство. Паралелно с тази тенденция се наблюдава разширяването на обхвата на изключението от приложното поле на ЗОП, формулирани въз основа на предмета на бъдещия договор. Не подлежи на проверка безпристрастността на упълномощените от възложителя лица, сключили договорите или определени да проведат избора на изпълнител, ако като предварително условие за възмездното възлагане на дадената дейност не се изисква провеждането на процедура по ЗОП13 или когато дейността изобщо остава извън приложното му поле. Такива са примерите в следващите редове.

  • На 19.01.2018 г. в Народното събрание бе внесен Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки, гласуван на първо четене на 31.01.2018 г.14. Предвидено е допълването на законовия текст по отношение на още едно изключение от приложното му поле, като в чл. 13, ал. 1 се създава нова т. 20. Приетото на първо четене допълнение ще позволява закупуване от лечебни заведения за болнична помощ на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина15. При позоваване на изключението от съответния възложител, ЗОП няма да се прилага. След влизането в сила на законопроекта изключенията ще са обхванати от 21 законови хипотези (т. 1-20, включително и т. 8а).

  В изминалите почти две години, считано от 15.04.2016 г. насам, възлагането на още три типа дейности е изключено от приложното поле на закона чрез промени в чл. 13 ЗОП - „Общи изключения“. Предвид съдържанието на чл. 13, първоначално бе предвидено законът да не се прилага при обществени поръчки, услуги, трудови правоотношения, други поръчки и дейности, групирани в 17 точки. Към началото на януари 2018 г. изключенията от приложното поле на ЗОП вече обхващат 20 точки, три от които са нови спрямо текста на закона, в сила от 15.04.2016 г.

  • Допълнение е направено в чл. 13, ал. 1, т. 18 ЗОП: „договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1-13 и ал. 4, т. 1, свързани с изграждане на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница“.

  Със създаването на нова т. 18 от разпоредбата относно общите изключения от ЗОП се изключват от обхвата на общия ред за възлагане на обществени поръчки дейностите по изграждане на защитно съоръжение по границата на Република България. Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20.04.2016 г., тоест непосредствено след влизането в сила на 15 април с. г. на основната част на обявения за „рамков“ нов закон в областта на обществените поръчки. Така първият Закон за допълнение на ЗОП от 2016 г.
  (обн. ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г.) става факт съвсем скоро след като новият закон се е превърнал в част от действащото право у нас. Необходимостта от въвеждането на ново изключение от приложното поле на закона в такъв кратък срок от последната цялостна реформа в тази област се аргументира с пропуск при подготовката и реализирането й. Както заявяват вносителите на законопроекта, аналогично на ЗОП от 2004 г., и в новия закон е необходимо да бъде включена норма относно дейностите по изграждането на защитното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница - задача, чието изпълнение е в пряка връзка с националната сигурност и с ангажимента на Република България по охрана на външните граници на Европейския съюз. Спешното довършване на защитното съоръжение се изтъква като основен мотив за изработването на документа, а предприемането на тази законодателна стъпка се разглежда като „единствена възможност за своевременното изграждане на съоръжението“16. Обхватът на прилаганите изключения от някои възложители се разширява и през 2017 г. посредством Преходните и заключителни разпоредби към Закона за концесиите (ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 03.01.2018 г.).

  • Нова е редакцията на чл. 13, ал. 1, т. 8а ЗОП: „услуги, предоставяни на Българската народна банка, свързани със:

  a) обмен на финансови съобщения, комуникация и поддръжка на системи за обмен на финансови съобщения, както и свързани с тях лицензии и услуги;

  б) осигуряване на непрекъснат достъп в реално време до финансова и икономическа информация, включително средства за извличане и анализ на цени на активи и други икономически и финансови данни, както и на платформи за търговия и регистриране на финансови и други активи на международните пазари;

  в) производство на български разменни и възпоменателни монети“.

  • Допълнение се явява текстът на чл. 13, ал. 1, т. 19 ЗОП: „за договори за осъществяване на охрана на обекти и за договори за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от служители на Министерството на вътрешните работи, сключвани на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи“.

  Изложеното дотук показва ясно тенденцията за определени категории публични възложители да се създават улеснения относително бързо и безпрепятствено (без възможност за публично огласяване на условията и подаване на конкурентни оферти, съответно за обжалване на избора за изпълнител) да сключват договорите, чрез които изпълняват възложените им по закон функции. В тази трактовка, провокирала търсенето на повече възможности за свободен избор на изпълнител, процедурите по закона се разглеждат като неефективни, дори и в случаите, когато те биха могли да се осъществят законосъобразно и при наличието на една подадена и допусната до участие оферта. Подобна тенденция буди тревога, особено когато от мотивите на законопроектите не може да се съди за мнението на инициаторите на законодателните промени какви са възможните негативни последици, които могат да се породят поради избягването на правилата за процедури по ЗОП, а и изобщо на принципите за независимост и безпристрастност в отношенията на публичните възложители с търговските им партньори.

  Полина ЦОКОВА, юрист
  ________
  1Наричана за краткост на други места в текста „Комисията“.
  2 http://www.parliament.bg/bg/news/ID/4099 (21.01.2018 г.)
  3 Законът е върнат за ново обсъждане с Указ № 274 от 29.12.2017 г. на президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  4 http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/52/ID/6016 (21.01.2018 г.)
  5 Формулировката относно делегираните правомощия съответства терминологично на чл. 8, ал. 2 ЗОП (отм. предишна ал. 1, изм. ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.).
  6 Вж. по-подробно Резюме от цялостната предварителна оценка на въздействието. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2847 (31.01.2018 г.)
  7 Делегирането на властнически правомощия, за разлика от упълномощаването, е публичноправен институт. Действията са от името на органа със съответните делегирани правомощия. - Вж. Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004 г. на Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд.
  8 Тук трябва да подчертаем, че възложителят не е длъжен да определя други лица, които да подписват основните документите при откриването и провеждането на обществената поръчка, за които е необходимо изрично делегиране на правомощия. Но в практиката, особено в някои видове администрация, използването на тази възможност е разпространено явление.
  9 В практиката са познати случаи на заместване на възложителя по силата на изрична писмена заповед, когато титулярят е в обективна невъзможност да изпълнява правомощията си. При условие че със заповедта за упълномощаване изрично не са предоставени правомощия на упълномощеното лице да подписва актове по обществените поръчки, индивидуалният административен акт за определянето изпълнител на обществена поръчка, подписан за възложител от друго длъжностно лице, се явява издаден при липса на компетентност и като такъв е нищожен. В този смисъл е Решение № 4122 от 22.03.2012 на ВАС - Четвърто отделение.
  10 Публични възложители са, както следва: президентът и председателят на Народното събрание; министър-председателят, министрите, омбудсманът; управителят на Българската народна банка; председателят на Конституционния съд, определена категория административни ръководители в системата на съдебната власт; областните управители; кметовете, както и някои от кметските наместници; председателите на държавните агенции и държавните комисии; изпълнителните директори на изпълнителните агенции; ръководителите на други държавни институции; представляващите публичноправните организации; ръководителите на български представителства в чужбина; представляващите някои от лечебните заведения; ръководителите на централни органи за покупки.
  11 Сравни чл. 3 във връзка с чл. 12 от отменения закон.
  12 Изключение правят случаите, когато облагата подлежи на отнемане на друго основание.
  13 Събиране на оферти с обява или пряко договаряне.
  14http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77950) (31.01.2018 г.)
  15 Става дума за лекарствени продукти, които са разрешени за употреба, но не се разпространяват на българския пазар.
  16 http://www.parliament.bg/bills/43/654-01-55.pdf (14.01.2018).

Книги