Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + достъп до сайт

Тринадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт

Луксозно издание с твърди корици
Научно-приложен коментар
Анализ на законодателството и съдебната практика

Професионален коментар и разяснения
Таблица за съответствие между Европейската и Националната класификации
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011)

Двадесет и осмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + достъп до сайт

Важни насоки за тяхното осигуряване

Цялостно, задълбочено и изчерпателно знание по материята на ДДС.

Луксозно издание с твърди корици

Уникална книга – за всеки практикуващ юрист

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Брой No 3 на месечните ни списания – печатни и електронни, са вече при своите абонати.

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

7 - 10 юни 2022 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Екатерина Асенова, Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

21 - 24 юни 2022 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори: Проф. д-р Надя Костова, Димитър Войнов, Валентина Василева
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

21 - 24 юни 2022 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Диана Митева
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

Нека да мислим зелено!

Рубрика: Трудови отношения

Преглед на практиката на европейския и на българския съд относно времето на дежурство
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Работата в лечебни заведения, свързана с обслужване на болни, почистване на помещения и изпиране на бельо, е забранена за лица, ненавършили 18 години
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 12

Липсата на отговор от страна на Инспекцията по труда не ограничава възможността на работниците и служителите за оспорване на уволнение
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 13


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори
авторски материал
Автор / източник: Данаил Димитров, Искрена Йорданова, Иваел Лозев
стр. 16


Рубрика: Условия на труд

Правила за безопасна товаро-разтоварна дейност
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 25

Инструкция за безопасна работа на електротехник
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 34


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Нови схеми на ЕС в подкрепа на бизнеса и гражданите
стр. 37

Над 1500 свободни работни места на трудовите борси през май
Автор / източник: АЗ
стр. 39

На всяко длъжностно наименование съответства само един код от НКПД-2011
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 41

Работилите в страна - членка на ЕС имат право на регистрация на трудовата борса в България
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 42

Ако не сте получавали обезщетение за безработица през целия период, определен от бюрото по труда, имате право да ползвате остатъка след изтичането на трудовия Ви договор, с който е прекъснато ползването на обезщетението
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43

Студентите, които искат да работят през свободното си време, нямат право на обезщетение за безработица
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 44

Безработните над 50-годишна възраст могат да се включат в НП ”Помощ за пенсиониране”
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 45

Студентите могат да получават обезщетение за безработица, само ако имат внесени или дължими вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 и регистрация като безработни в Агенцията по заетостта
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 46

В Националната класификация на професиите от 1996 г. няма Изчерпателен списък на длъжностните наименования
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 47

Кой е кодът за длъжността “Главен счетоводител” според действащата НКПД-2011?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 47

Как мога да си намеря подходяща работа?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Постановление № 136 от 8 юни 2016 година за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
нормативен акт
Автор / източник: МС
стр. 49

Процедура за признаване на професионалните болести
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 50

Промяната на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” или фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” може да бъде извършена преди отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал
Автор / източник: Гергана Янкова
стр. 58

Лицата, осигурявали се в България и Бразилия ще ползват осигурителни права след влизане в сила на Спогодбата за социална сигурност между двете страни
авторски материал
Автор / източник: Ева Стефанова-Тошева
стр. 59


Рубрика: Европейски социални практики

“Brexit” в контекста на социалната политика на Европейския съюз*
авторски материал
Автор / източник: Мария Герганова, Георги Филипов
стр. 62

Европейският индекс за социалния прогрес: Къде сме ние
административна практика
Автор / източник: Европейска комисия
стр. 68

Вашите права в Европа. Европейските формуляри за социалноосигурителни права
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 69


Рубрика: България в международния трудов ред

Mеждународна министерска конференция “Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа”
авторски материал
Автор / източник: Емилия Войнова
стр. 72

Съвместна декларация на министрите на труда и социалните политики на страните-участнички в ПСЮИЕ, приета по време на международната конференция на тема “Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички
в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа” 12-13 май 2016 г., гр. София
стр. 74


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 май до 10 юни 2016 г.
стр. 83