Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

 Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Методики, препоръки и практически стъпки

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Важни особености и казуси във връзка с осигуряването на физическите лица

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

22 - 23 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

29 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Десислава Калудова, Иван Минев
Цена: 216.00 лв. с ДДС

5 - 6 ноември 2020 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Красимир Машев, Костадинка Недкова, Диана Митева, Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв. с ДДС

12 - 13 ноември 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

19 - 20 ноември 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Eвгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

24 - 25 ноември 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

26 - 27 ноември 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, КНСБ, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Eвгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
Работодателят е задължен да води трудово досие на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
Работодателят създава трудово досие на новопостъпил работник/служител още преди реалното му постъпване на работа
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 6

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
В трудовото досие се съхраняват документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 7

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
Няма забрана трудовата книжка да се съхранява и от работодателя в трудовото досие при писмено искане от работника/служителя
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 9

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
При промяна на работодателя в определените от закона случаи, се предават и трудовите досиета на съответните работници и служители
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 9

Писмо № 94-1002 от 10.02.2016 г. на МТСП
Заплащане за работа през дните на официалните празници, в случаите, когато представлява извънреден труд и когато не представлява такъв
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 26-231 от 08.03.2016 г. на МТСП
Командироване на работник или служител
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 94-787 от 11.03.2016 г. на МТСП
Разпределяне на средствата от фонд СБКО
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 94-628 от 15.03.2016 г. на МТСП
Не може да се сключва трудов договор “сам със себе си”
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 15


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Теодора Тодорова
стр. 17


Рубрика: Условия на труд

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Задължения в областта на здравословните и безопасни условия на труд на работодател, който ще приеме на работа работници, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 20

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Документация по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предприятието и/или правната му форма
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 26

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Обслужване от служба по трудова медицина в дружество с ограничена отговорност с двама съдружници
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 28

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Задължения на работодателя, когато получи Експертно решение на ТЕЛК, касаещо негов работник или служител
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 29

ИА “Главна инспекция по труда” напомня:
Срокът за подаване на годишните декларации по чл. 15 ЗЗБУТ е до 30.04.2016 г.
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 36


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Проектите, включени в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. и реализирани съвместно със социалните партньори - инструмент за справяне с предизвикателствата на пазара на труда
авторски материал
Автор / източник: Ивета Михайлова-Джекова
стр. 38

Проект “Нови хоризонти”
авторски материал
Автор / източник: Вилислава Станчева-Иванова
стр. 45

Проект “Качествена работна сила - стабилен пазар на труда”
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 47

Проект “Шанс за работа - 2016”
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 51

Стартира Схема “Обучения и заетост” за безработни над 29 години по ОП “Развитие на човешките ресурси”.
Автор / източник: АЗ
стр. 53

Близо 30 000 по-малко безработни този януари в сравнение с януари 2015 г.
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Красена Стоименова
стр. 58


Рубрика: Европейски социални практики

Минимални ставки на заплащане и командировъчни пари при командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги в страните от ЕС
авторски материал
Автор / източник: Михаил Илиев
стр. 69


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 февруари до 10 март 2016 г.
стр. 81