Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + достъп до сайт

Тринадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт

Луксозно издание с твърди корици
Научно-приложен коментар
Анализ на законодателството и съдебната практика

Професионален коментар и разяснения
Таблица за съответствие между Европейската и Националната класификации
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011)

Двадесет и осмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + достъп до сайт

Важни насоки за тяхното осигуряване

Цялостно, задълбочено и изчерпателно знание по материята на ДДС.

Луксозно издание с твърди корици

Уникална книга – за всеки практикуващ юрист

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Брой No 3 на месечните ни списания – печатни и електронни, са вече при своите абонати.

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

7 - 10 юни 2022 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Екатерина Асенова, Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

21 - 24 юни 2022 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори: Проф. д-р Надя Костова, Димитър Войнов, Валентина Василева
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

21 - 24 юни 2022 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Диана Митева
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

Нека да мислим зелено!

Рубрика: Трудови отношения

Изявление на вицепремиера Ивайло Калфин, във връзка с определяне на размерите на минималните осигурителни прагове за 2016 г.
стр. 5

Основни правила на колективното трудово договаряне - сключване, действие и разпростиране на колективните трудови договори
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 7

Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 10

Писмо № 12-231 от 28.08.2015 г. на МТСП
Заплащане на извънреден труд на работници и служители на ненормиран работен ден
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 12

Писмо № 94-2533 от 28.08.2015 г. на МТСП
Условия за изплащане на парично обезщетение за безработица
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 26-576 от 05.10.2015 г. на МТСП
Задължение на работодателя да вписва данни в трудовата книжка на работника или служителя
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 16


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Постановление № 296 от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г.
нормативен акт
Автор / източник: МС
стр. 18

Как се определя линията на бедност
авторски материал
Автор / източник: Десислава Димитрова
стр. 19


Рубрика: Условия на труд

Главна инспекция по труда изгради успешно нова информационна система чрез проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал
Автор / източник: Дина Христова
стр. 24

Провеждане на инструктаж на учениците по здравословни и безопасни условия в училище
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 30

Изисква ли се пожарогасител при експлоатация на електрокари и мотокари?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 31

Какви медицински документи се представят при сключване на трудовия договор със служител на длъжност “шофьор”?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 32

Ако в Центъра за трансфузионна хематология е установен режим на непрекъсваем процес на работа, работещите имат право на безплатна храна
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 34

Преценката за необходимостта от нови измервания на микроклимата в административни сгради е на работодателя
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 35

При нарушение на нормите по здравословни и безопасни условия на труд, следва да се обърнете към териториалната дирекция “Инспекция по труда”
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 36

Използването на Книгите за инструктаж е задължително и не може да се замени с друг вид документация
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 37

Служителите в социалната услуга “Дневен център” имат право на работно облекло
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 38


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Новите моменти в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци в Република България
авторски материал
Автор / източник: Атанас Колчаков
стр. 39

Постановление № 280 от 15.10.2015 г. за определяне условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
нормативен акт
Автор / източник: МС
стр. 18


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Какви са условията за получаване на еднократна социална помощ от майка студентка?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 61

Правила за получаване на детски надбавки
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 62

Какви детски надбавки се полагат на родители на близнаци?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 62

При промяна на адреса, приемните семейства запазват статута си, ако уведомят за промяната дирекция “Социално подпомагане”, в която са регистрирани
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 64

Майка студентка, която работи по трудово правоотношение, няма право на помощ на основание чл. 8а, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 65

Отпускането на семейните помощи за деца с трайни увреждания не зависи от вида на увреждането, а от степента на увреждане
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 66


Рубрика: Социално осигуряване

“Коледни добавки” ще получат пенсионерите, чиито пенсии или сбор от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към тях са до 300 лв.
авторски материал
Автор / източник: Петя Малакова
стр. 67

Изчисляване на прогнозна пенсия с помощта на електронните услуги на Националния осигурителен институт
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68

Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ от осигурените лица
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69

Избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 70

Писмо № 94-2385 от 15.09.2015 г. на МТСП
Независимо от категорията труд, 10 години трудов и осигурителен стаж не са достатъчни за пенсиониране
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 72

Писмо № 94-2571 от 18.09.2015 г. на МТСП
Предвидена е промяна по отношение на вече отпуснатите пенсии, която е свързана с тяхното преизчисляване.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 74

Писмо № 94-2509 от 18.09.2015 г. на МТСП
Отпадна възможността социалната пенсия за инвалидност да се получава заедно с друг вид пенсия.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 75

Писмо № 94-2627 от 06.10.2015 г. на МТСП
Право на парично обезщетение поради общо заболяване имат всички осигурени за този риск най-малко 6 месеца
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 76

Писмо № 94-2256 от 15.09.2015 г. на МТСП
Надвнесени суми за осигурителен стаж не се възстановяват
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 77


Рубрика: Европейски социални практики

Контрол за спазването на Европейската социална харта
авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова, проф. д-р
стр. 79
 

Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 октомври до 10 ноември 2015 г.
стр. 83