Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици.

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Книга-годишник + CD
Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

17 - 21 юни 2019 г.
Важно! Семинарът ще се проведе в хотелски комплекс "Бялата Лагуна"!
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Кацарова, Валентина Бакалова, Соня Янкулова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

17 - 21 юни 2019 г.
Важно! Семинарът ще се проведе в хотелски комплекс "Бялата Лагуна"!
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

 

Рубрика: Трудови отношения

Още за увеличеното заплащане на извънредния труд
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 5

Работодателят е длъжен да издаде и предостави на работника или служителя документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото му правоотношение, в 14-дневен срок от искането
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 9

Писмо № 94-1625 от 16.06.2015 г. на МТСП
Право на намалено работно време и на допълнителен платен годишен отпуск
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94-1626 от 16.06.2015 г. на МТСП
Права на нещатните членове на ръководства на синдикални организации и нещатните председатели на синдикалните ръководства в предприятията
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 94-1692 от 22.06.2015 г. на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 17

Митове и факти в трудовото законодателство
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 18


Рубрика: Условия на труд

Управление на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 23

На работещите, на които се извършва ежедневен инструктаж, се провеждат и останалите видове инструктаж (включително извънреден)
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 30

Към настоящия момент няма изменения в изискванията по отношение условията за работа с видеодисплей
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 31

Ако при преглед специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплей средства за корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури за своя сметка
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 32

Допълнителен платен годишен отпуск за работа с деца с увреждания и за синдикална дейност
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 33

За работещи, при които освен специфичен характер на труда е налице и специфична организация на труда се осигурява и безплатна храна и/или добавки към нея
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 34

Цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктаж, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 35

Когато на работещия бъде променена длъжността, се променят обстоятелства и фактори, които са предмет както на инструктажа на работното място, така и на извънредния инструктаж. Служебна бележка се издава, само когато се провежда начален инструктаж по безопасност и здраве при работа
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 37


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Целевите групи на пазара на труда - предизвикателства пред Агенцията по заетостта
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 38


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Чакащите за личен асистент имат нова възможност да се включат в проекти на общините
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 46


Рубрика: Социално осигуряване

Повишаване размера на пенсиите от 1 юли 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Петя Малакова
стр. 47

Зачитане за трудов и осигурителен стаж на времето, през което непълнолетно лице е работило
авторски материал
Автор / източник: Гергана Янкова
стр. 50

Експертни отговори на важни въпроси по социалното осигуряване - Становища на Националния осигурителен институт
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 51


Рубрика: Европейски социални практики

Решения на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност на ЕС при тълкуване на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно обезщетенията за безработица
авторски материал
Автор / източник: Официален в-к на Европейския съюз
стр. 61

Данъчно облагане на трудови и нетрудови доходи при пребиваване в страна от Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Виолена Ненчева
стр. 73

Второ редовно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
авторски материал
Автор / източник: ГД ЕФМПП
стр. 76


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 юни до 15 юли 2015 г.
стр. 87

ПРИЛОЖЕНИЕ
Правно положение на кметовете и общинските съветници
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева

Тагове: