Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.


Рубрика: Трудови отношения

Обезщетение, дължимо от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 5

Право на командировъчни пари на шофьорите, съгласно Наредбата за командировките в страната и § 3 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г.
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 14

Условията за получаването на бонуси следва да са определени с вътрешните правила за работната заплата в предприятието въз основа на установени ясни критерии
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 17

Писмо № 94-802 от 21.03.2015 г. на МТСП
Ползване на отложен платен годишен отпуск. Уволнение на трудоустроен работник или служител Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4 от Кодекса на труда, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Работодателят може да уволни трудоустроен работник или служител с предварително разрешение на инспекцията по труда.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 18

Писмо № 92-157 от 23.02.2015 г. на МТСП
Управителят на търговско дружество не може да се намира в трудово правоотношение сам със себе си Основната характеристика на трудовите отношения е че те представляват отношения на “власт” и “подчинение”. Лице, което представлява работодателя като страна в трудовото правоотношение, не може да сключва трудов договор “сам със себе си”.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 20

Писмо № 94-471 от 23.02.2015 г. на МТСП
Тормоз на работното място Всеки работник или служител има право да подаде жалба до Комисията за защита от дискриминация, когато се счита за дискриминиран при упражняване на правото на труд. Подаването на жалба не представлява виновно неизпълнение на трудовите задължения.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 21

Писмо № 26-91 от 16.03.2015 г. на МТСП
Увеличено заплащане на извънредния труд Увеличението (допълнителното трудово възнаграждение) за извънреден труд се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 22


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Информационен обзор за достигнатата средна работна заплата през последното тримесечие на 2014 г. по области на страната
административна практика
Автор / източник: НСИ
стр. 28


Рубрика: Условия на труд

Превенция на риска “Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво”
авторски материал
Автор / източник: Джанина Павлова
стр. 28

При бедствие работещите имат право на обезщетение, а работодателите - да им предоставят платен отпуск заради принудителен престой
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 38

Работа с дисплей
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 40

Когато няма корекция на зрението, установена след преглед при специалист, “защитни очила” като вид лично предпазно средство за работа с компютър не са предвидени по реда на Наредба № 7 от 2005 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 41

Работодателят има задължение да извърши оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 42

Не е необходимо да се провежда ежедневен инструктаж на шофьорите на ученически автобуси
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43

Когато работодателят е поддържал застраховка в полза на работещия за риска “трудова злополука”, получената застрахователна сума от последния се приспада от обезщетението, дължимо от работодателя по чл. 200 КТ
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 44

Не е необходимо служителите в офис, които използват компютър и ксерокс, да притежават квалификационна група по електробезопасност
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 45


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Операция “Нови алтернативи” подобрява достъпа до основни социални и здравни услуги за хората с увреждания и самотни болни възрастни хора
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 47


Рубрика: Социално осигуряване

Пакет от мерки за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 49

Изисквания за минимална възраст и осигурителен стаж при пенсиониране на военни и полиция в ЕС и НАТО
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 56

Националният осигурителен институт стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2015 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63


Рубрика: Европейски социални практики

Наемане на персонал в Европа
авторски материал
Автор / източник: Информационния център на ЕС
стр. 75


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 март 2015 г. до 15 април 2015 г.
стр. 86