Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици.

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Книга-годишник + CD
Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

17 - 21 юни 2019 г.
Важно! Семинарът ще се проведе в хотелски комплекс "Бялата Лагуна"!
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Кацарова, Валентина Бакалова, Соня Янкулова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

17 - 21 юни 2019 г.
Важно! Семинарът ще се проведе в хотелски комплекс "Бялата Лагуна"!
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

Рубрика: Трудови отношения

Договорът за повишаване на квалификацията или за преквалификация не е трудов договор и спорът относно изпълнението и прекратяването му не е трудов спор
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 5

Не е налице дискриминация на държавните служители по признак образование поради отпадане на получаването на допълнително възнаграждение за образователна и научна степен “доктор” в сравнение със служителите по трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 7

Писмо № 94-2303 от 27.10.2014 г. на МТСП
При възникнало трудово правоотношение от конкурс се сключва споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 12

Писмо № 26-720 от 29.10.2014 г. на МТСП
Работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по ктд в предприятието могат да се присъединят към него при условия и по ред, определени от страните по договора
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 67-58 от 04.11.2014 г. на МТСП
Определяне на възнаграждението на работниците и служителите за времето на платен годишен отпуск след придобиване на научна степен “доктор” и след увеличаване на размера на основната работна заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 15

Писмо № 94-3508 от13.12.2014 г. на МТСП
Изплащане на обезщетение за оставане без работа при прекратяване на трудовия договор по време на болнични
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 188

Писмо № 26-21 от 13.01.2015 г. на МТСП
Полагане на извънреден труд по изключение
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 19

Писмо № 11-146 от 15.01.2015 г. на МТСП
Изплащане на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 22


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Държавна парична награда на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 25

Политиката в подкрепа на социалната икономика през 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Теодора Тодорова
стр. 29


Рубрика: Условия на труд

Лидерството в управлението на безопасността и здравето при работа
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 38


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Стартира новият програмен период на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 49

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Младежка Заетост”
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 50

Пилотен старт на Национална програма “Клио”
авторски материал
Автор / източник: Ивета Михайлова-Джекова
стр. 53


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Правителството определи реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и подпомагане на най-нуждаещите се
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 57


Рубрика: Социално осигуряване

Електронно подаване на данните от болничните листове – облекчение или административна тежест
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 59

Разликата в осигурителния стаж на жените и мъжете учители е 5 години
авторски материал
Автор / източник: Петя Малакова
стр. 68

Писмо № 94-2696 от 13.11.2014 г. на МТСП
Майка, която работи по трудово правоотношение има право на обезщетение за гледане на малко дете в случай, че ползва отпуск за отглеждане на малко дете, разрешен по надлежния ред и след подаване на заявление – декларация по образец от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Според разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, след изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Освен разрешението за ползване на отпуск, за да бъде изплатено обезщетението за гледане на малко дете е необходимо да се попълни и представи на работодателя заявление – декларация със задължително попълнени данни и от работодателя, а той от своя страна да го представи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 70

Писмо № 94-3413 от 12.12.2014 г. на МТСП
Работодателят е длъжен да предостави отпуска за временна неработоспособност, след като му се представи болничен лист Работодателят няма право на преценка дали да предостави отпуска за временна неработоспособност за ползване или не, след като му се представи издадения болничен лист. Работникът или служителят от своя страна пък няма право да се върне на работа, преди да е изтекъл разрешения му отпуск от здравните органи. Отпускът за временна неработоспособност има целево предназначение – да бъде възстановено здравното състояние на работника или служителя. Поради тази причина отпускът трябва да се ползва реално, както е предписан от здравните органи.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 73

Писмо № 94-3045 от 02.02.2015 г. на МТСП
Работодателят издава документи образци УП-2 за осигурителен доход и УП-3 за осигурителен стаж само по искане на лицето. От 01.01.2015 г. в Кодекса за социално осигуряване е предвидена възможност само по искане на осигуреното лице, на негов представител или на съответното длъжностно лице от Националния осигурителен институт, работодателят да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 75

Писмо № 94-2742 от 07.01.2015 г. на МТСП
Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 1 януари 2015 г. След 01.01.2015 г. не е необходимо лицето, работещо по трудово правоотношение да го прекрати, за да му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 76

Писмо № 02-126 от 07.01.2015 г. на МТСП
Условия за пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа, втора и трета категория труд
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 77


Рубрика: Европейски социални практики

Форми на гъвкаво излизане от пазара на труда в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство
авторски материал
Автор / източник: Добринка Бонева
стр. 79


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 януари 2015 г. до 15 февруари 2015 г.
стр. 86

Тагове: