Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

 Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Методики, препоръки и практически стъпки

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

1 – 4 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Огнян Атанасов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

13 - 14 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
 

15 - 16 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

20 - 21 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Д-р Томчо Томов, Теодора Дичева, Катя Кашъмова, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 23 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

 


През 2008 г. българското правителство прие Стратегия за учене през целия живот. Заетите лица са една от основните целеви групи на стратегията и същевременно са най-силно заинтересовани и мотивирани за участие в самостоятелно учене. Те имат желанието за придобиване на нови знания и умения, с цел получаване на възможност за кариерно развитие. От друга страна заетите лица имат по-високи очаквания по отношение на предлаганото обучение. Една от целите на стратегията е да включи в активно учене през целия живот максимален брой хора с цел повишаване на тяхната пригодност за заетост - хора без образование и с ниска квалификационна степен или високообразовани и висококвалифицирани специалисти, които допринасят за развитието на страната и конкурентоспособността на икономиката. С реализирането на такъв подход ще се осигури гъвкав достъп до образование и обучение, което е ключов приоритет за ученето през целия живот на европейско и национално равнище. Националната политика на България по отношение на достъпа до обучение е насочена към осигуряването на по-широко участие на представители от всички възрастови и социални групи от населението в програми за обучение.

“Аз мога” е схема, която изцяло е насочена към личностния избор на човека и неговата собствена представа и нагласа за развитие на професионалните му умения чрез обучение. В рамките на тази схема на работещия човек се дава възможност да избере сам пътя на своето професионално и кариерно развитие, като по своя преценка направи избор за вида на професионалната квалификация или ключова компетентност, както и на обучаващата институция, която да предостави обучението. Изборът на обучаваща институция човек може да направи между посочените в Списъците на одобрените доставчици на услуги, които ще обучават безработни и заети лица по приоритетна ос 1 и 2 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС № 251 от 21.10.2009 г. и имат сключено споразумение с Агенцията по заетостта. Тези списъци може да се намерят в Интернет страницата на Агенцията по заетостта. В рамките на тази схема заети лица по трудов договор или самонаети лица, без ограничение по отношение на сферата им на дейност, могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности. Хората могат да участват в схемата “Аз мога”, като попълнят заявление за кандидатстване, което могат да изтеглят от интернет страницата на Агенцията по заетостта. Необходимо е внимателно да се прочете заявлението и да се попълнят всички необходими полета. Заявлението трябва да бъде придружено от следните документи:

 •  копие от лична карта;
 •  копие на диплома за завършено образование;
 •  удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация (ако има такъв). Комплектът документи се подава в Дирекция “Бюро по труда” по местоживеене или в Дирекция “Бюро по труда” по месторабота.

При одобрение на заявлението, на кандидата ще му бъде предоставен поименен ваучер за включване в курс за придобиване на професионална квалификация и/или ключови умения, в зависимост от посоченото в Заявлението желание. В рамките на тази схема човек има право на един ваучер за обучение по професионална квалификация и на един - за обучение по ключова компетентност. Обученията ще се извършат от организация, избрана от Списъците с доставчици на услуги, които ще предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Важно е да се има предвид, че обученията следва да са част от списъка на професиите за професионално образование и обучение, който може да се открие на адрес: www.navet.government.bg. Не е възможно хората да се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация по професионални направления с код 62 (обучения в областта на горското, рибното и селското стопанство) съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Посредством операцията ще бъде осигурен пряк и равен достъп на заетите лица до учене през целия живот, без това да зависи от инициативата на техните работодатели.

По тази операция кандидатите имат възможност да бъдат включени в обучение посредством получаването на ваучери за обучение с различна номинална стойност. Ваучерният механизъм се определя с Постановление на МС № 251/ 21.10.2009 г. Тяхната стойност за обучение за придобиване на професионална квалификация са, както следва:
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа -
400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа -
600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.

В частта за Ключови компетентности може да се избере курс по една от следните компетентности:
1. Общуване на роден език.
2. Общуване на чужди езици.
3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите.
4. Дигитална компетентност.
5. Умение за учене.
6. Обществена и гражданска компетентност.
7. Инициативност и предприемачество.

Ключовите компетентности са определени съгласно Европейската референтна рамка. По настоящата схема не се допуска обучение по Ключова компетентност 8 (Културна осъзнатост и творчески изяви).

Ваучерите за обучение за придобиване на ключови компетентности са на следните стойности:
а) за обучение по ключова компетентност 1 от приложението и с продължителност не по-малка от 16 учебни часа - 70 лв.;
б) за обучения по ключова компетентност 2 от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.;
в) за обучение по ключова компетентност 3 от приложението и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.;
г) за обучение по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв.;
д) за обучение по ключови компетентности 5, 6 и 7 от приложението и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.

Добре е да се има предвид, че оценката на подалите заявления лица се извършва периодично. При одобрение, всички хора своевременно се информират.
Желаещите да получат обучение срещу ваучери следва да отговарят на изискуемото от Закона за професионално обучение и образование (ЗПОО) и Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) минимално входящо образователно равнище за съответната професия или специалност, когато обучението е за придобиване или повишаване на професионалната квалификация. Тези от тях, които са обучавани по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да получат ваучер за включване в същото обучение.
Освен това хората, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация.
Друго важно нещо, което е необходимо да се има предвид е, че лица, заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната не се допускат като целева група по настоящата операция.
Също така важно е да се знае, че издаваните ваучери са поименни ценни книги, с номинална стойност равна на левовата равностойност на посочената компетентност. Ваучерите не могат да се преотстъпват, прехвърлят, залагат, продават, заменят или да се извършва с тях каквато и да е друга сделка, с възмезден или безвъзмезден характер, освен предоставянето им на определени чрез критерии за подбор от Агенцията по заетостта центрове за професионално обучение или обучителни институции, с цел включване на лицето, посочено поименно върху ваучера, в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация или придобиване на ключови умения.
Един ваучер покрива единствено и само разходите за обучение.
Схемата “Аз мога” ще се реализира с бюджет в размер на 26 000 000 лв.
В периоди на криза или пък чувствителна икономическа несигурност компаниите предприемат действия за намаляване на разходите за обучение и професионално развитие, в стремежа си да оцелеят в икономическата криза. Те оставят на заден план инвестирането в обучение и професионално развитие. Разходите за обучение на персонала се смятат за излишни. Но съкращаването на този ключов фактор за растежа може да съкрати и дела на съответната компания във вече свиващия се пазар. Всеки би следвало да си зададете въпроса действително ли може да си позволи да загуби пазарен дял? Все пак обучението не засяга само крайните резултати. То дава възможност на компаниите да идентифицират слабите си места или областите, в които е нужно подобрение, преди конкуренцията да е забелязала и съответно набелязала пробойните в бронята на опонентите си. Обучението и професионалното развитие осигуряват на компанията висококвалифицирани служители и конкурентен пазарен продукт.

Анна ДЕЛИБАШЕВА, Директор на дирекция “Европейски фондове и международни проекти” - Агенция по заетостта