Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

 Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Методики, препоръки и практически стъпки

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

1 – 4 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Огнян Атанасов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

13 - 14 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
 

15 - 16 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

20 - 21 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Д-р Томчо Томов, Теодора Дичева, Катя Кашъмова, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 23 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Средствата за преодоляване на негативите от световната криза, предвидени по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” от началото на 2009 г., вече възлизат на 373 милиона лева. Тези данни представи министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова на пресконференция в МТСП на 29 април 2009 г., ден след като Комитетът за наблюдение одобри схемите, по които ще бъде осъществено финансирането. Този значителен ресурс ще бъде насочен към създаване на заетост, насърчаване на мобилността на работната сила, подкрепа за работници и служители, преминали на непълно работно време и обучение за безработни и заети лица.


Четвъртото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” се проведе на 28 април 2009 г. в Пловдив. Одобрението на Комитета получиха 12 нови схеми за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 272,6 милиона лева. Комитетът одобри допълнително 15 милиона лева да бъдат използвани за финансиране на услугите ”социален асистент” и “домашен помощник” за лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора.
Четири от утвърдените процедури, в размер на 187 милиона лева, предвиждат мерки на пазара на труда, които да бъдат в подкрепа на гражданите и бизнеса в условията на финансова и икономическа криза. Така от началото на 2009 г., средствата за преодоляване на негативите от световната криза, предвидени по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, вече възлизат на 373 милиона лева.
Четирите нови схеми са:

“Отново на работа” отговаря, от една страна, на потребностите на пазара на труда за осигуряване на заетост, а от друга ­ на нуждите от качествена грижа за децата от 1 до 3-годишна възраст. Схемата ще се реализира чрез наемане на безработни, които да се грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са наети по трудово правоотношение. Приоритетно ще се разглеждат заявления на самотни родители, многодетни семейства, родители на деца с увреждания, семейства с месечен доход до две средни работни заплати. Предвижда се да бъде осигурена заетост на най-малко 8 хиляди безработни, преимуществено в предпенсионна възраст, които в този период не могат да се реализират на пазара на труда, а планираните средства са в размер на 64 милиона лева.

“Адаптивност” е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която цели да бъдат ограничени масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца лицата, преминали на непълно работно време ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лева на месец; Предвидените средства са в размер на 72 милиона лева. Очаква се да бъдат обхванати 42 хиляди души.

“На път”
е схемата, която дава възможност на наети по трудов договор лица да получават средства за транспортни разходи за период до една година, когато работното им място е извън населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес. Тази схема за безвъзмездна финансова помощ ще се реализира чрез предоставяне на поименни месечни карти за транспорт. За най-малко 6 хиляди души ще бъде осигурен транспорт до и от работното място на разстояние до 80 километра. За целта е предвиден бюджет от 25 милиона лева.

“Схемата“Аз мога” ще даде възможност на поне 27 хиляди заети по трудов договор лица да се включат в курсове за професионална квалификация или ключови компенсации. Целта е да се повиши адаптивността им към изискванията на пазара на труда, а планираните средства са в размер на 26 милиона лева. Лицата ще получат поименни ваучери за обучение.
През месец април, по предложение на Министерството на труда и социалната политика, Комитетът за наблюдение одобри други две схеми на обща стойност 186 милиона лева, също адресирани към предизвикателствата на пазара на труда по време на криза, а именно:

“Развитие” е процедура, която предвижда средства в размер на 150 милиона лева за обучение на минимум 40 000 души, изгубили работа след 1 ноември 2008 г., вследствие на променената икономическа ситуация. За работодателите по същата схема ще се предоставят финансови стимули за наемане най-малко на 32 000 от обучените безработни за период не по-малък от 9 месеца.

Бюджетът на другата схема “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” е 36 милиона лева. Целта на схемата е осигуряване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица и осигуряване на последваща заетост. С проекти могат да кандидатстват образователни и обучителни организации, институции, работодатели и социално-икономическите партньори.
На своето заседание в Пловдив Комитетът за наблюдение на оперативната програма одобри и други 8 схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ. Близо 47 милиона лева са предвидени за студентски стипендии и награди за учебните 2010-2011 и 2011-2012, а 5 милиона лева ­ за развитие на взаимодействието между науката и бизнеса. Със средства от Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” ще бъде реализирана национална кампания, насърчаваща здравословния начин на живот чрез физическа активност. Със сумата от 10 милиона лева ще бъдат реализирани дейности за обучение и повишаване квалификацията на общопрактикуващите лекари в страната.
Четири от приетите операции касаят повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги и са конкретно насочени към подобряване на работата на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” и Агенцията за хората с увреждания и повишаване достъпа на гражданите до предоставяните услуги.
От старта на оперативната програма до момента се изпълняват 769 договора на стойност над 252 милиона лева. Само за 2008 г. в дейността на ОП “Развитие на човешките ресурси” са включени близо 100 000 български граждани.
С приемането на 13-те схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Комитета за наблюдение, общият размер на средствата, които предстои да бъдат договорени по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” през 2009 г., в условията на остър недостиг на свободен финансов ресурс, достигна 785 милиона лева.

За допълнителна информация:
www.ophrd.government.bg/ ­
ОП “Развитие на човешките ресурси”