Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

 Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Методики, препоръки и практически стъпки

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

1 – 4 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Огнян Атанасов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

13 - 14 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
 

15 - 16 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

20 - 21 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Д-р Томчо Томов, Теодора Дичева, Катя Кашъмова, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 23 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

МТСП носи отговорност за управлението на над 17% от средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд в България за програмния период 2007-2013 г.

Членството на България в Европейския съюз предоставя нови, значителни по своя обем възможности за активни действия, насочени към бързия и устойчив растеж на жизнения стандарт. Наред с повишения международен престиж и подобряването на имиджа на страната като инвестиционна дестинация, тези възможности намират най-конкретно изражение в размера на средствата, отделени от бюджета на Съюза за България за програмния период 2007-2013 г. Средства, чиито нетен размер надхвърля сумата от 7 милиарда евро и които ще бъдат предоставени от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Тези средства са предвидени в бюджетите на седемте Оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в страната през този програмен период.
Министерство на труда и социалната политика е Управляващ орган на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” (ОП “РЧР”) - стратегически документ, който ще бъде рамка за усвояване на финансови средства в размер на близо 1 214 000 000 евро, съфинансирани от Европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет.
Междинни звена, отговорни за изпълнението на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, са Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика.
Процесът на подготовка на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” продължи близо две години и наред с отговорните институции, в него взеха активно участие представители на социално-икономическите партньори, на академичните среди, на структури на гражданското общество. Паралелно с това МТСП провеждаше активна кампания на национално и регионално равнище за популяризиране на възможностите, които предоставя Оперативната програма сред възможно най-широк кръг заинтересовани страни.
Резултатът е един документ, който напълно съответства на изискванията на ЕС и политиките на Общността, което беше потвърдено с официалното одобрение на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” от страна на Европейската комисия. Това е и документ, който в много голяма степен отговаря на очакванията и предлага редица възможности пред българските граждани.

С Решение на Министерския съвет № 965 от 16.12.2005 г. Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” на МТСП е определена за Управляващ орган на Оперативната програма. Управляващият орган разполага с регионални структури, които изпълняват функции по управление и изпълнение на Програмата на регионално ниво. Към настоящия момент такива структури има създадени във всичките 28 административни области в страната, като във всеки регионален офис работят по двама държавни служители.

Съгласно чл. 60 на Регламент № 1083/2006, Управляващият орган има задължението да гарантира, че:

 •   операциите са избрани за финансиране в съответствие с критериите, приложими за оперативната програма;
 •   съфинансираните продукти и услуги са доставени и че декларираните от бенефициентите разходи за операциите са действително извършени и са в съответствие с правилата на Общността и националните правила;
 •   съществува система за записване и съхраняване в компютъризирана форма на счетоводните записи за всяка операция по оперативната програма и че са събрани данните за изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинга, проверките, одитите и оценката;
 •   бенефициентите и другите звена, включени в осъществяването на операциите, поддържат или отделна счетоводна система, или адекватна счетоводна аналитична сметка за всички сделки, отнасящи се до операцията, без да се засягат националните счетоводни правила;
 •   оценките на оперативните програми се извършват в съответствие с чл. 47 на Регламент № 1083/2006;
 •   всички документи, относно разходите и одитите, необходими за гарантиране на адекватна одитна пътека, се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 90 на Регламент № 1083/2006;
 •   сертифициращият орган - дирекция “Национален фонд” в Министерството на финансите, получава цялата необходима информация относно процедурите и удостоверяванията, извършени във връзка с разходите за целите на сертифицирането;

Управлявящият орган е длъжен също:

 •   да дава насоки на работата на Комитета за наблюдение и да му осигурява необходимите документи, които да позволят да се следи качеството на изпълнението на оперативната програма, в светлината на специфичните й цели;
 •   да изготвя и след одобрение от Комитета за наблюдение да предаде на Европейската комисия годишните и окончателните доклади относно изпълнението;
 •   да осигури спазването на изискванията за информираност и публичност, установени в чл. 69 на Регламент № 1083/2006.
 •   да гарантира, че всички институции, включени в процеса на управление и изпълнение на ОП “РЧР” имат необходимия технически и административен капацитет да изпълняват изцяло възложените им задачи;
 •   да осъществява мониторинг и оценка на ОП “РЧР”;
 •   да извършва контрол върху правилното изпълнение на отговорностите, делегирани на Междинните звена със сключеното междуинституционално споразумение и много други...

Сред многото задължения на Управляващия орган особено внимание следва да бъде обърнато на две ключови обстоятелства. На първо място Управляващият орган носи пълната финансова отговорност във връзка с разходването на средствата от бюджета на Оперативната програма. Този факт предопределя изключително сериозния ангажимент на МТСП по отношение на цялостния контрол при изпълнението на Оперативната програма, както по отношение на двете Междинни звена - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, така и по отношение на всички дейности, които се изпълняват от Министерството на образованието и науката в качеството му на Междинно звено.
Не по-маловажни са и отговорностите на Управляващия орган, свързани с работата на Комитета за наблюдение на Оперативната програма. Той се явява ключов орган за изпълнението на самата програма, тъй като в неговите правомощия е даването на одобрение за всички операции, които ще се изпълняват със средства от бюджета на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”.
Посочените факти предопределят водещата роля на МТСП в процеса на изпълнение на Оперативната програма, която е съчетана с не по-малки отговорности на национално равнище и на равнище Европейски съюз.
При разработването на Оперативната програма беше взето решение част от отговорностите по нейното изпълнение да бъдат делегирани на Междинните звена в съответствие с техните компетенции, в резултат на което първите две приоритетни оси, съдържащи активни мерки на пазара на труда, ще бъдат изпълнявани от Агенцията по заетостта, а приоритетните оси, насочени към подобряване на качеството и достъпа до образование - от Министерството на образованието и науката. Петата приоритетна ос “Социално включване и насърчаване на социалната икономика” ще се осъществи от Агенцията за социално подпомагане.
Особено внимание за всички заети в системата на МТСП представлява Приоритетна ос 6 “Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги”, която цели подобряване на ефективността на институционалните системи в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните и здравните услуги. За тази приоритетна ос са отделени 6% от бюджета на Оперативната програма и като бенефициенти в нейните рамки са на първо място МТСП и второстепенните му разпоредители, включително институции на пазара на труда на национално и регионално равнище (МТСП, АЗ), контролни органи, институции, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията -  ИА “ГИТ”, АСП, Държавната агенция за закрила на детето и др.
При реализирането на тази приоритетна ос се използва институционален подход. Предвидени са дейности, свързани с институционалните и функционалните структури на системите, материално-техническите условия, както и човешките ресурси. Всички тези системи имат свои специфични нужди и затова се разделят на две различни области - “Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда” и “Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги”.
С оглед подобряване качеството на работа на институциите, отговорни за предоставянето на услуги на лицата, търсещи работа, безработните лица и хората в неравностойно положение, както и провеждане на адекватна на условията политика, фокусът ще бъде поставен върху осигуряване на индивидуален подход към потребителите на съответните услуги и разширяването на техния спектър, правилно планиране и прогнозиране на тенденциите, подобряване на инструментариума за реализиране на съответните нормативни документи и стимулиране развитието на персонала, работещ в системите на пазара на труда, социалната закрила и социалното включване.
По отношение на създаването и поддържането на здравословни и безопасни условия на труд, както и изграждането на култура на превенция у всички участници в трудовия процес, ще бъде прилаган комплексен подход. Развитието на институционален капацитет за извършване на икономически анализи върху провеждането на социалните политики, както и за оценка на тяхното социално-икономическо въздействие, също се намира във фокуса на приоритетната ос.
Подобряване качеството и ефективността на предоставяните услуги по заетостта ще се реализира чрез модернизиране работата на институциите и доставчиците, работещи в сферата на пазара на труда и условията на труд на национално и регионално равнище, както и чрез подобряване на взаимодействието с образователната система и системата за професионално обучение, така че да се постигне съответствие между качеството на човешкия ресурс и възможностите за неговата пълноценна професионална реализация.
С цел усъвършенстване качеството на услугите, предоставяни на гражданите, се разработи нов модел на работа. Този модел се базира на оптимизиране на процесите и дейностите, които съставляват основните услуги; стандартизиране на операциите и определяне на необходимите ресурси; въвеждане на система за проследяване на резултатите. В рамките на оперативната програма се предвижда процесният модел на обслужване да бъде въведен в 100 дирекции “Бюро по труда”. С цел да се предлагат адекватни и навременни услуги на търсещите работа лица и работодателите, ще се изготвят регулярни анализи и тематични изследвания за състоянието и развитието на пазара на труда в България, а така също и прогнози за потребностите от търсене и предлагане на работна сила на местно, регионално и национално ниво. За подобряване ефективността на провежданите политики на пазара на труда, периодично ще се провеждат оценки на тяхното въздействие.
Укрепването на капацитета на контролната система по спазване на трудовото законодателство цели повишаване качеството и ефективността в работата и гарантиране ефективното прилагане на трудовото законодателство. Капацитетът на контролната система ще бъде укрепван чрез: провеждане на специализирани обучения за повишаване на квалификацията на инспекторите по труда, разработване и прилагане на гъвкави форми на контрол, материално и техническо осигуряване на инспекционната дейност. Налага се изграждане на единна национална информационна система в областта на безопасността и здравето при работа, която да обхваща предприятията и фирмите с характера на тяхната дейност, да систематизира професионалните рискове, нивото и динамиката на професионалния травматизъм, и която да е интегрирана с информационните системи на Националния осигурителен институт, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването.
Изграждането на Национален център по безопасност и здраве при работа ще създаде условия за осъществяване на научната и развойната дейност, анализи и прогнози, квалификация и сертификация на кадри.
Цели се също така подобряване на капацитета и ефективността на работата на институциите, действащи в сферата на социалните и здравните услуги.
Децентрализирането на системата за социални услуги се оказа сериозно предизвикателство по отношение на капацитета на ангажираните в тази дейност - структурите на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. В тази връзка ще бъде подкрепено изграждането на система за постоянно повишаване на квалификацията и мотивацията на хората, ангажирани в сферата на социалните услуги, както и разработването и прилагането на системи, осигуряващи надграждащи знания и умения, съобразени със специфичните грижи за отделните групи потребители на социални услуги. Ще бъдат финансирани програми за обучение за работа с хора със специфични възможности и деца и семейства в риск; за работа в мултиетническа среда, с акцент върху ромската общност; за стратегическо планиране на общинско, регионално и национално ниво за развитие на социалните услуги за деца и възрастни и други. Ще бъдат въведени добри управленски практики и дейности в институциите и доставчиците на социални услуги.
Във връзка с подобряване на контрола ще бъдат укрепени системите за наблюдение на услугите за пълнолетни лица и тези за деца. В тази връзка ще бъде укрепен капацитетът и на системата за закрила на детето на регионално и местно ниво. Ще се финансира разработване и на нови системи за мониторинг, оценка на ефективността и оценка на въздействието на социалните услуги, програмите и законодателството в тази област. С цел по-доброто обслужване и координация в сферата на социалните услуги ще бъдат разработени и внедрени информационни системи и бази данни в структурата на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

Създаването на ефективна мрежа и модели за междуинституционално сътрудничество и координация, както и засилване на сътрудничеството с гражданския сектор, е важно условие за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и тяхното ефективно развитие в цялата страна. В тази връзка ще се подпомогне информирането на институциите и доставчиците на социални и здравни услуги за възможностите за обучение, професионална квалификация, развитие и прилагане на информационни системи, бази данни и всичко, свързано с управлението и предоставянето на тези услуги. Ще се предприемат дейности за осигуряване на достъп до обединени бази данни и единни информационни системи, позволяващи информиране в реално време.

Като обобщение, следва още веднъж да се изтъкне важността на изпълнението на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, което е сред основните приоритети на МТСП за настоящата година и неговото значение за цялото българско общество. Същевременно Оперативната програма дава значителни като обхват и размер на предоставеното финансиране на всички заети в системата на МТСП за личностно и професионално усъвършенстване, за по-добра и високоефективна работа в услуга на гражданите и в съответствие с актуалните европейски изисквания.

Иван КРЪСТЕВ, младши експерт Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”