Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

С Постановление № 255 от 29.09.2016 г. Министерският съвет прие Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ) (обн. ДВ, бр. 79 от 07.10.2016 г.). С приемането на ППЗТМТМ приключи процесът на хармонизиране на българското законодателство в областта на трудовата миграция с цел заетост на чужденци - граждани на трети държави на територията на Република България с разпоредбите на Директива 2014/36/ЕС на ЕП и на Съвета от 26.02.2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и Директива 2014/66/ЕС на ЕП и на Съвета от 15.05.2014 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер.

Освен новите разпоредби в ППЗТМТМ са включени и разпоредбите от Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България и от Наредба № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България, с които се уреждаха процедурите за предоставяне на право на достъп на работници-чужденци от трети държави до българския пазар на труда преди влизането в сила на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ).

С правилника се урежда прилагането на ЗТМТМ по отношение на условията и реда за предоставяне, продължаване, отказ и отменяне на писменото решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до пазара на труда на работници - граждани на трети държави във връзка с издаване от Министерството на вътрешните работи на:
a) единно разрешение за пребиваване и работа;
б) разрешение за пребиваване и работа тип “Синя карта на Европейския съюз”;
в) разрешение за сезонен работник;
г) разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер.

В ППЗТМТМ са предвидени и условията и реда за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за работа и на разрешения за извършване на дейност на свободна практика на работници - граждани на трети държави в Република България.

Уредени са условията и реда за регистрация и за деклариране на заетост без разрешение за работа.

На структурата, функциите и организацията на дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ) е посветена глава трета от ППЗТМТМ.

В глава четвърта са уредени въпросите с двустранното регулиране на заетостта с трети държави, а в глава пета - условията и реда за определянето на служителите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), които да се командироват дългосрочно в Службите по трудови и социални въпроси.

Всеки един от разделите в глава “Трудова миграция от трети държави” въвежда специфични процедури за предоставяне на право на достъп на работници - граждани на трети държави до българския пазар на труда. Подчертана е ролята, правата и задълженията на всяка една от заинтересованите страни в процеса по кандидатстване и предоставяне на решение във връзка с издаване на съответния тип разрешение за пребиваване и работа. Подробно са изброени необходимите документи, които работодателят следва да подаде в Агенцията по заетостта при кандидатстване за наемане на работа на работници-чужденци от трети държави и са определени срокове, в които могат да бъдат отстранени пропуски или да се подаде допълнителна информация от работодателя.

За получаване на решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта във връзка с издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа работодателят провежда предварително проучване на пазара на труда и посочва причините, поради които през изтеклия период не е подготвил български гражданин за заемане на длъжността и изпълнението на съответната работа.

Предварителното проучване на пазара на труда се извършва в национални и местни средства за масово осведомяване, включително в дирекция “Бюро по труда” по месторабота на работника - гражданин на трета държава. Това проучване не може да бъде с продължителност по-малка от 15 дни и по-голяма от 3 месеца. При обявяване на свободно работно място работодателят представя информация относно изискванията за заемане на длъжността, възнаграждението и другите социални придобивки.

Резултатите от проведеното предварително проучване на пазара на труда се използват от Агенцията по заетостта за установяване на обективната невъзможност на работодателя да наеме на свободното работно място по трудово правоотношение български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или лице по чл. 9, ал. 1, т. 2-6 ЗТМТМ.

За предоставяне на решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта във връзка с издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа работодателят подава в дирекция “Бюро по труда” по месторабота на работника - гражданин на трета държава заявление по образец съгласно приложение към ППЗТМТМ, а към заявлението прилага и обосновка на искането. В обосновката работодателят представя копия от обяви в местни и национални средства за масово осведомяване, интернет и др., посочва фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на работник - гражданин на трета държава и мотивира отказа си да наеме български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или на лице по чл. 9, ал. 1, т. 2-6 ЗТМТМ, което отговаря на посочените в обявата изисквания.

Освен това работодателят трябва да подаде и копие от документа за регистрация или ЕИК (единен идентификационен код) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР) и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането, както и удостоверение за актуално състояние (в случаите на фирми без ЕИК, съгласно чл. 23 ЗТР), както и документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника - гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността. Професионалните умения и опит се удостоверяват с документ за трудов стаж, издаден от компетентен орган на съответната държава, в който са посочени работодателят, трудовият и професионалният стаж и заеманата длъжност.

Другите документи, необходими за предоставяне на решение за достъп до пазара на труда от чужденец-гражданин на трета държава са:

 • справка-декларация за работещите във фирмата работници - граждани на трети държави, наети по трудов договор, с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване;
 • справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария, включително лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2-6 ЗТМТМ - в предходните 12 месеца, (по месеци), подписана от работодателя и от главния счетоводител;
 • декларация на работодателя, че предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
 • други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими;
 • заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника - гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора. В договора следва да са определени задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е обичайното местоживеене на работника - гражданин на трета държава;
 • документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, приет с решение на Министерския съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации;
 • копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника - гражданин на трета държава.

За предоставяне на решение във връзка с издаване на Единно разрешение на лица от български произход, на чужденци, чиято заетост на територията на страната произтича от изпълнението на международни договори, по които Република България е страна, на гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища, артисти-изпълнители и спортисти и треньори в спортни клубове не се прилага справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение в предходните 12 месеца и към обосновката не се изисква представянето на копия от обяви в местни и национални средства за масово осведомяване, интернет и др.

За гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища, артисти-изпълнители и спортисти и треньори в спортни клубове не се изискват документи, удостоверяващи завършено образование, придобита квалификация и трудов стаж.

Спортната федерация и националната спортна организация - работодател на спортисти и треньори граждани на трета държава трябва да представи в АЗ копие от спортната лицензия, издадена от министъра на младежта и спорта, или удостоверение от съответната лицензирана спортна федерация или национална спортна организация.

За наемане на артисти-изпълнители е необходимо работодателят да представи писмо от Министерството на културата за наличие на интерес от наемането на граждани на трети държави.

За продължаване на решението работодателят отново подава в съответната дирекция “Бюро по труда” копие от притежаваното от работника - гражданин на трета държава, Единно разрешение за пребиваване и работа, копие от трудов договор или от допълнително споразумение към трудовия договор и само някои от посочените по-горе документи. В тези случаи не се подават документи за образование и декларация, че предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд. Не се изисква представянето на други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност. Документите за продължаване на решението се подават не по-късно от 30 дни преди изтичането на валидността на Единното разрешение за пребиваване и работа и при спазване на изискванията за първоначалното му издаване.

Когато за упражняването на професията и дейността се изисква призната от български орган правоспособност, издадено разрешение или лиценз, за продължаване и за предоставяне на ново решение работодателят подава в Агенцията по заетостта:

 • за преподавателите в училища - документ, издаден на основание чл. 213, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование;
 • за хазартна дейност - лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта;
 • за спортисти и треньори - удостоверение от съответната спортна федерация и национална спортна организация, че работникът - гражданин на трета държава, има статут на професионален състезател съгласно изискванията на международната федерация по съответния вид спорт, притежава особени лични качества и висока степен на професионални умения и са налице основанията да бъде картотекиран в съответната спортна федерация/спортен клуб.

При необходимост за удостоверяване на условията за даване на решение във връзка с издаване на Единно разрешение Агенцията по заетостта може да изиска допълнителни документи, за което работодателят се уведомява писмено и се определя срок за представянето им. При констатирани пропуски и нередности на документите Агенцията по заетостта уведомява писмено работодателя, като му определя 15-дневен срок за отстраняването им. В случай че не може да представи документите в указания срок, работодателят може да оттегли заявлението с писмено уведомление до Агенцията по заетостта и впоследствие може да ги внесе отново.

За предоставяне на решение във връзка с издаване от органите на МВР на “Синя карта на ЕС” е необходимо работодателят да подаде в АЗ заявление. Към заявлението той прилага обосновка на искането, копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР, документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника, справка-декларация за работещите във фирмата работници - граждани на трети държави, наети по трудов договор, декларация че предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд, други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими, заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника - гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора, документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България и копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника - гражданин на трета държава.

За продължаване на решението работодателят подава в АЗ заявление не по-късно от 15 дни преди изтичането на валидността на Синята карта на ЕС и при спазване на изискванията за първоначалното º издаване. Към заявлението се подават обосновка на искането, копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР и заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, придружени от копие от притежаваната от работника - гражданин на трета държава, Синя карта на ЕС.

За изготвяне на първия Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти по чл. 18, ал. 1 ЗТМТМ, и за неговото актуализиране организациите на работодателите, признати за представителни на национално равнище, представят мотивирани предложения до председателя на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ). В 30-дневен срок от получаването на предложението председателят на НСТМТМ свиква заседание на съвета. Предложенията се разглеждат и на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта по реда на правилника за дейността му. НСТМТМ предлага на министъра на труда и социалната политика включването на предложенията в Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, или ги отхвърля - заедно или поотделно.

За предоставяне на решение на изпълнителния директор на АЗ във връзка с издаване от органите на МВР на разрешение за сезонен работник за сезонна работа от 90 дни до 9 месеца работодателят подава в АЗ заявление по образец и обосновка на искането. Освен това трябва да се подаде копие от документа за регистрация или ЕИК и/или регистрацията в БТПП, както и удостоверение за актуално състояние (в случаите на фирми без ЕИК, съгласно чл. 23 ЗТР). Необходимо е работодателят да подаде и документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника - гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността. Работодателят декларира, че предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд и представя други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими. В АЗ работодателят подава и заверено копие на срочен трудов договор, документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България и копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника - гражданин на трета държава. Необходимо е да се представи и договор за наем на жилище.

Тези документи работодателят трябва да внесе не по-късно от 30 дни преди заявената начална дата на започване на заетостта.

При смяна на работодателя или за продължаване на заетостта при същия работодател решението за сезонен работник се предоставя при спазване на посочените по-горе условия.

В ППЗТМТМ са уредени и редът и условията за предоставяне на решение на изпълнителния директор на АЗ във връзка с издаването от органите на МВР на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер. За предоставяне на решението работодателят трябва да подаде в АЗ заявление по образец, обосновка на искането, копие от документа за регистрация или ЕИК, справка-декларация за работещите във фирмата работници - граждани на трети държави, декларация, че условията на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд и копие от страницата на документа за задгранично пътуване на чужденеца.

Освен тези документи, работодателят трябва да внесе и документ, който да доказва, че приемащото предприятие и предприятието, установено в третата държава, принадлежат към едно и също предприятие или група предприятия, легализиран съгласно българското законодателство и придружен със заверен превод на български език. Работодателят е необходимо да представи данни за продължителността на трансфера и документи, легализирани съгласно българското законодателство, удостоверяващи, че работникът:
а) е работил в същото предприятие/група предприятия не по-малко от 12 месеца без прекъсване непосредствено преди датата на подаване на заявлението - за ръководителите и специалистите, и не по-малко от 6 месеца без прекъсване - за служителите-стажанти;
б) притежава необходимите професионален опит и квалификация - за длъжността ръководител и специалист;
в) ще продължи да работи в предприятието, установено в третата държава, след срока на трансфера;

Към посочените по-горе документи за длъжността служител-стажант е необходимо в АЗ да се представи документ за завършено висше образование, легализиран и придружен от заверен превод и копие от споразумението за обучение, свързано с подготовката на бъдещата позиция на стажанта в рамките на предприятието или групата от предприятия, придружено от описание на програмата за обучение. В програмата за обучение изрично се посочва продължителността на програмата, условията, при които служителят-стажант ще бъде ръководен по време на програмата и че целта на заетостта на работника е професионално развитие или обучение в областта на стопанските техники или методи.

За продължаване на решението работодателят подава заявление не по-късно от 30 дни преди изтичането на валидността на разрешението за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер. Към заявлението той прилага обосновка, копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР и копие на разрешението, притежавано от работника - гражданин на трета държава.

Раздел V и VI от ППЗТМТ са посветени на условията и реда, при които изпълнителният директор на Агенцията по заетостта може да издава, продължава, отказва и отнема разрешения за работа по чл. 40, ал. 1 ЗТМТМ и на разрешения за извършване на дейност на свободна практика по чл. 44, ал. 1 ЗТМТМ на работници-граждани на трети държави в Република България.

За издаване на разрешение за работа на основание чл. 40, ал. 2, т. 1 ЗТМТМ местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник или служител от трета държава, подава в Агенцията по заетостта заявление, обосновка на искането, копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР, справка-декларация за работещите във фирмата работници - граждани на трети държави, наети по трудов договор, декларация за декларация, че условията на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд, копие от страницата на документа за задгранично пътуване на чужденеца и две цветни снимки - формат 3,5/4,5 см.

Към тези документи работодателят прилага копие от договора с чуждестранна фирма за предоставяне на услугата, който е основание за приемане на командированото лице, заверен от страните по договора с подпис и печат. Освен това се представя легализиран съгласно българското законодателство документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател - страна по договора. Работодателят внася в АЗ и легализирано съгласно българското законодателство писмо-потвърждение от чуждестранната фирма - работодател, което:

 • удостоверява наличието на трудово правоотношение с командирования работник;
 • посочва конкретните задачи за изпълнение;
 • определя срока на командироване и
 • гарантира изплащането на трудовото възнаграждение и покриване на разходите за социално осигуряване и здравна застраховка на командирования.

За продължаване на разрешението за командировани или изпратени работници и служители работодателят подава в Агенцията по заетостта заявление, обосновка на искането, копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава и копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР. Към тях работодателят прилага оригинал и копие на допълнително споразумение към трудовия договор за наетите лица или актуализиран документ за командированите лица, в случаите по чл. 41, ал. 3 ЗТМТМ.

Посочените документи се подават не по-късно от 30 дни преди изтичането на валидността на разрешението за работа и при спазване на изискванията за първоначалното му издаване. Разрешението за продължаване срока на разрешението за работа се издава в 3-дневен срок след заплащане на таксата и се получава лично от работника - гражданин на трета държава.

За преиздаване на разрешението поради загубване, повреждане или унищожаване на документите изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава дубликат на разрешението за работа в 3-дневен срок след представяне на документ за платена такса.

За издаване на разрешение за работа на членове на семейство на гражданин на трета държава, получили разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България към заявлението освен посочените по-горе документи работодателят подава в АЗ и документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника - гражданин на трета държава и заверено от работодателя копие на срочен трудов договор. Същото разрешение на изпълнителния директор се издава и за осъществяване на дейност по трудово правоотношение от членовете на семейство на: притежател на Синя карта на Европейския съюз, на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер и на гражданин на трета държава - научен работник.

За издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика гражданинът на трета държава, желаещ да работи на свободна практика, подава в Агенцията по заетостта заявление по образец. Към него прилага други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими. Освен това чужденецът подава и документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника и две цветни снимки. За получаване на разрешението кандидатът трябва да представи в АЗ кратко описание на вида, характера и целите на дейността на свободна практика и подробен план на дейността за срока, за който се иска издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика. Необходимо е да приложи и документ, удостоверяващ наличието на професионален опит не по-малко от две години по дейността, свидетелство за съдимост на лицето, валидно към датата на подаване на заявлението, документ за владеене на български език на ниво минимум В1 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа и документ, установяващ наличието на финансови средства за извършване на дейността на свободна практика в съответствие с представения план.

Разрешението за извършване на дейност на свободна практика се получава лично от кандидата в Агенцията по заетостта след заплащане на таксата, предвидена в ЗТМТМ. Същото разрешение се издава и за извършване на дейност на свободна практика от членовете на семейства на притежател на Синя карта на Европейския съюз, на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер и на гражданин на трета държава-научен работник.

Съгласно ППЗТМТМ планът за дейността трябва да съдържа доказателства за икономическия и/или обществения ефект от дейността, информация за актуалното състояние на външната и вътрешната икономическа среда, идентификация на пазара, ясно дефинирани цели за дейността, възможностите за постигане на практически измерими резултати, общите тенденции в развитието на пазара и финансова обосновка.

Разрешението за извършване на дейност на свободна практика може да бъде продължено. За целта гражданинът на трета държава подава в АЗ заявление не по-късно от 30 дни преди изтичането на валидността на разрешението за извършване на дейност на свободна практика и при спазване на изискванията за първоначалното му издаване. Към заявлението прилага план на дейността за срока, за който се иска продължаване на дейността, най-малко два договора за извършване на услуга, отчет за изпълнението на плана за дейността за предходния период, декларация за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, регистрационно удостоверение от регистър БУЛСТАТ, декларация за патент по чл. 61н от Закона за местните данъци такси - при извършване на патентни дейности и копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава.

Разрешението за продължаване на дейността на свободна практика се издава в 3-дневен срок след заплащане на таксата, определена в ЗТМТМ и се получава лично от гражданина на трета държава в АЗ.

За преиздаване на разрешението поради загубване, повреждане или унищожаване на документите изпълнителният директор на АЗ издава дубликат на разрешението в 3-дневен срок след представяне на документ за платена такса.

В раздел VII от Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са уредени редът и условията за регистрация на заетост на граждани от трети държави. За регистрация на заетост на работник - гражданин на трета държава, командирован в Република България от чуждестранния му работодател за срок до три месеца в рамките на 12 месеца или командирован в Република България от чуждестранния му работодател за срок до 6 месеца в рамките на 12 месеца, местното лице, приемащо командирования или изпратения работник или служител, подава в Агенцията по заетостта декларация в 3 екземпляра по образец. Към декларацията се прилагат обосновка на искането, копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР, декларация, че предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд и копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника - гражданин на трета държава. Тези документи са придружени от:

 • копие от договора с чуждестранна фирма за предоставяне на услугата, който е основание за приемане на командированото лице, заверен от страните по договора с подпис и печат;
 • легализиран съгласно българското законодателство документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател - страна по договора;
 • легализирано съгласно българското законодателство писмо-потвърждение от чуждестранната фирма - работодател, което:

1. удостоверява наличието на трудово правоотношение с командирования работник;
2. посочва конкретните задачи за изпълнение;
3. определя срока на командироване;
4. гарантира изплащането на трудовото възнаграждение и покриване на разходите за социално осигуряване и здравна застраховка на командирования.

Важно е да се отбележи, че регистрацията се извършва преди влизането на гражданина на трета държава на територията на Република България и преди началото на заетостта и се потвърждава чрез заверка на декларацията от изпълнителния директор на АЗ в 10-дневен срок от датата на подаването º.

Съгласно чл. 33, ал. 1 ППЗТМТМ за регистрация на заетостта на граждани на трети държави, които са приети като научни работници за целите на провеждане на научноизследователски проект по споразумение за прием с научноизследователска организация, приемащата научноизследователска организация подава в Агенцията по заетостта декларация в два екземпляра по образец. Към декларацията се прилага копие от споразумението за прием на научни работници, копие от документа за пребиваване на научния работник - гражданин на трета държава и копие от срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с посочената продължителност на научноизследователския проект.

Горепосочените документи се подават в 7-дневен срок от началото на заетостта, а регистрацията се извършва в 7-дневен срок от подаването им. Регистрацията се потвърждава със заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

За регистрация на заетостта на граждани на трети държави, които са студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България работодателят подава в дирекция “Бюро по труда” по месторабота на работника декларация в два екземпляра по образец, копие от трудовия договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с продължителността на обучението и с договореното разпределение на работното време, в случай че се сключва за работа на непълно работно време, удостоверение за приемането на гражданина на трета държава за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието и науката, и удостоверение, издадено от висшето училище, че същият ще се обучава в редовна форма на обучение през съответната година и копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава.

Документите се подават в 7-дневен срок от началото на заетостта. Регистрацията се извършва в 7-дневен срок от подаване на документите и се потвърждава със заверка на декларацията от директора на дирекцията “Бюро по труда”.

Декларирането на заетостта на членовете на семейства на чужденци с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, членове на семейство на български граждани и членове на семейство на гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно движение, работодателят подава в дирекция “Бюро по труда” по месторабота декларация в два екземпляра по образец. Към декларацията прилага копие от валиден документ за пребиваване на гражданина на трета държава и заверено от работодателя копие на трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с крайния срок на разрешеното пребиваване на работника - гражданин на трета държава.

За деклариране на заетостта на лицата, ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), освен документите, посочени по-горе, работодателят подава и служебна бележка, издадена от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, за наличие на обстоятелства по чл. 29, ал. 3 от ЗУБ.

Декларирането на заетостта на лицата, ползващи се с правата по чл. 44а, ал. 4 от ЗЧРБ - до осъществяване на експулсирането освен документите по ал. 1 работодателят подава и служебна бележка от органите за административен контрол на чужденците за наличие на обстоятелства по чл. 44а, ал. 4 от ЗЧРБ.

Глава трета от ППЗТМТМ е посветена на структурата, функциите и организацията на дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ). Определени са съставът, изискванията за кворум и процедурата по гласуване и вземане на решение от съвета. Изброени са правомощията на председателя, зам.-председателя, секретаря и членовете на НСТМТМ. Подробно са изброени функциите на НСТМТМ и организацията на дейността му.

НСТМТМ се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Председател на НСТМТМ е министърът на труда и социалната политика. Заместник-председател на НСТМТМ е заместник-министър на труда и социалната политика или друго оправомощено от министъра на труда и социалната политика длъжностно лице.

Председателят на НСТМТМ представлява съвета, свиква заседанията и предлага дневния ред, ръководи заседанията и цялостната работа на съвета и има право на глас от името на Министерството на труда и социалната политика, организира и контролира изпълнението на решенията на съвета, подписва протоколите от заседанията на съвета, има право да изисква от членовете на съвета информация по всички въпроси от областта на трудовата миграция, както и съответно да им предоставя такава при поискване от тяхна страна.

Заместник-председателят на Съвета подпомага работата на председателя и при необходимост го замества и координира изпълнението на взетите решения. Той няма право на глас, освен когато замества председателя на съвета.

ППЗТМТМ предвижда възможността при отсъствие на председателя, съответно на заместник-председателя, неговите функции да се изпълняват от секретаря или от оправомощено за това лице. Секретарят на НСТМТМ няма право на глас, освен когато замества председателя. Той организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета и осигурява необходимите материали за тях, подготвя проект на дневния ред за заседанията на съвета, осъществява връзката и координацията между членовете на съвета, осигурява воденето на протокол от заседанията и др.

Членове на НСТМТМ на паритетен принцип са:

 • представители (заместник-министри/заместник-председатели или главен секретар/административен секретар) на Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на здравеопазването, Министерството на туризма, Министерството на младежта и спорта, Държавна агенция “Национална сигурност”, Държавната агенция за българите в чужбина и Националното сдружение на общините в Република България;
 • дванадесет представители на национално представителните организации на работниците и служителите;
 • дванадесет представители на национално представителните организации на работодателите.

ППЗТМТМ предвижда възможността с право на съвещателен глас може да бъдат привличани в работата на НСТМТМ и ръководители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които имат предмет на дейност, свързан с трудовата миграция и свободното движение на работници. Министърът на труда и социалната политика може да привлича като консултанти в работата на НСТМТМ и на работните групи към него представители на академичните среди и на международни организации.

Поименният състав на НСТМТМ се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика по предложение на ръководителите на съответните министерства, ведомства и организации.

Членовете на НСТМТМ участват в заседанията на съвета и осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност и се задължават да не разпространяват предоставената им информация във връзка с работата на съвета преди официалното º оповестяване.

Съгласно ППЗТМТМ при разглеждане на въпроси, свързани с конкретен икономически сектор (бранш), е задължително участието на браншовата структура, когато има такава, на съответната национално представителна организация на работодателите и на работниците и служителите. Представителят на тази организация има право да изложи вижданията си по конкретния въпрос пред НСТМТМ, но не участва във вземането на решения.

При разглеждане на въпроси от регионално значение може да бъдат канени да присъстват и представители на компетентен орган на съответната местна власт, както и на регионални структури на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Поканените лица имат право да изложат вижданията си по конкретния въпрос пред НСТМТМ, но не участва във вземането на решения.

За изпълнение на конкретни задачи НСТМТМ може да създава работни групи.

Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност:

 • обсъжда и подпомага изпълнението на политиката в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност, включително чрез изготвяне на проекти на решения;
 • дава предложения в областта на трудовата миграция и свободното движение на работници, по проектите на годишните планове за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 г.) и обсъжда изпълнението им;
 • обсъжда информация относно резултатите от проучвания и анализи на предлагането и търсенето/недостига на работна сила на пазара на труда, включително по отрасли, професии и региони, и прави предложения за мерки за компенсиране;
 • обсъжда приема на работници от трети страни, включително в рамките на двустранните спогодби, при реален недостиг на заявените специалисти на пазара на труда в Република България;
 • обсъжда и предлага приемането на Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, по реда на чл. 18 ЗТМТМ;
 • обсъжда и предлага приемането на Списъка на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните, по реда на чл. 25 ЗТМТМ;
 • прави преглед на законодателството и на административната практика по прием на граждани от трети страни с цел работа и при необходимост предлага съответни изменения;
 • дава становища при осъществяване на мерки по отношение на заетостта на български граждани в чужбина и тяхното привличане за заетост обратно в Република България;
 • следи за изпълнението на двустранни спогодби за трудова миграция и за заетост, особено по отношение на избора на икономически сектори, в които да се прилагат;
 • запознава се и обсъжда опита на други държави;
 • обсъжда информация относно дейността на службите по трудови и социални въпроси и др.

НСТМТМ осъществява своята дейност на редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат поне два пъти годишно, а извънредни заседания се свикват по предложение на председателя или по искане най-малко на 1/3 от членовете на съвета.

Решенията на НСТМТМ се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на съвета с право на глас. По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено. В този случай вотът се изразява писмено и е неразделна част от протокола от заседанието на съвета. В изключителни случаи НСТМТМ може да вземе решение и неприсъствено, с обикновено мнозинство от състава си, чрез протокол, подписан от всички членове, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане.

За всяко заседание на НСТМТМ се съставя протокол, който се подписва от председателстващия и от секретаря.

За своята дейност в НСТМТМ членовете на съвета не получават възнаграждение.

Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност периодично публикува информация за дейността си на портала на консултативните звена, администриран от Министерския съвет, официалните интернет страници на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по заетостта, както и в Информационния бюлетин по труда.

Процедурата по провеждането на преговори за сключването на международни договори за регулиране на трудовата миграция и такива в областта на заетостта по чл. 62 ЗТМТМ е уредена в глава четвърта “Двустранно регулиране на заетостта с трети държави” от ППЗТМТМ.

Провеждането на преговори за сключването на международни договори за регулиране на трудовата миграция и на договори в областта на заетостта започва след размяна на ноти по дипломатически път за установяване на взаимен интерес с дадена трета държава. Министърът на труда и социалната политика информира НСТМТМ за установените възможности за стартиране на преговори и подписване на международни договори за регулиране на трудовата миграция. След това Министерството на труда и социалната политика изготвя проект на международен договор. Министърът на труда и социалната политика препраща проекта на договор по дипломатически път до другата страна с предложение за провеждане на предварителни консултации по проекта на договор и предлага дата за провеждането им. Проектът на международен договор като основа за водене на преговори се съгласува по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и при спазване изискванията на чл. 3-7 от Закона за международните договори на Република България (ЗМДРБ). След приключването на тази процедура проектът на договор се внася в Министерския съвет за одобряване и за възлагане на мандат за неговото подписване по реда на чл. 6 ЗМДРБ.

Преди започването на всеки кръг за водене на преговорите министърът на труда и социалната политика определя със заповед ръководителя и състава на българската делегация. След приключването на експертните преговори по дипломатически път се предприемат съответните мерки за осигуряване на подписването на международния договор за регулиране на трудовата миграция. Министърът на труда и социалната политика внася подписания договор в Министерския съвет за одобряване съгласно чл. 9, ал. 2 и чл. 17 ЗМДРБ. Договорът влиза в сила по реда на чл. 24 ЗМДРБ.

Условията и редът за определянето на служителите на Министерството на труда и социалната политика, които да се командироват дългосрочно като ръководители на Службите по трудови и социални въпроси и в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, техните задължения и отговорности са разписани в глава пета “Служби по трудови и социални въпроси” от ППЗТМТМ.

Командированите дипломатически служители трябва да са български граждани, които нямат друго гражданство освен на държава - членка на Европейския съюз, и да притежават необходимата професионална и езикова квалификация, както и професионален опит, свързани с характера на изпълняваните задачи и със специфичните условия в приемащата държава, както следва:

 • професионална квалификация - висше образование с минимална образователно-квалификационна степен “магистър”, доказана с официални документи;
 • специализирана квалификация - допълнително образование или друга форма на повишаване на квалификацията в изброените области по т. 1, доказана с официални документи, е предимство;
 • професионален опит - 3 години в централната администрация на Министерството на труда и социалната политика или 5 години трудов/служебен стаж в държавната администрация в страната в областта на европейската интеграция и/или координация, свободното движение на хора, трудовата миграция и интеграция, международните отношения, социалната политика и заетостта;
 • езикова квалификация съгласно изискванията на чл. 27, ал. 1, т. 3 на Закона за дипломатическата служба (ЗДС) (да владее най-малко два чужди езика, поне единият от които е официален за Организацията на обединените нации, или процедурен език, използван от Европейската комисия).

Владеенето на официалния език на държавата по акредитация се счита за предимство.

Дипломатическите служители се командироват със заповед на министъра на труда и социалната политика след извършване на конкурентен подбор в Министерството на труда и социалната политика и след съгласуване с министъра на външните работи. Временният дипломатически ранг на тези служители се определя от министъра на външните работи съгласно чл. 39, ал. 4 ЗДС по предложение на министъра на труда и социалната политика и зависи от минималния трудов и/или служебен стаж.

Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) се ръководят от дългосрочно командировани от министъра на труда и социалната политика служители на Министерството на труда и социалната политика. Ръководителите на СТСВ са служители на Министерството на труда и социалната политика по служебно правоотношение и се командироват дългосрочно от министъра на труда и социалната политика в съответствие с действащото законодателство в Република България. При осъществяването на своята дейност ръководителите на СТСВ се задължават да изпълняват и указанията на ръководителя на задграничното представителство на Република България в приемащата държава, отнасящи се до общата организация на дейността на даденото представителство. Ръководителите на СТСВ участват в осъществяването на дейностите на задграничното представителство на Република България, към което са командировани, които са от компетентност на МТСП, като съдействат за:

 • изграждане и развитие на двустранните отношения в областта на свободното движение на хора и трудовата и социалната политика като цяло;
 • разширяване и укрепване на връзките между Министерството на труда и социалната политика и съответните институции в приемащата държава;
 • провеждане на държавната политика в областта на свободното движение на работници и защита на интересите на българските граждани в тази област в приемащата държава;
 • координиране изпълнението на вече сключени двустранни договори в областта на трудовата миграция;
 • оказване, в рамките на своята компетентност, на съдействие на български граждани в приемащата държава за защита на техните интереси;
 • оказване на информационно съдействие на местни граждани и юридически лица по въпроси, свързани с българската нормативна уредба в областта на заетостта и социалната политика, за упражняване на дейност на свободна практика, заетост като командировани лица, за техните осигурителни и други права и задължения;
 • подготовката на протоколни посещения на представители на ръководството на Министерството на труда и социалната политика в приемащата държава, координиране и организиране на протоколните срещи в рамките на посещенията, оказване на съдействие с логистична подкрепа и превод при необходимост;
 • подготовката и оказване на съдействие при работни посещения на делегации от експерти на Министерството на труда и социалната политика в приемащата държава, командировани в страната за участие в преговори, експертни консултации, заседания на смесени комисии по действащи двустранни договори, експертни срещи, конференции и други мероприятия по въпроси на отделните политики, провеждани от МТСП, както и участие по компетентност в тези форуми като представител на Министерството на труда и социалната политика.

Министърът на труда и социалната политика командирова дългосрочно служители на МТСП с временен дипломатически ранг в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел (ПП) с цел осигуряване на ефективно участие в дейността на ПП по въпросите на социалната политика и заетостта, свободното движение на работници, координацията на системите за социална сигурност, трудовата миграция и интеграцията на граждани от трети държави. Представителите в ПП са служители на Министерството на труда и социалната политика по служебно правоотношение и се командироват дългосрочно от министъра на труда и социалната политика в съответствие с действащото законодателство в Република България, съобразно одобрения от Министерския съвет състав на ПП. Статутът на тези лица се определя от Закона за дипломатическата служба (ЗДС), Закона за държавния служител и от подзаконовите нормативни актове към тях.

Дългосрочно командированите дипломатически служители съдействат за изпълнението на ангажиментите на Република България като пълноправен член на ЕС в постоянните органи на Съвета на Европейския съюз и в Европейската комисия и участват в подготовката и съгласуването на позициите на българската страна от компетентност на Министерството на труда и социалната политика по въпросите на социалната политика и заетостта и на свободното движение на хора. В своята дейност дългосрочно командированите служители на Министерството на труда и социалната политика изпълняват указанията на министъра на труда и социалната политика, като координират изпълнението на поставените задачи с ръководителя на ПП или със съответното задгранично представителство на Република България в държавата по назначението им. Средствата за цялостната издръжка на дългосрочно командированите служители за времето на командировката им в СТСВ или в ПП са за сметка на Министерството на труда и социалната политика.

Атанас КОЛЧАКОВ, държавен експерт в отдел “Свободно движение на работници, миграция и интеграция” в дирекция “Политика на пазара на труда и трудова мобилност” - МТСП