Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

 Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Методики, препоръки и практически стъпки

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

1 – 4 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Огнян Атанасов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

13 - 14 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
 

15 - 16 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

20 - 21 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Д-р Томчо Томов, Теодора Дичева, Катя Кашъмова, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 23 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) е една от многото възможности, които стоят пред работодателите в България. Тя е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007-2013 г. и обхваща територията на цялата страна - подцел “Сближаване”.
Оперативната програма е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е “развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция”.
Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.
Оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на програмата се извършва на два етапа. Оценка на административното съответствие е етап от оценката на проектното предложение, при който се извършва проверка относно формалното представяне на проектното предложение. Тя включва преглед на всички подадени документи, които се изискват, за да се прецени дали проектното предложение е пълно и дали то е подадено в указания срок и по указания начин.

В процеса на своята работа по администрирането на ОП РЧР в Агенцията по заетостта се забелязват най-често срещани следните грешки на първия етап от оценката:

 • липсват декларации на кандидатите;
 • липсват автобиографии на членовете на екипа за организация и управление на съответното проектно предложение или на експертите, които ще бъдат включени в изпълнението на проекта;
 • съществуват непопълнени раздели във Формулярите за кандидатстване;
 • по формулярите за кандидатстване и Бюджета на проекта се пише на ръка;
 • не са използвани публикуваните за конкретната процедура бланки;
 • проектните предложения не са подадени в предварително оповестения срок за кандидатстване;
 • съществуват разлики във представената документация на хартия и на електронен носител;
 • липсват приложенията към Бюджета на проекта.

При проверката на допустимостта на кандидата или партньорите (в случай че има такива), много често биват отхвърлени проектни предложения, защото кандидатите неправилно се самоопределят като малко, средно или голямо предприятие.
Втора често срещана грешка е липсата на опит когато той се явява изискване за допустимост. Много е важно кандидатът или партньорът да има минимално изискуемия опит в съответната дейност като предприятие, а не като отделно физическо лице, което работи в него.
Трета грешка, допускана от кандидати по схеми за предоставяне на обучения е, че често липсва лиценз, от който да става видно, че организацията има право да извършва обученията по съответната професионална квалификация, посочена в проектното предложение.
Голяма част от финансовия ресурс, предназначен за функциониращите предприятия се предоставя под формата на т.нар. “грант”. Грантовите схеми се реализират на принципа на подбор на проектни предложения, написани и подадени от самите предприятия-кандидати по конкретната процедура.
Писането на проектно предложение изисква определено ниво на технически и финансов капацитет, но голяма част от проектните предложения не получават необходимото им внимание и оценка само и единствено заради допуснати технически грешки, които лесно биха могли да бъдат избегнати.
Една от най-често срещаните грешки е неспазването на конкретните насоки за кандидатстване, публикувани специално за дадената процедура за набиране на проектни предложения. Към Насоките за кандидатстване организацията-администратор винаги дава и разяснителни отговори на постъпили въпроси от страна на кандидати. Документите са обемни, но в тях се съдържа изцяло информацията, необходима за съставянето на дадено проектно предолжение от административна гледна точка. Спестявайки си известно време от четене на документация, работодателите допускат една от най-сериозните грешки в писането на проекти - не се съобразяват с изискванията на администратора на финансовия ресурс, което от своя страна със сигурност води до отпадане на проектното предложение още на първия етап от оценка: “Административно съответствие и допустимост”.
Друга често срещана грешка е непознаването на организацията, която предоставя гранта. Непознавайки конкретната организация непосредствено води и до липса на информация за конкретната схема за предоставяне на финансов ресурс, нейните цели и сфера на дейности, допустими за финансиране.
Познаването на нормативната уредбаа, независимо от професионална гледна точка или не, също е задължителен фактор при писането на проектни предложения. Недопустимостта на определени разходи или дейности произлиза в по-голямата част от случаите именно поради ограничение в съществуващата национална и/или европейска нормативна уредба.
Проектните предложения на предприятия-кандидати винаги подлежат на оценка. На база положителна оценка или оценка над определен праг от точки (винаги предварително обявен от организацията) даденото проектно предложение се финансира. Оценката се извършва от конкретни лица, специалисти в областта, които четат всяко подадено проектно предложение. Често срещана грешка в предложенията са, че те не са написани на разбираем език, използван е прекалено професионален или жаргонен изказ. А това затруднява оценителния процес. В други случаи, кандидатите сами не са убедени в това, което са написали в своето проектно предложение. Много често дейностите не са достатъчно аргументирани, липсва логическа връзка между тях и бюджета на проекта. Слабата аргументация в текста на проектното предложение доказва липса на увереност от страна на кандидата. Именно тази липса на увереност води до преценката на оценителите, че кандидатът не би се справил с изпълнението на проекта. Това, от своя страна, води до ниски и отрицателни оценки.
За да бъде качествено и високо оценено дадено проектно предложение, то трябва да бъде убедително. Но и задължително следва да съдържа и конкретни, обозрими и достижими цели, обосновани от конкретните нужди на предприятието и целевата група. Много често кандидатите пропускат да извършат анализ на конкретните нужди на целевия регион, целевата група и самите тях, което води и до неправилно формирани и неаргументирани цели на проектното предложение. Присъствието на подобни цели със сигурност ще доведе до нисък резултат в надпреварата за финансов ресурс.

Накрая, но не на последно място - запознаването с правилата на конкретната схема, тяхното спазване, както и добрата обосновка от страна на кандидатите е от изключителна важност при писането на проектни предложения. Спазването на тези правила осигурява на кандидатите по-висок шанс за успех в една силно конкурентна среда.

Мира ЙОСИФОВА, главен експерт в Главна дирекция “Европейски фондове и Международни проекти” - Агенция по заетостта