Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

 Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Методики, препоръки и практически стъпки

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

1 – 4 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Огнян Атанасов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

13 - 14 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
 

15 - 16 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

20 - 21 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Д-р Томчо Томов, Теодора Дичева, Катя Кашъмова, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 23 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена: 336.00 лв. с ДДС


През 2008 г. българското правителство прие Стратегия за учене през целия живот. Заетите лица са една от основните целеви групи на стратегията и същевременно са най-силно заинтересовани и мотивирани за участие в самостоятелно учене и имат желанието за максимално развитие и търсене на нови знания и умения с цел получаване на възможност за кариерно развитие. Една от целите на българската държава е да включи в активно учене през целия живот максимално повече лица, за повишаване на тяхната пригодност за заетост, както за лица без образование и ниска квалификационна степен, така и за високообразованите и висококвалифицираните специалисти, които допринасят за развитието на страната и конкурентоспособността на икономиката. С реализирането на такъв подход ще се осигури гъвкав достъп до образование и обучение, което е ключов приоритет за ученето през целия живот на европейско и национално равнище.
Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от Структурните фондове на ЕС. Създаден е въз основа на Договора от Рим през 1957 г. с цел подобряване на възможностите за намиране на работа в Общността, чрез създаване на заетост и увеличаване на географската и професионалната мобилност на заетите. Всяка страна-членка разработва Национална стратегическа референтна рамка (НСРР), в която се описват националните цели, приоритети и дейности, които да бъдат съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Една от Оперативните програми, финансирани със средства от ЕСФ, е Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“ Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Настоящата покана за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“, Области на интервенция 2.1 Подобряване адаптивността на заетите лица и 2.2. Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда.

Операцията „Социални иновации в предприятията“ има за цел да насърчи прилагането на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост.
Демографската промяна в ЕС придобива все по-значителни размери и ще има силен ефект върху качеството и продуктивността на работната сила през следващите десетилетия. Ниските нива на раждаемост в ЕС намират своето отражение в застаряването на работната сила. В отговор на тези предизвикателства редица страни въвеждат разнообразни и иновативни мерки, включително гъвкави форми на заетост, работа от дома и др., с цел задържане на възрастните работници на пазара на труда. Популярност в страните от ЕС набират още мерки, които целят да осигурят по-голямо участие на работната сила в трудовия процес, включващи провеждане на обучения на работното място, осигуряване на социални придобивки за работниците, включително такива, свързани с техните семейства (места за отдих, детски кътове и др.). Подобни мерки започват да се въвеждат и в българските предприятия, но към настоящия момента тяхното приложение е повече от ограничено (през 2008 г. лицата заети на непълно работно време представляват едва 2,3% от общия брой на заетите лица - ЕВРОСТАТ). В тази връзка е необходимо да бъдат предприети спешни мерки за повишаване на гъвкавостта на заетите предвид очертаващите се негативни демографски тенденции.
Демографската картина в България не се различава коренно от тази в останалите страни-членки на ЕС. През 2008 г. групата на лицата между 50 и 64 години представлява 20,5% от цялото население, като по този показател страната се нарежда на 4 място в ЕС, след Чехия, Финландия и Малта. Настъпилата икономическа криза и влошената икономическа конюнктура нареждат групата на лица над 55 години сред най-застрашените от загуба на заетост поради намалената си производителност на труда. По данни на ЕВРОСТАТ за 2008 г. делът на заетите лица е само 46% от цялото работоспособно население в тази възрастова категория. Именно тази възрастова група обаче представлява своебразен носител на ноу-хау и институционална памет в предприятията, поради характерната за нея ниска мобилност на пазара на труда. В тази връзка от голяма полза за работодателите ще бъде натрупаните в продължение на години знания и опит от по-възрастните работници, да могат да бъдат максимално оползотворени за укрепване на капацитета и повишаване на производителността на останалите лица, заети в предприятията. Подобна възможност би могла да се осъществи чрез реализацията на настоящата операция с обучението на възрастните работници в предприятията за обучители и ментори на новопостъпили служители.
Общата цел на схемата е прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост. Чрез настоящата операция ще се реализират мерки, гарантиращи устойчива заетост за лицата над 55 години, като едновременно с това ще се използва техния професионален опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители в предприятията.
Специфичните цели са:

 • Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната относно важността от подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда;
 • Повишаване включването в обучение и предоставянето на обучения на заетите лица в предприятията в страната, посредством развитие, подобряване и/или обновяване на настоящите им професионални компетентности, както и посредством придобиване на нови професии, необходими за бъдещото разширяване и/или развитие на предприятията;
 • Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието;
 • Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
Индикатори за изпълнение
Брой обучения на работно място 20 000
Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие 20 000
Брой лица, обучени за обучители Най-малко 250
Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (ротация на работното място, работа на плаващо работно време) 21 200
Индикатори за резултат
Дял на служителите, успешно завършили обучение 90%
Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки 80%
Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка 80%

 

Бюджетна линия Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства
от ЕСФ

85%
Национално
съфинансиране 15%
BG 051
PO 001-2.1.15
„Социални иновации в предприятията“
37 880 544 лв. 32 198 462,40 лв. 5 682 081,60 лв.
 • Минималната допустима стойност на един проект е 50 000 лева.
 • Максималната допустима стойност на един проект не може да надхвърля - 390 000 лева.

Не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата!

Минимални помощи
Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура, е в съответствие с режим „de minimis“ (минимална помощ) съгласно Регламент 1998/2006.
Ръководителят на Договарящия орган може да вземе мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ако се установи надхвърляне на прага на допустимите минимални помощи, съгласно праговете, посочени в чл. 2, т. 2 на Регламент 1998/2006. Съгласно чл. 2, т. 2 на Регламент 1998/2006 общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие не може да надхвърля 200 000 евро (или левовата равностойност - 391 166 лева) за период от три данъчни години. Общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл „шосеен транспорт“, не може да надхвърля 100 000 евро (или левовата равностойност - 195 583 лева) за период от три данъчни години.
Данните, свързани с получени минимални помощи, съгласно Регламент 1998/2006, следва да са коректно отбелязани в Декларация (Приложение Д6 към Насоките за кандидатстване).

Договарящ орган (ДО)
На основание подписано Междуинституционално споразумение с Управляващия орган, Агенцията по заетостта изпълнява функциите на Договарящ орган по отношение на изпълняваните операции по приоритетни оси 1 и 2.

Кой може да кандидатства по схемата „Социални иновации в предприятията“?
Кандидатите по тази схема са от категорията на малко, средно или голямо предприятие
, което има право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;
Кандидатите не могат да участват в настоящата схема или да получат безвъзмездна финансова помощ, ако не отговарят на Общите изисквания за допустимост, съгласно т. 3.1.1 от Насоките за кандидатстване, а именно:
(1) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения или да получат безвъзмездна финансова помощ, ако:
1.    са обявени в несъстоятелност, са обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността им е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са стопанска дейност, са обект на производство, свързано с такива въпроси и се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;
2.    са съдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;
3.    са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които договарящият орган може да обоснове;
4.    не са изпълнили задълженията, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която е седалището им, или с тези на страната на договарящия орган, или още - с тези на страната, в която трябва да се изпълни договора;
5.    са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;
6.    вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, са били обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения;
7.    са в положение на конфликт на интереси;
8.    са представили умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, поискана от договарящия орган като условие за участие в процедурата за възлагане на обществени поръчки, или не предоставят тази информация;
9.    са отстранени от получаването на финансирани от бюджета поръчки или безвъзмездна финансова помощ;
10. имат задължения въз основа на виновно неизпълнение на договор за предоставяне на финансови средства по друга процедура за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Изпълнителна агенция по програма ФАР към МТСП;
11. са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия/договарящия орган;
12. попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
13. за същата целева група и за конкретния вид обучение имат финансиран проект по Програма ФАР или друга схема на ОП РЧР.

Към момента на кандидатстване обстоятелствата по т. 1-12 се декларират от кандидата с декларация по образец, а преди сключване на договора се доказват с с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.

Обстоятелствата по т. 13 се декларират с декларация по образец при подаване на проектното предложение.

 • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за публично финансиране (минимални помощи, съгласно Регламент 1998/2006 г.) в съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ.
 • Кандидатите не могат да бъдат държавна/централна и/или териториална/общинска администрация.
 • Кандидатите трябва да бъдат пряко отговорни за управлението и изпълнението на дейностите
  по проекта, а не да изпълняват ролята на посредници.
 • Кандидатите да не са от категорията „микропредприятие“.

Кои дейности са допустими за финансиране по схема „Социални иновации в предприятията“?

 • Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в предприятията бенефициенти.
 • Обучение на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията бенефициенти за обучители.
 • Осигуряване на социални придобивки за работниците - места за отдих и почивка, места за хранене, кът за деца и др.
 • Провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятията от обучените за обучители.
 • Въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо работно време, ротация на работното място и др.) за заети лица от следните категории:

- лица над 55-годишна възраст;
- лица до 29-годишна възраст;
- родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст;
- самотни родители;
- родители, осиновители и попечители на деца с увреждания.

 • Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за лицата, за които е въведено гъвкаво работно време.

Необходимо е да се има предвид, че кандидатът следва да избере и да включи в проектното предложение поне четири от допустимите по схемата дейности. Проектът трябва да включва задължително обучение на заети лица над 55-годишна възраст за обучители и обучение на работното място на заетите лица от обучените за обучители. Обучените за обучители заети лица не могат да бъдат включвани от работодателя в гъвкави форми на заетост.
За осъществяването на дейността, свързана с осигуряване на социални придобивки за работниците - места за отдих и почивка, места за хранене, кът за деца и други е необходимо кандидатът да разполага със собствено помещение.
Работодателите заявяват своите потребности от обучение, като попълват съответни образци на декларации.
Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към упражняваната сфера на дейност и професия, както и към заеманата длъжност в предприятието.
След извършване на дейностите по обучение следва да бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.

Кои разходи са допустими по схема „Социални иновации в предприятията“?
За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят едновременно на следните
условия:

 • да са законосъобразни;
 • да са извършени за дейности, определени и осъществени под отговорността на договарящия орган/управляващия орган, съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативната програма;
 • да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство, за съхранението на които са спазени изискванията на чл. 13 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г;
 • да са извършени въз основа на договор или заповед (съгласно чл. 3 от Постановление № 121 от 31.05.2007 г. на Министерски съвет);
 • да са действително извършени и платени през периода за допустимост на разходите съгласно чл. 3 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г;
 • да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, определени в
  чл. 27 и 28 на Регламент на Съвета (ЕО, Евратом)
  № 1605/2002 г., изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г.;
 • да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;
 • изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото национално законодателство и по-специално Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му или с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.

Допустимите разходи трябва да бъдат:
- пряко свързани с изпълнението на целите на проекта;
- заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- да отговарят на принципите за добро финансово управление и ефективност на разходите;
- действително направени от кандидата или неговите партньори по време на изпълнението на проекта и да са извършени след датата на подписване на договора;
- осчетоводени от кандидата и/или неговите партньори;
- да са доказани и установени със съответните разходооправдателни документи.

Подробности за допустимите преки разходи и за недопустимите разходи могат да се открият в Насоките за кандидатстване на схемата „Социални иновации в предприятията“ на сайта на Агенциата по заетостта.

Окомплектоване на проектното предложение

 • Проектното предложение съдържа документите, изброени в т. 4.1. от Насоките за кандидатстване.
 • Всички необходими документи към проектното предложение трябва да бъдат представени в един оригинал и 2 копия отпечатани на хартия във формат A4 и подвързани отделно. Всички страници трябва да са номерирани, подписани и подпечатани от кандидата.
 • Към проектното предложение се представя и електронен носител, който съдържа електронен вариант на всички представени документи.

Къде и как се изпращат проектните предложения?
Проектните предложения трябва да бъдат подадени в Дирекция „Бюро по труда“ в областните градове по планирано място на изпълнение на проекта.
Въпроси могат да се задават на посочените по-долу електронна поща и факс, като ясно се посочва номерът на поканата за набиране на предложенията, но не по-късно от 21 дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
факс: 02/986-78-02

Писмени отговори ще бъдат дадени в срок до 5 работни дни от получаването им, но не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаване на предложенията по всички сесии съгласно календарния график.
Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани в рубриката „Европейски фондове и международни проекти“ на следната интернет страница: www.az.government.bg

 • Краен срок, в който могат да бъдат подадени проектни предложения по тази процедура, е 17.00 часа на 03.11.2011 г. Проектни предложения, подадени след изтичане на посочения срок, няма да бъдат разглеждани.
 • Комисии ще оценяват проектните предложения периодично съгласно предварително обявен календарен график, който е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта.
 • Продължителността на договор по процедурата за безвъзмездна финансова помощ не може да бъде по-малка от 18 месеца.

Договарящият орган може да спре приемането на проекти преди посочената дата (03.11.2011 г;г.) при изчерпване на финансовите средства от предвидения бюджет.

Оценка на проектните предложения

СТЪПКА 1:
Оценка на административното съответствие и допустимостта

Изисквания:я:

 • Спазен е крайният срок за подаване на проектното предложение.
 • Проектното предложение отговаря на всички критерии в Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта;
 • Кандидатите са допустими съгласно т. 3.1 и т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване.
 • Проектното предложение е допустимо съгласно т. 3.1.4. от Насоките за кандидатстване

СТЪПКА 2:
Техническа и финансова оценка

 • Техническа и финансова оценка е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка, посочени в Методологията за оценка (Приложение М към Насоките за кандидатстване).
 • Проектни предложения, чиято крайна техническа и финансова оценка е по-ниска от 60 точки, няма да бъдат финансирани.
 • Проектните предложения, получили над 60 точки се класират по низходящ ред и се финансират в рамките на определените по схемата финансови средства.

Оценката на проектните предложения се извършва в Централната администрация на Агенцията по заетостта от Оценителна комисия.

Уведомяване за решението на договарящия орган

 • Договарящият орган писмено уведомява одобрените и неодобрените кандидати за решението си в срок от 15 работни дни от издаване на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 • В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението неуспелите кандидати могат да поискат допълнителни разяснения относно основанията за отхвърляне на проектните им предложения.

Решението на договарящия орган да отхвърли дадено предложение или да не отпусне безвъзмездна финансова помощ е окончателно.

Условия, приложими към изпълнението на проекта, след решението на договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 • На Бенефициента ще бъде предложен договор, който се основава на използвания от ДО стандартен договор.
 • Правата и задълженията, които възникват за Бенефициента са описани в приложения стандартен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и в Общите условия към договора.
 • По време на изпълнение на дейностите по проекта, бенефициентът следва да спазва „Ръководство за бенефициенти по изпълнение на договори по ОП РЧР“ (за конкретната схема), публикувано на интернет страницата на Договарящия орган, едновременно с публикуването на Насоките за кандидатстване. В случая това е Ръководство за бенефициента по изпълнение на проекти по схема „Социални иновации в предприятията“ по приоритетна ос 2 от ОП РЧР 2007-2013.

Проектна документация по схемата
BG051PO001-2.1.15 - „Социални иновации в предприятията“, е публикувана на интернет страницата на Агенция по заетостта www.az.government.bg рубрика „Европейски фондове и международни проекти“/Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/Текущи процедури

Анна ДЕЛИБАШЕВА, заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“, Агенция по заетостта