Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

 Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Методики, препоръки и практически стъпки

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

1 – 4 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Огнян Атанасов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

13 - 14 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
 

15 - 16 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

20 - 21 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Д-р Томчо Томов, Теодора Дичева, Катя Кашъмова, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 23 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена: 336.00 лв. с ДДС


Операциите, разгледани и приети на последния Комитет за наблюдение на ОП „РЧР“ през декември 2010 г.
осигуряват нови възможности за участие на работодатели, които искат да се възползват от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). В този материал ще представим операциите, които ще допринесат за подобряването условията на пазара на труда, ще намалят безработицата и ще предоставят нови възможности за кариерно развитие на работниците и служителите, както и за работодателите - да подобрят условията на труд в предприятията и да повишат квалификацията на работната сила. Новите програми ще стартират още в първите месеци на тази година, за което ще ви информираме своевременно.

1. Операция „Конкурентен старт на пазара на труда“
Операцията има за цел да даде възможност за развитие на конкурентна работна сила, посредством предоставянето на пакет от услуги, включващи професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции. В рамките на операцията ще се отчитат потребностите на работодателите от специфичен набор знания и умения, необходими за упражняването на дадена професия, като по този начин ще се намали броят на незаетите свободни работни места на първичния пазар на труда.
Бюджетът на операцията е в размер на 6 783 689 лева. Същата е насочена към безработни младежи до 29-годишна възраст и продължително безработни лица, тъй като равнището на безработица сред тези целеви групи в България е сравнително високо спрямо средното за Европейския съюз, а самите обучения ще бъдат интензивни и целодневни, с възможност за по-голяма продължителност и за придобиване на трета квалификационна степен. Операцията ще се реализира от 2011-2013 г. на територията на цялата страна. В рамките на операцията финансиране ще получат дейности, включващи разработване на програми за обучение, съчетаващи професионално обучение с обучение по търсените от работодателите ключови умения за съответната специалност/професия; включване на лицата от целевата група в професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции в съответствие с техните индивидуални възможности и потребности; предоставяне на професионално обучение; паралелно предоставяне на обучение по ключови компетенции 2. „Общуване на чужди езици“ или 4. „Дигитална компетентност“ съгласно Европейската квалификационна рамка. Очаква се 2000 лица да бъдат включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; 2000 лица да бъдат включени в обучение за придобиване на ключови компетенции.

2. Операция „Обучение и адаптация“
Целта на настоящата операция е да се предостави възможност на лицата, изтърпяващи наказание, лишаване от свобода, да повишат възможностите си за активно поведение на пазара на труда и да подпомогне процеса на реинтеграцията им чрез включване в курсове за професионална квалификация и адаптирането им към външната среда, след изтърпяване на съответното наказание. Операцията е на стойност 5 500 000 лева и ще се реализира на територията на затворите в Белене, Бобов дол, Бургас, Варна, Враца, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Стара Загора и Сливен. По тази операция финансиране ще получат дейности, осигуряващи гъвкави форми на обучение в съответствие с индивидуалните потребности на осъдените; включване на лицата от целевата група в професионално обучение в съответствие с техните индивидуални възможности и образователен ценз; предоставяне на професионално обучение; предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на лицата, преминали обучение, на които им предстои напускане на местата за лишаване от свобода. Очакваните резултати са 9000 лица да бъдат включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация.

3. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.12 „Адаптивност“
Изпълнява се от март 2010 г., като за периода до средата на месец октомври същата година по схемата са подадени заявления от 70 работодатели за включване на общо 901 души. От тях 638 са започнали обучение, а 365 са го завършили. С оглед тенденцията за намаляване на случаите на масови уволнения и стабилизиране на експортно ориентираните отрасли, не се очаква рязко повишаване на интереса на работодателите към възможностите, които схемата предоставя. Същевременно такъв инструмент продължава да бъде необходим за работещите в предприятия, които продължават да изпитват затруднения, като последица от икономическата криза.
С оглед гарантиране на ефективното и своевременното усвояване на средствата от ОП РЧР, на Комитета за наблюдение по ОП РЧР през декември 2010 г. беше предложено да продължи изпълнението на тази операция като финансовият ресурс, определен съгласно критериите за избор на операции, бъде намален на 10 милиона лева.

4. Операция „Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3“
В рамките на операцията ще се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. Целта е да се подобри адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области икономически дейности, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието. Операцията е на стойност 34 000 000 лева и ще се реализира в три компонента. Допустимите кандидати по схемата са за Компоненти I и II: Образователни институции; Обучаващи институции/организации; Работодатели; Социално-икономически партньори. За Компонент III: Допустими кандидати са работодатели, които са получили сертификат за инвестиция клас А или клас Б по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите. Допустими партньори са образователни и обучаващи институции/организации. Очакваните резултати са 35 600 лица, включени в програми за обучение за придобиване или повишаване на квалификацията, ключовите или други компетенции.

5. Операция „Социални иновации в предприятията“
Операцията цели да спомогне за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост. Чрез настоящата операцията ще се реализират мерки, гарантиращи устойчива заетост за лицата над 55 години, като едновременно с това ще се използва техния професионален опит за провеждане на обучения на работното място
и повишаване на капацитета на останалите служители в предприятията. Бюджетът на операцията е в размер на
37 880 544 лева. По операцията бенефициенти могат да бъдат малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели. Допустимите дейности за финансиране са: разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в предприятията бенефициенти; обучение на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията бенефициенти за обучители; осигуряване на социални придобивки за работниците - места за отдих и почивка, места за хранене, кът за деца и др.; провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятията от обучените за обучители; въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо работно време, ротация на работното място) за заети лица от следните категории - лица над 55-годишна възраст; лица до 29-годишна възраст; родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст; самотни родители; родители, осиновители и попечители на деца с увреждания. Очакваните резултати са 20 000 обучения на работното място; 20 000 лица, на които са разработени планове за кариерно развитие; най-малко 250 лица, обучени за обучители; 21 200 лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (ротация на работното място, работа на плаващо работно време).

6. Операция „Аз мога повече“ 
В рамките на операцията ще се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения, с цел повишаване пригодността им за заетост или за даване на възможност за кариерно развитие. Бюджетът на операцията е в размер на 50 000 000 лева. Обученията ще се извършват чрез предоставяне на ваучери, чийто номинали за съответния тип обучение са регламентирани с ПМС 251/27.10.2009 г. Очакваните резултати са най-малко 25 000 лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; най-малко 68 500 (най-малко 28 500 лица включени в обучения за общуване на чужди езици и най-малко 20 000 лица включени в обучения по дигитална компетентност) най-малко 41 000 лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции.

7. Операция „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда“
В рамките на операцията ще бъдат създадени 10 центъра за кариерно развитие, чиято дейност ще бъде насочена към подпомагане на заети лица чрез професионални консултации, разработване на планове за кариерно развитие и предоставяне на информация. Бюджетът на операцията е на стойност 6 000 000 лева и ще се реализира на територията на цялата страна. Допустимите дейности за финансиране са: разработване на методика и процедурни правила за функционирането на кариерни центрове; създаване на кариерни центрове към дирекции „Регионална служба по заетостта“ и Централна администрация на Агенция по заетостта; закупуване на оборудване и обзавеждане за кариерните центрове; обучение на наетите експерти; осигуряване на печатни и информационни материали за потребителите на услугите на информационните центрове; изграждане на партньорска мрежа със социалните партньори, местните власти, образователните и обучителните институции и организации, включително привличане на експерти при осъществяването на дейността на центровете; предоставяне на информация и консултация на заети лица, свързани с възможности за кариерно и професионално развитие; разработване на планове за кариерно развитие на заети лица, потребители на услугите на центровете; организиране и провеждане на „Дни на кариерата“ най-малко два пъти годишно. Очакваните резултати са: 10 изградени кариерни центъра; 7200 лица, на които са разработени планове за кариерно развитие; 30 обучени лица; 60 - проведени, Дни на кариерата“.

8. Операция „По-близо до работа“
Целта на операцията е да насърчи географската мобилност на работната сила посредством предоставяне на стимули за работодателите за наемане на лица от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и стимули за лицата да търсят подходяща работа, дори в случаите, в които тя е далеч от дома им. В рамките на операцията ще се даде възможност на лица, които започват нова работа на трудов договор в населено място, различно от населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес, да получат средства за покриване на транспортните си разходи за период до 12 месеца, в случай, че не са командировани съгласно действащото законодателство за изпълнение на работните си задачи. Средствата ще се предоставят, независимо от това дали лицето е било безработно или заето, преди сключването на актуалния трудов договор, при положение, че същият е сключен с различен от досегашния работодател. За работодателите по операцията ще бъдат осигурени средства за въвеждащо обучение на такива лица. Бюджетът на операцията е в размер на 37 000 000 лева. По тази операция финансиране ще получат дейности, свързани с предоставяне на информация на безработни и активно търсещи работа лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“, както и на работодателите за възможностите по операцията; набиране на заявления на новонаети лица, които работят в населено място различно от това, в което са регистрирани по настоящ адрес и техните работодатели за включване в операцията; заявленията следва да бъдат подадени в срок до 1 месец от сключването на договора; организиране и провеждане от работодателя на въвеждащо обучение с продължителност не по-малка от 30 часа; предоставяне на средства за разходи в реален размер за транспорт от и до работното място. Средствата се предоставят месечно след края на отчетния месец срещу декларация от работника, че не ползва средства на друго основание за същия разход, представяне на разходооправдателни документи (билети или карти) и копие от ведомост, заверено от работодателя, което удостоверява реално отработените дни. Очакваните резултати са: най-малко 9200 лица, ползвали преференции за транспорт до работното място и най-малко 9200, включени в обучение.

9. Операция „Безопасен труд“
Операцията ще допринесе за подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Операцията ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. Предвидените дейности ще допринесат за повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия. Бюджетът на операцията е на стойност 70 000 000 лева. По операцията ще бъдат финансирани дейности, свързани с анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея; модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; закупуване на предпазни средства и специално работно облекло; разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии; обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии. Очакваните резултати са: 350 работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите да намалят най-малко с 25% трудовите злополуки и професионалните заболявания в своите предприятия.
Всеки работодател би следвало да проектира своя програма от стимули, която да е едновременно в полза на определения служител и на цялата компания. Начините за стимулиране на персонала са съществен фактор за способността на организацията да приема и да се адаптира към промените.
Светът се подчинява на онези хора, които са подготвени и които са в състояние предварително да получат предимство от възможностите, които им се предоставят, макар че тези възможности често не биха могли със сигурност да се предвидят.
Почтеността и реципрочността на оказаното доверие създават основата на същата социална спойка, която е водела успешните организации на човечеството по пътя от саваната на Африка, откъдето то е еволюирало благодарение на сътрудничеството, търговията и прогреса.
Актуална информация по представените схеми, както и условията за участие може да намерите на интернет-страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg. На страниците на Информационния бюлетин по труда ще ви информираме редовно за стартиращите програми и възможностите, които те предоставят.

Анна ДЕЛИБАШЕВА, заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“