Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

 


През декември 2007 г. бе одобрен нов, актуализиран вариант на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-08). В Препоръка на Комисията от 29.10.2009 г. и Регламент (ЕО) № 1022/2009 (ОВ, L 283 от 30 октомври 2009 г.) относно използването на ISCO-08 се определя необходимостта държавите-членки да разработват, изготвят и разпространяват статистически данни, групирани по професии, като използват ISCO-08, или национална класификация, производна от ISCO-08. През 2010 г. държавите-членки следва да използват ISCO-08 при осъществяване на изследването на структурата на доходите, а от 2011 г. - във всички статистически области, които представят статистически данни с групировки по професии.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на НКПД-2005 и предвид изискванията за внедряване на ISCO-08 на европейско равнище, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Националния статистически институт (НСИ), създадоха организация за разработването на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2010 г. (НКПД-2010) като актуализация на НКПД-2005. Със Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01/431 от 12.05.2009 г. бе създадена междуведомствена работна група, която обсъди необходимите промени в НКПД-2005 и разработи проекта на Структура на НКПД-2010, която съответства на ISCO-08. В междуведомствената група бяха включени експерти на МТСП, НСИ, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Националния осигурителен институт, Националната агенция за професионално образование и обучение, Агенцията по заетостта, социални партньори и независими експерти. Утвърдената Структура ще се използва при провеждане на статистически изследвания в изпълнение на Препоръката на Комисията и на Регламента, както и при договарянето на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г.
Утвърдената Структура на НКПД-2010 е публикувана на интернет-страницата на Министерство на труда и социалната политика в рубриката “Национална класификация на професиите и длъжностите” на адрес: http://www.mlsp.government.bg/class/store/Zapoved_Struktura_NKPD_2010.pdf

I. ISCO-08: причини и резултати от актуализацията на ISCO-88, дефинирани въз основа на Резолюцията и Доклада на работната група на МОТ относно актуализацията на Международната стандартна класификация на професиите, утвърдени на срещата през декември 2007 година

1. Причини за актуализация:

 • промяна в структурата на работната сила през последните 20 години;
 • подобряване на международната сравнимост на данните за пазара на труда;
 • необходимост от актуализиране на обяснителните бележки за обхвата и съдържанието на единичните групи професии;
 • •необходимост от актуализиране на индекса на длъжностните наименования;
 • промяна в професионалната структура в областта на информационните и комуникационните технологии;
 • промяна на обхвата на професиите в здравеопазването;
 • елиминиране на паралелните групи професии в класове 2 и 3, като професиите с един и същ обхват на изискваните умения и изпълняваните задачи са в една единствена единична група, независимо от различието във формалното образование;
 • необходимост от детайлизиране на професиите в селското, горското и рибното стопанство, по искане на потребители;
 • подобряване на обхвата и детайлизиране на професиите, неизискващи специално образование/квалификация.

2. Резултати от актуализацията: принципи, структура и обхват на ISCO-08:

 • основните класификационни принципи и понятия от ISCO-88 се запазват непроменени;
 • професията и длъжността са основните класификационни единици;
 • основният критерий за групиране на длъжностите в единична група професии е сходството на изпълняваните задачи и умения, независимо от квалификацията и икономическата дейност, в която е заето лицето;
 • структурирането на професиите на най-високо равнище се запазва, броят на класовете не се променя;
 • увеличава се броят на подкласовете, групите и единичните групи;
 • подобрява се съдържанието и обхвата на обяснителните бележки и индекса на длъжностните наименования.

II. Основни промени в Структурата на НКПД-2010 спрямо Структурата на НКПД-2005, дефинирани въз основа на кореспондиращите таблици ISCO-88 - ISCO-08 и обхвата на единичните групи професии в ISCO-08

1. Общи промени:

1.1. Цялостно преструктуриране и промяна на обхвата в клас 1 Президент, законодатели, висши служители и ръководители (НКПД-2005) с цел подобряване описанието на ръководните длъжности.
1.2. Специалисти с контролни функции (supervisors).
1.2.1. Специалисти с контролни функции се класифицират заедно с работниците, които контролират, при следните условия:
- извършват същите задачи като работниците, които контролират;
- контролират качеството на извършената работа от други в професионален или технически аспект.

1.2.2. Специалисти с контролни функции се класифицират в специално новосъздадените за целта единични групи, когато от тях се изисква:
- да планират, организират, координират и контролират работата, извършвана от други лица;
- в по-голямата част от работното си време изпълняват контролни функции. Такива са специалистите: 3121 Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост, 3122 Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост, 3123 Приложни специалисти с контролни функции в строителството, 3341 Офис мениджъри, 5151 Отговорници по чистотата и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения и 5222 Супервайзори на малки магазини или в съответната единична група на професията, която контролират.

1.3. Елиминиране на паралелни групи професии в класове 2 Аналитични специалисти и 3 Техници и други приложни специалисти (НКПД-2005):

 • учителите от класове 2 Аналитични специалисти и 3 Техници и други приложни специалисти (НКПД-2005) се събират само в подклас 23 Преподаватели в НКПД-2010;
 • медицинските сестри от класове 2 и 3 на НКПД-2005 се събират в подклас 22 Медицински специалисти в НКПД-2010. Групирането се извършва в съответствие с характера на дейностите, които изпълняват, а не според квалификационно образователното равнище.

1.4. Актуализиране на професиите и длъжностите в областта на информационните и комуникационните технологии:

 • създаване в НКПД-2010 на нов подклас 25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии (в НКПД-2005 на ниво група 213 Специалисти по компютърни системи и технологии);
 • създаване в НКПД-2010 на подклас 35 Техници в областта на информационните и комуникационните технологии (в НКПД-2005 на ниво група 312 Компютърни и сродни на тях техници).

1.5. Подобряване на обхвата на професиите в здравеопазването, подкласове 22, 32 и група 532 в НКПД-2010.
1.6. Преструктуриране на клас 4 Административен персонал (НКПД-2005):

 • увеличаване броя на подкласовете в клас 4 Помощен административен персонал в НКПД-2010 (от 2 на 4);
 • отразяване влиянието на информационните и комуникационните технологии;
 • детайлизиране на професиите, свързани с обслужване на клиенти, включително туристическите услуги (подклас 42 Административен персонал по обслужване на клиенти) в НКПД-2010.

1.7. Преструктуриране на клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната, като се увеличава броят на подкласовете (от 2 на 4).
1.8. Детайлизиране на групите професии в селското, горското и рибното стопанство и изясняване на тяхното съдържание:

 • фермерите и ръководителите на малки стопанства се класифицират в клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство.

1.9. Преструктуриране на класове 7 Квалифицирани производни работници и сродни на тях занаятчии и 8 Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия (НКПД-2005).
1.10. Преструктуриране на групите от клас 8 за оператори на машини и съоръжения:

 • намалява броят на единичните групи професии вследствие на развитието на производствените технологии и структурата на производството;
 • част от професиите от клас 8 на НКПД-2005 се преместват в новосъздадените групи 312 и 313 вследствие на новата концепция за приложните специалисти с контролни функции и за контрол на производствените процеси.

1.11. Подобряване на обхвата и детайлизиране на професиите, неизискващи специална квалификация от клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация.

2. Специфични промени по класове, подкласове, групи и единични групи:
2.1.Ръководители:

 • ръководните длъжности, с изключение на изпълнителните и управляващите директори на големи предприятия (с йерархична структура на управление) се класифицират според функционалните им отговорности и задължения, а не по основната икономическа дейност, която управляват;
 • от група 121 Ръководители в търговски дружества и други организации от НКПД-2005 се отделят управляващите и изпълнителните директори в група 112 на НКПД-2010;
 • регионалните мениджъри и други старши мениджъри, които координират и контролират дейността на подчинените им мениджъри, имащи различни функционални отговорности се включват в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори. Ръководители, отговорни за специфични функции, в рамките на определена географска област са изключени от тази единична група. Например регионален мениджър продажби се класифицира в единична група 1221 Ръководители по продажби и маркетинг;
 • изпълнителните директори на авиационни, железопътни и други транспортни компании, които имат йерархична структура на управление се класифицират в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори;
 • единична група 1113 Традиционни старейшини и селски водачи/управници не отговаря на българските национални особености, но е включена в структурата на НКПД-2010 заради пълнота. За обработка в информационни системи този код може да отпадне (т.е. не трябва да има класифицирани длъжности в тази единична група);
 • подкласове 12 и 13 се заменят с три нови подкласа 12, 13 и 14;
 • в подклас 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества се класифицират ръководители на структурни единици, които предоставят административни и спомагателни услуги на голямо предприятие или организация, както и управители на малки предприятия, извършващи същите услуги за други предприятия и организации;
 • висшите държавни служители от централни и местни органи на управление се класифицират в единична група 1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране в НКПД-2010;

 

 • ръководителите от подклас 13 Ръководители в производството и специализираните услуги са отговорни и управляват производството на стоки и предоставянето на специализирани професионални и технически услуги, предлагани от дадено предприятие или организация. Те са или ръководители на отдели в предприятия или управители на малки предприятия;
 • за ръководителите от подкласове 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества и 13 Ръководители в производството и специализираните услуги се изисква квалификация и опит, свързани с професиите от клас 2 Специалисти;
 • единична група 1221 Ръководители в селското и горското стопанство, лова и риболова от НКПД-2005 се заменя с група 131 в НКПД-2010 като се включени само ръководители на големи (с йерархична структура на управление) земеделски, горски и рибни стопанства;
 • ръководителите на малки земеделски, горски и рибни стопанства се класифицират съответно в подкласове 61 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство и 62 Квалифицирани работници в горското, рибното и ловното стопанство, произвеждащи за пазара;
 • главните и старшите медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори се класифицират в единична група 1342 Ръководители в здравеопазването в НКПД-2010, поради преобладаващите ръководни функции, които изпълняват (НКПД-2005, клас 3);
 • в единична група 1346 Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции се класифицират само ръководители на клонове на банкови и застрахователни институции. Ръководителите на банковите и застрахователните институции се отнасят в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори;
 • издателите се класифицират в единична група 1349 Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д. (НКПД-2005, 2451);
 • в подклас 14 Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги се класифицират само ръководители на малки предприятия (без йерархична структура на управление);
 • изпълнителните директори и специализираните ръководители на компании за управление на хотели или хотелски вериги се класифицират в съответната единична група на подкласове 11 Законодатели, висши представители и изпълнителни директори и 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества;
 • • в 1420 Ръководители в търговията на едро и дребно се класифицират всички ръководители в търговията на едро и дребно, с изключение на изпълнителните директори на супермаркети или вериги универсални магазини, които са включени в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори;
 • управителите на бинго зали и зали за игрални автомати се класифицират в единична група 1431 Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове (НКПД-2005, 4213).

2.2. Специалисти:
2.2.1. Медицинските специалисти се класифицират съобразно националното законодателство и особеностите в здравеопазването:

 • създават се отделни единични групи 2211 Общопрактикуващи лекари и 2212 Лекари специалисти;
 • медицинските сестри и акушерки се класифицират в група 222 Медицински сестри и акушерки, независимо от образователно-квалификационното им равнище;
 • създава се нова група 224 Парамедицински специалисти, в която се класифицират фелдшерите;
 • логопедите, включително в училищата, се класифицират в единична група 2266 Аудиолози и логопеди. Поради грешно разбиране досега логопедите в училищата са били в подкласове 23 и 33.

2.2.2. Преподавателите се класифицират съобразно националното законодателство и особеностите в образованието:

 • преподавателите и учителите от класове 2 и 3 на НКПД-2005 се събират само в подклас 23 Преподаватели от НКПД-2010;
 • учителите се класифицират според предмета, който преподават, а не според вида на училището.

2.2.3. Стопански и административни специалисти:

 • в единична група 2411 Одитори и счетоводители се класифицират всички счетоводители, които се събират от класове 2 и 3 от НКПД-2005;
 • в единична група 2422 Специалисти по управление на политики се класифицират всички държавни служители от централни и местни органи на управление (НКПД-2005, единични групи 2471, 2472).

2.2.4. Специалисти по информационни и комуникационни технологии:

 • създава се нов подклас 25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии, за да отрази развитието на ИКТ.

2.2.5. Юристи и специалисти по обществени науки и култура:

 • в група 261 се класифицират всички юристи, независимо дали заемат ръководни длъжности. Всички професии и длъжности от Група 111 - Висши представители на съдебната власт, Група 112 - Висши служители в органите на съдебната власт и Единична група 1123 - Висши служители в органите на съдебната власт преминават в Единична група 2612 Съдии. Например главния прокурор, председател на съд, председател на ВСС и други;
 • в единична група 2634 се класифицират психолози, включително училищни психолози (НКПД-2005, 2360);
 • в единична група 2636 Духовници и специалисти по религии се класифицира митрополита (НКПД-2005, клас 1).

2.3. Техници и приложни специалисти
2.3.1. Авиационни специалисти:

 • главният пилот от клас 1 в НКПД-2005 се премества в единична група 3153, където се класифицират пилотите;
 • в единична група 3153 се класифицират инструкторите на пилоти, с изключение на инструкторите по безмоторно летене, които са включени в 3423.

2.3.2. Приложни специалисти в здравеопазването:

 • единичните групи 3221 Помощник-медицински сестри, 3222 Помощник-акушерки, 3258 Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ и 3259 Други приложни специалисти в здравеопазването, некласифицирани другаде, не отговарят на българските национални особености, но са включени в структурата на НКПД-2010 заради пълнота. За обработка в информационни системи тези кодове могат да отпаднат (т.е. не трябва да има класифицирани длъжности в тези единични групи).

2.3.3. Приложни специалисти в държавната администрация:

 • •в група 335 Приложни специалисти в държавната администрация се класифицира и спомагателния персонал в държавната администрация (НКПД-2005, 4192).

2.3.4. Посредници в бизнес услугите:

 • в единична група 3339 Посредници в бизнес услугите, некласифицирани другаде, се класифицират туроператори, които извършват пакетни туристически услуги.

2.3.5. Други приложни специалисти:

 • създават се нови групи 342 и 343;
 • група 343 Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството включва единични групи за фотографи, интериорни дизайнери, декоратори и технически персонал в галерии, музеи и библиотеки;
 • фотографите се класифицират в единична група 3431 Фотографи, отделно от всички други оператори на аудио и визуална техника от подклас 35 Техници в областта на информационните и комуникационните технологии в НКПД-2010
 • главните готвачи се класифицират в единична група 3434 Главни готвачи (5122 от НКПД-2005).

2.3.6. Техници в областта на информационните и комуникационните технологии:

 • създава се група 352 за техници по радио-телевизионна и далекосъобщителна техника.

2.4. Помощен административен персонал
2.4.1. Общи административни служители:

 • създава се нова група 411 за общи административни служители;
 • създава се нова група 412 за секретари с общи функции, с изключение на специализираните и административните секретари от група 334 Административни приложни специалисти в НКПД-2010;
 • създава се нова група 413 за оператори на организационна техника, например текстообработващи оператори, машинописци и оператори по въвеждане на данни.

2.4.2. Административен персонал по обслужване на клиенти:

 • създава се нова единична група 4221 Консултанти и служители в пътнически агенции (сливане на 3414 и 4221 от НКПД-2005).

2.5. Персонал, зает с услуги за населението
2.5.1. Обслужващ персонал в транспорта:

 • в единична група 5113 се преместват екскурзоводите (НКПД-2005, 2431).

2.5.2. Домакини и икономи:

 • собствениците на малки места за настаняване и къщи за гости, които предлагат настаняване и ограничени услуги по предлагане на храна срещу заплащане и за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в единична група 5152 Икономи и домашни помощници.

2.5.3. Готвачи:

 • в единична група 5120 Готвачи се класифицират всички готвачи, с изключение на главните готвачи (3434) и професиите от група 941 Помощници при приготвянето на храни;
 • собственици на малки ресторанти и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в единична група 5120 Готвачи.

2.5.4. Сервитьори и бармани:

 • собственици на малки кафенета, снек барове и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в единични групи 5131 Сервитьори или 5132 Бармани.

2.5.5. Продавачи:

 • значително нараства броят на единичните групи в подклас 52 Продавачи и групите в него се преструктурират;
 • собственици на малки магазини, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в единична група 5221 Собственици на малки магазини;
 • в единична група 5222 Супервайзори, магазини се класифицира персоналът, който контролира и ръководи дейностите на продавач-консултантите, касиерите и други служители в магазините, но не носят отговорност за определянето на обхвата и разнообразието на предлаганите продукти, ценообразуването, бюджета, подбора и назначаването на персонал;
 • в единична група 5212 се класифицират амбулантни търговци на храни от клас 9 в НКПД-2005;
 • в единична група 5243 се класифицират продавачи “от врата до врата” от клас 9 в НКПД-2005;
 • в единична група 5230 се класифицират касиерите и продавачите на билети от клас 4 в НКПД-2005.

2.6. Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство

 • фермерите и ръководителите на малки стопанства се класифицират в клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство;
 • в съответните подкласове на клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство се класифицират ръководителите на малки стопанства от клас 1311 в НКПД-2005.

От 01.01.2011 г. ще влезе в сила и ще се прилага актуализирана Национална класификация на професиите и длъжностите, която ще включва утвърдената Структура на НКПД-2010, както и актуализирани списък и кодове на длъжностните наименования, обяснителни и методологични бележки, кореспондиращи таблици и Правилник за прилагане. Пълният комплект на актуализираната класификация се очаква да бъде утвърден и публикуван до края на ноември т.г.

Допълнителна информация можете да получите от експерти на МТСП, които отговарят за прилагането на НКПД на тел.: 02/8119 419 и 02/8119 421.

Ивайло НАЙДЕНОВ, държавен експерт в дирекция “Политика на пазара на труда” - МТСП