Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

 Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Методики, препоръки и практически стъпки

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

1 – 4 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Огнян Атанасов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

13 - 14 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
 

15 - 16 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

20 - 21 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Д-р Томчо Томов, Теодора Дичева, Катя Кашъмова, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 23 октомври 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

 


Ролята, която Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” има през настоящата година в процеса на реализиране на политиките на Министерство на труда и социалната политика на пазара на труда и в сферата на социалното включване, демонстрира на практика допълняемостта с програмите и мерките, финансирани със средства от държавния бюджет и подчертава значението, което има Европейския социален фонд в този труден, не само за България, период.
С подкрепата на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” се създават работни места и се предоставят услуги в социалния сектор, инвестира се засилено в обучението и квалификацията на работната сила, което е важна предпоставка за запазване на заетостта и приспособяване на българските предприятия към новите изисквания на пазара. Средствата, които сега се влагат в обучение и осигуряване на заетост на безработни лица, са важен фактор за повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на икономиката.
Тази оперативна програма е основният инструмент, който инвестира директно в личното и професионалното развитие на гражданите. От подкрепата на оперативната програма до момента са се възползвали над 291 хиляди души на територията на цялата страна.
В подкрепа на тези усилия на 19.05.2010 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” одобри условията за изпълнението на 13 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата с общ бюджет от 272 милиона лева, а допълнителни 30 милиона лева са насочени за разширяване обхвата на схеми, които са в процес на изпълнение. С одобрените нови схеми вече над 74% от бюджета на програмата са насочени за финансиране на конкретни мерки по всички приоритетни оси и политики, които Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” обхваща.
Към момента изпълнението на програмата се характеризира с устойчив темп на нарастване на договорените и изплатените средства. В процес на изпълнение са 62 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1,328 милиарда лева. По програмата са сключени общо 1420 договора на стойност 997,4 милиона лева, което представлява малко над 43% от общия бюджет. Размерът на реално платените средства по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е 128,4 милиона лева.
С оглед осигуряване на финансиране на активни мерки на пазара на труда в условията на криза по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма се изпълняват 8 схеми с общ бюджет 551 милиона лева. За ограничаване на безработицата към момента от Комитета за наблюдение на оперативната програма за изпълнението на конкретни мерки са разпределени над 486 милиона лева или 97,5% от средствата по приоритетна ос 1 на програмата, като над 70% (349,3 милиона лева) от тези средства са реално договорени. По приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са договорени 56% от наличните средства, с които се финансира обучение на заети лица, включително и мерки за лица, преминали на непълно работно време, и които имат реален ефект за запазване на работни места.
С изпълнението на новите процедури ще бъде постигнат синергичен ефект на мерките, финансирани под различните приоритетни оси, които имат пряко въздействие за изпълнението на целите, заложени в европейските и националните стратегически документи.
С пакет от мерки на пазара на труда за насърчаване на заетостта сред младежите и уязвимите групи - неактивните и трайно безработните ще бъдат подкрепени, от една страна, с паралелни действия за професионално ориентиране и кариерно консултиране в системата на общото образование, като предпоставка за плавен преход от образование към заетост и за повишаване на квалификацията на 42 000 учители. От друга страна, ще се инвестира в капацитета на институциите на пазара на труда на регионално и местно равнище за подобряване на качеството на предоставяните услуги и осигуряване на достъп до услуги за лицата в риск от социално изключване. Тези мерки ще се реализират посредством наемането на нови 250 трудови медиатори в дирекциите “Бюро по труда”, обучение на трудовите посредници в цялата страна за работа с представители на уязвимите групи и широкомащабни действия за обучение на служителите на Агенцията за социално подпомагане, общините и доставчиците на социални услуги по места за планиране, възлагане и управление на услугите.
В отговор на големия интерес на гражданите с 25 милиона лева беше увеличен бюджетът на схема “Аз мога”, по която се осигурява обучение на заети лица чрез ваучери. Таза сума дава възможност в избрано от тях обучение да се включат допълнително най-малко 28 хиляди души.
В рамките на одобрените нови операции са осигурени 35 милиона лева за платени стажове на 13 500 младежи, завършили образование, за период до 6 месеца. За този период лицата от целевата група ще получават месечно възнаграждение в размер на 300 лева, като отделно ще бъдат поети и дължимите осигурителни плащания за сметка на работодателя.
По схема “Вземи живота си в свои ръце” ще бъде предоставяна безвъзмездна финансова помощ до 200 000 лева на неправителствени организации, образователни и обучителни институции и организации и работодатели за идентифициране на неактивни и обезкуражени лица и връщането им на пазара на труда посредством мотивация, професионално обучение и осигуряване на последващо стажуване при работодател за период до 3 месеца.
Заслужава да се отбележат комплексните мерки, които ще бъдат финансирани от оперативната програма за създаване на работни места в социалната икономика. В отговор на големите потребности на хората с увреждания от услугата “Личен асистент”, ще бъдат предоставени 35 милиона лева за осигуряване на тази услуга на над 9000 лица. Чрез операцията ще се създадат условия за децентрализиране на услугата, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане. Посредством партньорство с всички желаещи общини на територията на страната ще се гарантира националният обхват на дейността. Лицата от целевите групи, въз основа на направена индивидуална оценка, получават правото да ползват до 160 часа на месец за услугата “Личен асистент”, въз основа на което се определя и индивидуалният бюджет за всяко лице. Потребителят ще разпределя сам или чрез свой представител общия брой часове в рамките на месеца, в съответствие с личните си предпочитания.
С бюджет от 20 милиона лева ще бъдат подкрепени специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, които ще имат възможност да кандидатстват за безвъзмездна помощ в размер до 250 000 лева. Средствата са предназначени за обучение, специализиран транспорт, социални услуги в работна среда и наемане на хора с увреждания в специализираните предприятия и кооперации. Предвижда се тези мерки да бъдат подкрепени паралелно и със средства от Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, от която целево ще бъде финансирана технологичната модернизация на тези предприятия.
В допълнение по схема “Нови възможности”, с бюджет от 30 милиона лева, общините ще имат възможност да получат до 300 000 лева за създаване на нови социални предприятия - обществени перални, обществени трапезарии, предприятия за озеленяване и благоустройство, както и такива, които осигуряват техническа подкрепа на дейността на общинските администрации. Очаква се по схемата да бъде осигурена постоянна заетост най-малко на 800 лица от най-уязвимите групи, включително и хора с увреждания, самотни майки, лица, напуснали местата за лишаване от свобода и др.
Предстои да стартира и изпълнението на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и по Приоритетна ос 7 на оперативната програма, които ще предизвикат значителен интерес сред широкия кръг потенциални бенефициенти. Схемата, наречена “Без граници”, има за цел да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на Европейския социален фонд в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, административен капацитет, добро управление на проекти и програми.
Схемата е разделена на няколко компонента, като по първия от тях, с бюджет от 33,5 милиона лева, ще се предоставят до 200 000 лева, за които могат да кандидатстват социално-икономически партньори, НПО, общини, образователни, обучителни и научни институции и организации, браншови и секторни организации. С други 14 милиона ще бъдат финансирани проекти на институции от системата на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, младежта и науката и Министерство на здравеопазването за реализация на двустранни и многостранни инициативи с партньорски институции от други държави-членки на Европейския съюз.
За да се облекчи административното бреме за гражданите и бизнеса, основна част от средствата от оперативната програма се насочват за реализацията на мащабни проекти на отговорните институции - Министерството на образованието, младежта и науката, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, по които се предоставят директно услуги на лицата от целевите групи на територията на цялата страна. Въпреки това, успешното постигане на целите на програмата зависи до голяма степен от добрата информираност и инициатива от всички заинтересовани страни - общините, социалните партньори, работодателите, неправителствения сектор. Програмата успява да съчетае успешно осигуряването на финансиране за познати и търсени от хората мерки, с възможности за подкрепа на иновативни проекти.
В настоящия период наше общо задължение е да използваме пълноценно всички възможности, с които страната разполага за развитие на икономиката, образованието и социалната сфера, защото инвестициите от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” днес са инвестиции в нашето общо бъдеще.

Иван КРЪСТЕВ, началник на отдел “Програмиране и планиране”, Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”, МТСП